Hur kan vi bättre stötta föräldrar till placerade barn?

Forskning visar att föräldrar till barn som är omhändertagna av sociala myndigheter ändå är viktiga för sina barn, både under och efter placeringen. Syftet är att under dagen ge både praktiknära och teoretisk kunskap. 

Anmäl dig

Att vara förälder till ett barn som är placerat är svårt av många olika anledningar. Föräldrarna har rätt till ” råd, stöd och annan hjälp” enligt 6 Kap. 7§ SoL, men tyvärr brister ofta det stödet. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) arrangerar en heldag på temat och bjuder in forskare och praktiker som aktivt arbetar med att utveckla kunskapen på området.

Program

09.30-10.00

Kaffe och smörgås

10.00 – 10.05

Inledning

Marta Nannskog, handläggare SKR.

10.05-10.30

Föräldraskapsstöd, ett gemensamt arbete för barnets bästa

MFoF - Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ska främja ett kunskapsbaserat arbetssätt inom föräldraskapsstöd, samt samla och tillgängliggöra bästa möjliga kunskap för yrkesverksamma och beslutsfattare. Ulrik Stenberg, MFoF berättar om hur MFoF arbetar med detta.

10.30-10.50

Kunskapsmaterial om placerade barn och umgänge

Rose-Marie Odstam och Anna Svennblad, båda utredare från Socialstyrelsen, berättar om regleringen kring stöd till föräldrar med placerade barn med utgångspunkt från Socialstyrelsens reviderade handbok, Placerade barn, som publiceras i vår. Dessutom berättar de om det pågående arbetet med stödmaterial kring umgänge till barn, föräldrar och familjehem.

10.50-11.00

Paus

11.00-12.10

Förälder på avstånd – praktiknära forskning om föräldrar till placerade barn

Vilket stöd får föräldrar med barn i familjehem eller på institution och hur kan det förbättras? Det är några av de frågor som står i fokus för ett projekt som drivs av Göteborgsregionen, FoU i Väst, i samarbete med Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet och Kommunal utveckling i Region Jönköpings län. Projektet finansieras av forskningsrådet Forte. Anna Melke, forskare och projektledare, Olivia Broström, metodutvecklare på barn- och ungaenheten i Mölndal och Åsa Löfkvist, verksamhetsutvecklare inom socialtjänsten i Eksjö beskriver vad man har identifierat hittills i sin forskning och vad man tror att det i förlängningen kan bidra med till verksamheten.

12.10-13.00

Lunch

13.00-13.40

Stella - Stöd till föräldrar med barn placerade barn

Kajsa Cammerfeldt, familjebehandlare i Stockholm stad, berättar om arbetet med Stella som är en stödverksamhet för föräldrar med placerade barn i form av kostnadsfria samtal, råd och stöd. Stödet kan handla om att förbereda föräldern inför möten med till exempel socialtjänsten och kan även vara med på dessa möten.

13.40-13.50

Paus

13.50-14.30

Att stötta föräldrar med funktionsnedsättning och andra kognitiva svårigheter

SUF-Kunskapscentrum arbetar med att utveckla och sprida kunskap om stöd till barn och föräldrar i familjer där någon förälder har intellektuell funktionsnedsättning eller andra kognitiva svårigheter som påverkar föräldraförmågan. Lydia Springer, leg. psykolog och specialist i klinisk psykologi berättar om det arbete som bedrivs. Kunskapscentret samfinansieras av Region Uppsala och Uppsala läns kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar.

14.30-14.50

Kaffepaus

14.50-15.30

Qrut – föräldrastöd till kvinnor med multipelproblematik

Den ideella föreningen Qrut erbjuder stöd och rådgivning i föräldrarollen till mammor, vars föräldraroll ifrågasatts utifrån hennes missbruk, våldsutsatthet och egen kriminella livsstil. Verksamhetschef Mona Lillkåll Kassarp och föräldrastödjare Annika Öberg tillsammans med en före detta Qrut-klient berättar om verksamheten och vikten av föräldrastöd för den särskilt utsatta målgruppen.

15.30-15.45

Sammanfattning och avslut

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Karin Falck
    Kommunikatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!