Publicerad: 17 januari 2020

Kursdokumentation Personliga skäl

Här hittar du de rättsfall som kursen kommer att behandla under respektive avsnitt.

Misskötsamhet

AD 1998 nr 107

Uppsägning av en trafikövervakare ogiltigförklarades av Arbetsdomstolen på grund av bagatellartade förseelser samt bristfällig bevisning.

Cirkulär 1998:182

AD 2001 nr 14

Ett vårdbiträde utförde tjänster åt en vårdtagare inom äldreomsorgen mot ersättning. Arbetsgivaren avskedade kvinnan med motiveringen att hon inte följt de instruktioner som gällde på arbetsplatsen.

Arbetsdomstolen ansåg att arbetsgivaren inte kunnat visa att vårdbiträdet varit medveten om att hon bröt mot gällande instruktioner när hon handlade som hon gjorde. Arbetsdomstolen fann inte heller att arbetstagaren utan vidare borde ha insett att hennes tjänster åt vårdtagaren var oförenliga med anställningen som vårdbiträde.

Arbetsdomstolen ogiltigförklarade avskedet och konstaterade att skälen som kommunen åberopat inte ens var tillräckliga för att kunna motivera en uppsägning.

Cirkulär 2001:37

AD 2001 nr 14

AD 2005 nr 60

Två vårdbiträden vid ett äldreboende hade kränkt en äldre kvinna. Händelsen hade spelats in på ljudband av kvinnans son och arbetsgivaren avskedade vårdbiträdena.  Arbetsdomstolen konstaterade att det ena vårdbiträdet yttrat sig på ett klart olämpligt sätt. Vård­biträdet kränkte vid upprepade tillfällen under en och samma kväll vårdtagaren. Det var inte fråga om något enstaka olämpligt eller förhastat uttalande.

Cirkulär 2005:78

AD 2005 nr 60

AD 2006 nr 63

En vaktmästare på ett kommunalt sjukhem blev avskedad på grund av påståenden om bland annat grov misskötsamhet i arbetet, ordervägran, aggressivt bemötande mot arbetskamrater och arbetsledning samt hot. Arbetsdomstolen gjorde den bedömningen att varken den misskötsamhet i arbetet eller det aggressiva beteende som arbetstagaren gjort sig skyldig till utgjorde sådant grovt och allvarligt åsidosättande av hans skyldigheter att det förelegat skäl för avskedande. Arbetsdomstolen ogiltigförklarade därför avskedandet.

Cirkulär 2006:73

AD 2006 nr 63

AD 2014 nr 50

En tjänsteman vid Försäkringskassan utförde otillåtna slagningar avseende sin make i Försäkringskassans ärendehanteringssystem. Försäkringskassan sade upp tjänstemannen med anledning av brott mot jävsreglerna och de interna riktlinjerna om informationssäkerhet.

Arbetsdomstolen fann att det fanns fog för att tjänstemannens agerande förtjänade allvarlig kritik men att uppsägning var en alltför ingripande åtgärd. Tjänstemannen hade arbetat lång tid på Försäkringskassan utan några anmärkningar, hon befann sig i en privat mycket pressad situation och hon hade inte vidtagit några handläggningsåtgärder i makens ärenden. Då hon företrädde sin make via fullmakt ansågs hon ej heller ha kränkt hans integritet.

AD 2014 nr 50 (PDF, nytt fönster)

Omplacering/förflyttning

AD 2004 nr 102

En tandläkare blev stadigvarande förflyttad från en klinik till en annan på grund av att han varit aggressiv och nedvärderande i sitt sätt mot kollegor. Arbetsdomstolen fann att det var en förflyttning som befann sig inom ramen för samma anställning eftersom det handlade om i huvudsak samma slags arbetsuppgifter. Dessutom förelåg vägande skäl, ansåg domstolen, eftersom det visats att Folktandvården inte med någon mindre ingripande åtgärd kunde komma tillrätta med problemet.

