Behandlingsprogram för ungdomar med svåra beteendeproblem, vad fungerar?

Välkomna till en heldag då vi presenterar och granskar ett antal manualbaserade behandlingsprogram för ungdomar med komplex beteendeproblematik.

Anmäl dig

Barn och ungdomar med allvarliga beteendeproblem, som normbrytande beteende, har ofta komplexa behov varför den unge och dess familj kan behöva insatser från flera aktörer som skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det finns också en ökad risk för psykisk och fysisk ohälsa, fortsatt kriminalitet och missbruk och lägre utbildningsnivå längre fram i livet.

Barn i samhällsvård har sämre fysisk och psykisk hälsa än genomsnittet och löper flera gånger större risk att i vuxen ålder drabbas av hälsorelaterade och psykosociala problem. Som grupp har dessa barn mycket höga risker för en ogynnsam utveckling över tid, när det gäller självmord, missbruk, kriminalitet, bidragsberoende och tonårsföräldraskap. Det är därför angeläget att hitta effektiva metoder för denna svårbehandlade grupp, såväl för samhället i stort som för den enskilde individen och de familjer som berörs.

Vi går igenom tre metoder; Multisystemisk terapi (MST), Treatment Foster Care Oregon (TFCO) och Magelungens hemmasittarprogram (HSP). Vilka parametrar är verksamma, vilka resurser krävs och ur ser resultaten ut? Statens Beredning för social och medicinsk utvärdering, (SBU) kommenterar metoderna.

Program

09.00-09.30

Kaffe och smörgås

09.30-09.40

Välkomna och introduktion till dagen

Fredrik Hjulström, handläggare på SKL och Elisabeth Melin, handläggare på SKL inleder.09.40-10.20

Evidens i praktiken, så här bedömer SBU metoderna

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, är en myndighet som gör oberoende utvärderingar av metoder och insatser bland annat inom socialtjänsten. Hur gör de sina bedömningar kring behandlingsprogram för barn och unga? Vilka kriterier är viktiga att ta hänsyn till? Knut Sundell, docent och sakkunnig inom socialt arbete ger en överblick kring hur SBU resonerar.

10.20-10.30

Paus

10.30-11.10

Vad fungerar?

Vad kännetecknar behandling med bäst förutsättningar att lyckas. Cecilia Andrée Löfholm, forskningsledare på Statens institutionsstyrelse (SiS), berättar om vad som i forskning har visat sig vara viktiga faktorer och utgångspunkter vid behandling av ungdomar med svåra beteendeproblem, här inkluderas även risk och skyddsfaktorer.

11.10-12.10

Multisystemisk terapi (MST)

Syftet med MST är att minska förekomsten och svårighetsgraden av problematiska beteenden hos ungdomar 12 till 18 år där det finns risk för placering. Man gör det genom att stötta föräldrarna och bistå med färdigheter och resurser så att de ska kunna hantera svårigheterna.

Samtidigt stöttas ungdomen så att denne ska att klara
av relationen till familjen, kamraterna, skolan och bostadsområdet. Hur ser metoden ut? Vad finns det för stöd för att den fungerar? Vad kostar den? Var fungerar den bäst? Emma Ulfsdotter Ljunggren, MST Network Partner Director/Expert och Anders Öhman, MST Expert. Cecilia Andrée Löfholm, forskningsledare Statens Institutionsstyrelse (SiS) kommenterar metoden.

12.10-13.00

Lunch

13.00 -14.0

Treatment Foster Care Oregon (TFCO)

Anna Marshall och Cissi Green, båda Metodgaranter för TFCO i Norden berättar om TFCO - en förstärkt familjehemsplacering och ett alternativ till att placera barn och ungdomar med allvarliga beteendeproblem på institution. Insatsen har använts i Sverige sedan början av 2000-talet och togs fram som ett alternativ till placering på institution av kriminella pojkar i åldern 12–17. Sedan dess har den även anpassats till flickor med samma typ av problem.

TFCO grundar sig på social inlärningsteori och den forskning om risk- och
skyddsfaktorer för barn och ungas utveckling som bedrivits vid Oregon Social Learning Center sedan 1960-talet. Hur ser metoden ut? Vad finns det för stöd för att den fungerar? Vad kostar den? Var fungerar den bäst? Knut Sundell från SBU kommenterar metoden.

14.00-14.20

Paus och fikabuffé

14.20-15.20

Magelungen hemmasittarprogram (Hsp)

Ia Sundberg Lax, chef Magelungen Hsp Stockholm och Robert Palmér, metodgarant Hsp från Magelungen presenterar de hemmasittarprogram som Magelungen erbjuder inom öppenvården och familjehemsvården. Metoden är manualbaserad och syftet är att få skolfrånvarande barn och ungdomar tillbaka till en fungerande skolgång. Hemmasittarprogrammet riktar sig till elev, föräldrar och samarbetar med elevens skola. Insatsen utgår från kognitiv beteendeterapi och sker i de tre faserna, kartläggning, behandling och vidmakthållande. Hur ser programmen ut, vilka
principer jobbar de efter – och fungerar det? Knut Sundell, SBU kommenterar metoden

15.20-15.30

Paus

15.30-15.50

MultifunC

Cecilia Andrée Löfholm, forskningsledare Statens Institutionsstyrelse
(SiS) går igenom principerna för MultifunC, en strukturerad behandlingsmodell utformad för institutionsvård av ungdomar med hög risk att återfalla i normbrytande beteende och kriminalitet. Behandlingsmodellen bygger på vetenskaplig kunskap om effektiva insatser för målgruppen och omfattar hela behandlingsförloppet, från inledande utredning till avslutande eftervård.

15.50-16.00

Avslut

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Karin Falck
    Kommunikatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!