Bostäder för utsatta grupper

Vilken roll ska staten respektive kommunsektorn spela i bostads-försörjningen? Hur arbetar olika kommuner med de bostadssociala utmaningarna? Vad säger forskningen? Hur ska kommunen planera för behoven av bostäder?

Anmäl dig

Hemlösheten har fortsatt att öka under ett antal år. Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för boendelösningar för vissa grupper – äldre, funktionsnedsatta, personer med olika sociala problem - men den svenska bostadsmarknaden har under en längre tid varit svårtillgänglig också för hushåll med lägre inkomster, så kallat strukturellt hemlösa.

Det är hushåll utan social problematik men med begränsad ekonomi som står för den största delen av ökningen av hemlösheten. Socialtjänstens uppdrag har utökats, med risk för undanträngningseffekter på de primära målgrupperna. I vilken grad och i vilken form strukturellt hemlösa har rätt till stöd från socialtjänsten varierar mellan kommuner. Mot bakgrund av ökande kostnader inom socialtjänsten sker nu en revidering av tillämpningen av socialtjänstlagen i relation till dessa grupper i flera kommuner.

Program

10.00-10.15

Introduktion

Ove Ledin och Anna Thomsson, handläggare på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inleder dagen.

10.15-10.25

Den bostadssociala utmaningen

Arion Chryssafis (M), ordförande i SKR:s beredning för socialpolitik och individomsorg, inleder dagen med en kort introduktion av de bostadssociala frågorna utifrån SKR:s inriktningsdokument för 2020-2023.

10.25-10.55

En socialt hållbar bostadsförsörjning

I maj 2020 fick en särskild utredare uppdraget att se över den uppgiftsfördelning mellan stat och kommun som funnits inom bostadspolitiken sedan 1940- talet. Utredaren ska även titta på en rad bostadspolitiska verktyg, och vid behov lämna förslag som ökar deras effektivitet. Karolina Skog (MP) berättar om sitt uppdrag.


10.55-11.00

Paus

11.00-11.45

Det boendesociala arbetet i förändring

Anna Granath Hansson, forskare på KTH, har på uppdrag av SKR kartlagt hur sex olika kommuner arbetar med bostadsförsörjning för utsatta grupper - vilka utmaningar de har och vilka olika lösningar de har valt – och hon ser tecken på en förändring.

11.45-12.20

Exemplet Göteborg

I maj redovisade staden att hemlösheten har minskat för andra året i rad. Vilka är orsakerna till minskningen och hur arbetar kommunen framåt för att minska hemlösheten? Erik Gedeck, Avdelningschef Boende på Fastighetskontoret och Anna Holmqvist, Verksamhetschef Boende och socialjour på Social resursförvaltning, berättar om Göteborgs strategi för bostadsförsörjning för olika grupper.

12.20-13.05

Lunch

13.05-13.30

Boende inom socialpsykiatrin

Urban Markström, professor på Umeå universitet, berättar om en kartläggning de gjort tillsammans med Blekinge tekniska högskola kring boende för personer inom socialpsykiatrin. De har särskilt tittat på processen mellan socialtjänst och socialpsykiatrin i tio strategiskt utvalda kommuner.

13.30-13.50

LSS-boende på fem års sikt - prognos

Prognostisering för LSS-boenden - hur ska vi arbeta med det? Anna Thomsson, handläggare på SKR, presenterar SKR:s nya handfasta stöd i kommunernas arbete med att prognosticera behovet av boende enligt LSS fem år framåt.

13.50-14.20

Hemlöshet och Bostad först – en kunskapsöversikt

Marcus Knutagård, lektor vid Socialhögskolan på Lunds universitet, ger en kunskapsöversikt av hemlöshetens orsaker, omfattning och aktuella tendenser. Han presenterar också modellen Bostad först – och varför fler kommuner borde använda detta evidensbaserade, framgångsrika, värdiga och kostnadseffektiva arbetssätt – bland annat utifrån Helsingborgs långvariga arbete.

14.20-14.30

Paus

14.30-15.00

Exemplet Helsingborg

Fatima Stjärnkvist, sektionschef på Socialförvaltningen i Helsingborgs stad och Emina Mehmedovic, Avdelningschef Bostad, berättar om stadens hemlöshetsarbete och Bostad först.

15.00-15.25

Bostäder för våldsutsatta kvinnor

Inom ramen för SKR:s kvinnofridssatsning genomför SKR under hösten 2020 en särskild satsning på arbetet med bostäder – tillfälliga boendelösningar och permanent boende – för våldsutsatta kvinnor. Renée Andersson, handläggare på SKR, ger en lägesbild av hur det ser ut i landet inom kvinnofridsområdet utifrån ett bostadsperspektiv.

15.25-15.50

EBO-lagstiftningen, bosättningslagen och nyanländas flyttmönster

Regeringen har infört begränsningar i EBO-lagstiftningen – och också redan hunnit besluta om begränsningar av begränsningarna. Karin Perols, utredare på SKR, presenterar en lägesbild och ger också en överblick av bosättningslagens effekter och nyanländas flyttmönster några år efter kommunmottagandet.

15:50-16:00

Summering av dagen och avslut

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Karin Falck
    Kommunikatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!