Cirkulär 2005:70

AD 2004 nr 102

AD 2008 nr 40

En rektor blev förflyttad från en skola till en annan skola inom samma kommun. Rektorn och hans fackförbund ansåg att han därigenom blivit skild från sin tjänst genom ett avskedande. Arbetsdomstolen fann att förflyttningen inte inneburit ett avskedande och att det dessutom fanns vägande skäl för förflyttningen.

Cirkulär 08:39

AD 2008 nr 40

AD 2009 nr 41

Kommunen hade enligt Arbetsdomstolen, i och för sig haft sakliga skäl att säga upp en biståndshandläggare på grund av samarbetsproblem och felaktig ärendehantering. Till följd av att kommunen inte utrett tillräckligt om tillräckliga kvalifikationer fanns för ett antal vakanta tjänster hade man inte fullgjort sin omplaceringsskyldighet varför saklig grund saknades.

AD 2009 nr 41

AD 2010 nr 10

Arbetsdomstolen konstaterade att en habiliteringsassistent hade en omfattande misskötsamhet men på grund av att kommunen inte fullgjort sin omplaceringsskyldighet förelåg inte saklig grund.

Cirkulär 10:13

AD 2010 nr 10

AD 2011 nr 15

En undersköterska vid en intensivvårdsavdelning uttalade sig negativt i media om sjukhuset och menade att det förekom en främlingsfientlig kultur vid sjukhuset. Sjukhuset förflyttade därför undersköterskan till en annan avdelning vilket undersköterskan uppfattade som en bestraffning på grund av hans uttalanden.

Arbetsdomstolen fann att det förelåg vägande skäl för förflyttningen och hänvisade i huvudsak till intensivvårdsavdelningens arbete och patientsäkerheten som kunde äventyras om det uppstod samarbetsproblem på avdelningen.

Cirkulär 11:12

AD 2011 nr 15

Brott inom och utom anställningen

AD 2002 nr 33

En kommun avskedade en chaufför efter att denne gjort sig skyldig till grovt rattfylleri i tjänsten. Arbetsdomstolen fann att avskedet var laga grundat och att den omständigheten att mannen led av alkoholsjukdom inte påverkade bedömningen.

Cirkulär 2002:51

AD 2002 nr 33

AD 2002 nr 85

En städare blev avskedad på grund av misstanke om att han ringt ett stort antal samtal från arbetsgivarens telefon till sin egen mobil för att på så sätt få s.k. bonusmarkeringar på sitt kontantkort. AD finner att arbetsgivaren genom sin utredning kunnat visa det sannolikt att städaren ringt de aktuella samtalen. Att förundersökning om brott lagts ner av åklagaren saknade enligt AD bevisverkan i bedömningen. Laga grund för avsked förelåg.

AD 2002 nr 85

AD 2006 nr 77

En integrationshandläggare som dömts för grov kvinnofridskränkning blev avskedad. AD fann att grund för avsked saknades men väl för uppsägning pga. personliga skäl eftersom arbetsgivarens förtroende för mannen hade stor betydelse för anställningen. AD godtog även att arbetsgivaren i efterhand kunde visa att det inte funnits någon möjlighet att omplacera mannen vid tillfället för avskedandet.

Cirkulär 2006:72

AD 2006 nr 77

AD 2009 nr 22

En kommunanställd avskedades efter att ha kört rattonykter i nära anslutning till sin tjänstgöring. Vid tillfället körde han kommunens bil med kommunens logga samt i närheten av en skolgård. Arbetsdomstolen ansåg att grund för avsked förelåg och att någon hänsyn till mannens personliga omständigheter, i det här fallet alkoholism, inte behövde tas.

Cirkulär 09:21

AD 2009 nr 22

AD 2011 nr 33

En läkare avskedades efter att det uppdagats att hon själv konstruerat en hotbild mot sig själv vilket fått arbetsgivaren att vidta flera säkerhetsåtgärder för hennes skull. AD fann avskedet vara laga grundat eftersom agerandet skadat arbetsgivarens förtroende helt. Att kvinnan eventuellt handlat under inverkan av sjukdom hade enligt AD ingen betydelse.

Cirkulär 11:27

AD 2011 nr 33

Förtroendemissbruk

Cirkulär 2001:47

AD 2001 nr 24 – Grums kommun

Ett vårdbiträde inom kommunens hemtjänst avskedades då hon inte fullgjort sin skyldighet att informera arbetsgivaren om ett testamentariskt förordnande från en vårdtagare. Hon hade inte heller upplyst vårdtagaren om att hon (av rättsliga skäl) var förhindrad att ta mot förordnandet. Med hänsyn till detta och till de mycket stora krav som ställs på vårdpersonalen i de avseenden som här var aktuella, ansågs vårdbiträdet grovt ha åsidosatt sina åligganden i anställningen. Laga grund för avsked.

Cirkulär 2002:73, AD 2002 nr 83 – Uddevalla kommun

Se referat av domen under rubriken Typiska avsked.
Domen visar att AD ser allvarligt på handlingar som innebär att arbetstagare bryter mot det förtroende som måste finnas mellan exempelvis vårdbiträde och vårdtagare. Laga grund för avsked.

Typiska avsked

AD 1997 nr 144

En vårdare på ett hem för utvecklingsstörda avskedades efter påstående om att hon stulit från en av de boende. Avskedet ogiltigförklarades då arbetsgivaren inte kunnat bevisa sina påståenden. AD hade även i ett intermistiskt beslut meddelat att vårdarens anställning trots avskedet skulle bestå tills tvistens slutligt avgjorts.

Cirkulär 1998:15

AD 1997 nr 144

AD 2002 nr 83

Ett vårdbiträde inom hemtjänsten blev avskedad efter påståenden om stöld från en vårdtagare. Vårdbiträdet fälldes i tingsrätten för grov stöld men friades senare av hovrätten. AD uttalade att en brottsmålsdom kan ha betydande bevisverkan men inte rättsverkan när rättsfrågan avgörs. AD fann därmed att arbetsgivaren kunnat visa, i och för sig genom ytterligare bevisning, att vårdbiträdet faktiskt stulit från vårdtagaren och att laga grund för avskedet därför förelåg.

Cirkulär 2002:73

AD 2002 nr 83

AD 2009 nr 48

En sektionschef vid kommunen avskedades efter att flera gånger ha agerat i strid med kommunens upphandlingspolicy, delegationsuppgifter samt brustit i tillsynen över verksamheten. Mannen hade mångårig erfarenhet som sektionschef och var därför väl införstådd med kom­munens gällande rutiner på dessa områden. Genom agerandet ansågs mannen allvarligt ha rubbat kommunens förtroende för honom och avskedan­det bedömdes därför som lagligt grundat.

Cirkulär 09:56

AD 2009 nr 48

AD 2011 nr 7

En förskolelärare blev avskedad efter att hon slagit en 1,5 år gammalt barn i ansiktet. Avskedet var laga grundat ansåg AD eftersom arbetsgivaren tydligt genom ett vittne kunnat beskriva händelseförloppet. Dessutom var det extra allvarligt då det rörde sig om våld som dessutom var riktat mot ett barn lämnat i kommunens omsorg och som befann sig i en beroendeställning till förskoleläraren.

Cirkulär 11:5

AD 2011 nr 7

AD 2011 nr 17

En it-tekniker hade vid ett stort antal tillfällen gått in och ändrat sin registrerade arbets­tid utan att som brukligt kommentera orsaken. Arbetsgivaren hade även kunnat visa att mannen faktiskt inte arbetat under de perioder där han ändrat arbetstiden. Arbetsdomstolen ansåg att detta inneburit ett allvarligt åsidosättande av det förtroende som tidredovisningssystemet byggde på och kommunen hade därför haft rätt att avskeda honom.

Cirkulär 11:63

AD 2011 nr 17

AD 2014 nr 22

En kommunal fastighetschef blev avskedad efter att det uppdagats att hon utan behörighet hade tecknat avtal om byggnadsarbeten för mångmiljonbelopp. Laga grund för avsked förelåg, enligt Arbetsdomstolen.

Cirkulär 14:23

AD 2014 nr 22

AD 2015 nr 22

En krossmaskinist avskedades då han anklagats för stöld av diesel vid tre tillfällen. Arbetsgivaren kunde genom ögonvittnen styrka två av tre tillfällen då krossmaskinisten tankat sin privata bil med bolagets diesel.

Arbetsdomstolen konstaterade att arbetsgivaren uppfyllt sin bevisbörda och att arbetstagaren begått en handling som är av sådant slag att ett avskedande är berättigat. AD framhåller att beviskravet i ett fall av detta slag inte kan sättas lägre än i ett motsvarande brottmål, det vill säga ställt utom rimligt tvivel. Brottsligheten var riktad direkt mot bolaget, begåtts på arbetsplatsen och med hänsyn till arbetstagarens ålder, erfarenhet och arbetsuppgifter var hans agerande helt oförsvarligt.

AD 2015 nr 22

AD 2015 nr 46

En personalchef avskedades då hon attesterat sina egna tidrapporter och därutöver ansågs ha attesterat övertid hon inte hade arbetat eller varit beordrad att arbeta. Personalchefen själv gjorde gällande att hon hade en muntlig överenskommelse att attestera sina egna tidrapporter. AD fann att personalchefen inte haft rätt att attestera sina egna tidrapporter och att hennes ställning i företaget motiverade att hon blev avskedad oavsett om hon arbetat den övertid hon rapporterat eller inte.

AD 2015 nr 46

AD 2016 nr 48

En anställd på ett vårdboende lät bland annat en boende hänga kvar i en taklyft under 10 minuter medan hon själv lämnade rummet. Vid upprepade tillfällen under en period av sex månader hade medarbetaren medvetet frångått rutiner och regler för hur verksamheten ska bedrivas och ansågs därigenom visat en avsaknad av respekt för verksamheten och nonchalans inför de boendes behov av god omvårdnad. Sammantaget hade arbetstagaren brutit mot sina förpliktelser i anställningen, avskedandet var lagligen grundat.

AD 2016 nr 48

AD 2018 nr 48 -Folktandvården

En tandhygienist har avskedats efter att han flera gånger i mejl till Migrationsverket lämnat uppgifter om patienter som han behandlat, som var asylsökande, och ifrågasatt deras uppgivna ålder. Såväl tingsrätten som Arbetsdomstolen har funnit att han därmed brutit mot tystnadsplikten och sekretessen enligt bl.a. offentlighets- och sekretesslagen. Till skillnad mot tingsrätten har Arbetsdomstolen funnit att det förelegat laga skäl för avskedande.

AD 2018 nr 48

Arbetsvägran/ Samarbetssvårigheter

AD 1999 nr 102

En vaktmästare hungerstrejkade dagtid i tre veckors tid på grund av missnöje med ett beslut från arbetsgivaren. Vaktmästaren blev pga. detta avskedad. AD fann att hungerstrejken inneburit att vaktmästaren arbetsvägrat och att denna arbetsvägran varit ”medveten och vidmakthållen”. Laga grund för avsked förelåg därför.

Cirkulär 1999:132

AD 1999 nr 102

AD 2011 nr 15

En undersköterska vid en intensivvårdsavdelning uttalade sig negativt i media om sjukhuset och menade att det förekom en främlingsfientlig kultur vid sjukhuset. Sjukhuset förflyttade därför undersköterskan till en annan avdelning vilket undersköterskan uppfattade som en bestraffning på grund av hans uttalanden. Arbetsdomstolen fann att det förelåg vägande skäl för förflyttningen och hänvisade i huvudsak till intensivvårdsavdelningens arbete och patientsäkerheten som kunde äventyras om det uppstod samarbetsproblem på avdelningen.

Cirkulär 11:12

AD 2011 nr 15

AD 2014 nr 9

En läkarsekreterare blev avskedad bland annat på grund av återkommande och djupa samarbetsproblem. Arbetsdomstolen fann att det var visat att läkarsekreteraren faktiskt varit involverad i djupa och långvariga samarbetssvårigheter som hade gått ut över verksamheten. Dessutom hade kvinnan gjort sig skyldig till annan misskötsamhet vilket medförde att sammantaget hade landstinget haft rätt att avskeda kvinnan, konstaterade domstolen.

Cirkulär 14:22

AD 2014 nr 9

Lojalitet/Yttrandefrihet

AD 2003 nr 51

En hälsoskyddsinspektör avskedades sedan arbetsgivaren ansåg att han varit illojal mot sin arbetsgivare. Hälsoskyddsinspektören hade utan att dessförinnan ta kontakt med sin arbetsgivare, anmält denne till polisen och arbetsmiljöinspektionen för brott och otillbörliga åtgärder. AD ogiltigförklarade avskedet eftersom hälsoskyddsinspektören som var anställd av Stockholms stad, enbart nyttjat sin grundlagsfästa yttrandefrihet.

Cirkulär 2003:54

AD 2003 nr 51

AD 2011 nr 15

En undersköterska vid en intensivvårdsavdelning uttalade sig negativt i media om sjukhuset och menade att det förekom en främlingsfientlig kultur vid sjukhuset. Sjukhuset förflyttade därför undersköterskan till en annan avdelning vilket undersköterskan uppfattade som en bestraffning på grund av hans uttalanden. Arbetsdomstolen fann att det förelåg vägande skäl för förflyttningen och hänvisade i huvudsak till intensivvårdsavdelningens arbete och patientsäkerheten som kunde äventyras om det uppstod samarbetsproblem på avdelningen.

Cirkulär 11:12

AD 2011 nr 15

Preskription

AD 1999 nr 146

Fråga om tillämpningen av tvåmånadersregeln i 7 § fjärde stycket LAS. Eftersom underrättelse enligt 30 § LAS lämnats inom två månader från det att arbetsgivarens egen utredning var klar hade preskription inte inträtt, fann AD. 

AD 1999 nr 146

AD 2015 nr 13

En arbetstagare avskedades ifrån sin anställning som projektledare i Kongo den 18 december 2013. Som skäl för avskedande anfördes att arbetstagaren brutit mot bolagets interna regler genom tvivelaktiga betalningar till kongolesiska myndigheter för en kollegas räkning ifrån bolagets kontantkassa. Händelserna som lades arbetstagaren till last hade skett vid två tillfällen; den 22 juni och den 5 juli 2013.

Arbetsdomstolen konstaterar att den avgörande tidpunkten för tvåmånadersfristens början är när det som läggs arbetstagaren till last blir känt för arbetsgivaren. I de fall en händelse inträffat som inte genast kan överblickas av arbetsgivaren börjar fristen i regel inte löpa förrän de närmare omständigheterna kring händelsen blivit utredda. I svåröverblickbara fall är utgångspunkten att arbetsgivaren får utreda saken så långt erfordras för att kunna ta ställning och att tvåmånadersfristen börjar löpa när utredningen nått detta stadium.

Även när arbetsgivaren uppdrar åt en extern utredare att utreda omständigheterna kring arbetstagarens agerande börjar tvåmånadersfristen löpa när utredningsmaterialet är att bedöma som tillräckligt. Det visade sig i domen att utredarens rapport redan i juli månad var att bedöma som tillräcklig varpå tvåmånadersfristen passerats vid tiden för avskedandet. Händelserna kunde därmed inte läggas arbetstagaren till last och avskedandet förklarades ogiltigt.

AD 2015 nr 13

AD 2012 nr 38

Betydelsen av formaliaregeln i 10 § LAS om arbetsgivarens skyldighet att som huvudregel alltid överlämna ett uppsägningsbesked personligen. AD fann i det aktuella målet att arbetsgivaren haft särskilda skäl för att skicka uppsägningsbeskedet per post då de under en längre tid gjort flertal försök att komma i kontakt med den anställde. 

Cirkulär 12:67

AD 2012 nr 38

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!