Dokumentation: Nationell kvinnofridskonferens 2018

I maj 2018 hölls konferensen "Arbetet mot våld – kunskap, erfarenheter och metoder" om arbetssätt, metoder och ny forskning på kvinnofridsområdet. Delar av konferensen sändes live och kan ses här i efterhand.

Konferensen arrangerades av nätverket Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid där Sveriges Kommuner och Landsting, Nationellt centrum för kvinnofrid, Länsstyrelserna och 20 myndigheter ingår.

Inledningstal: Lena Hallengren
Panel: 20 år efter kvinnofridspropositionen

För 20 år sedan antogs kvinnofridspropositionen i Sverige. Den förde med sig ny lagstiftning inom området och innebar en tydlig markering om att mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem. Många viktiga steg har tagits i arbetet med att bekämpa våld mot kvinnor.

Medverkande

 • Lena Hallengren, barn-, äldre- och jämställdhetsminister
 • Gun Heimer, professor och chef för Nationellt centrum för kvinnofrid
 • Maria Eriksson, professor i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola
 • Marianne Ny, överåklagare, Åklagarmyndigheten
 • Margareta Winberg, särskild utredare ny socialtjänstlag

Med intersektionella ögon på arbetet mot mäns våld mot kvinnor

Genom en långsiktig strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor vill regeringen lägga grunden till ett mer målinriktat och samordnat arbete mot mäns våld mot kvinnor. Hur påverkar normer kring till exempel kön, etnisk bakgrund, sexualitet, ålder och funktionalitet arbetet mot våld? Hur hanterar den nationella strategin våld i hederns namn? Och vad kan intersektionella perspektiv innebära för förbyggande arbete mot våld?

Medverkande

 • Maja Lundqvist, projektsamordnare, Nationella sekretariatet för genusforskning
 • Minoo Alinia, universitetslektor och docent, Södertörns högskola
 • Lucas Gottzén, professor i Barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet
 • Sofia Strid, docent i genusvetenskap och lektor i statskunskap, Örebro universitet
 • Hanna Hansson, utvecklingsledare, Länsstyrelsen Skåne

Återfallsförebyggande insatser för män

Presentation av arbetet utredningen ”Återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld”

Medverkande

 • Nils Öberg, särskild utredare
 • Charlotte Eklund Rimsten, utredningssekreterare

86 röster – Ett dygn på Kvinnofridslinjen

Medverkande

 • Åsa Forsblad Morisse, Uppsala stadsteater
 • Lolo Elwin, Uppsala stadsteater

 

Att ställa frågan om våld

För att våldsutsatthet ska upptäckas är det viktigt att frågor om våld ställs. Vid seminariet presenteras Socialstyrelsens nationella kartläggning av rutinmässiga frågor om våld till patienter/klienter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Seminariet lyfter också nationella och regionala exempel på arbete med förbättrad upptäckt.

Medverkande

 • Mariana Dufort, forskare, Socialstyrelsen
 • Åsa Witkowski, verksamhetschef, Nationellt centrum för kvinnofrid
 • Lilian Ivarsson Sporrong, utredningssekreterare kvinnofrid, Region Örebro län
 • Anna Tsekas, biträdande enhetschef, Skärholmen

Agenda 2030 och Isanbulkonventionen

Nya dokument antas både nationellt och internationellt. Men hur innefattar målen i Agenda 2030 våld? Och vad har Istanbulkonventionen för konsekvenser för arbetet i Sverige och Europa? Hur arbetar EU med frågan? Vid seminariet lyfts också hur den nationella strategin påverkar kommuner, regioner och myndigheter i deras arbete. Men hur förhåller sig dessa styrningssignaler till varandra och hur kan de gemensamt bidra till arbetet mot våld?

Medverkande

 • Anna-Karin Lindblom, chef för jämställdhetsenheten, Socialdepartementet
 • Anna Maria Corazza Bildt (M), europaparlamentariker
 • Emil Broberg (v), 3:e vice ordförande i Sveriges Kommuner och Landstings förbundsstyrelse
 • Katarina Sundberg, kanslichef, Agenda 2030-delegationen
 • Moderator: Johanna Palmström

 

Hur kommer Jämställdhetsmyndigheten att arbeta med våldsfrågorna?

Samtal med Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör.

Medverkande

 • Lena Ag, generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten
 • Johanna Palmström, moderator

Hur arbetar polis och åklagare med utredningar om brott i nära relation?

Seminariet beskriver hur en utredning av brott i nära relation kan gå till, utifrån ett typfall. Hur arbetar polisen och åklagaren med fallet, och hur ser deras samspel och samarbete ut?

Medverkande

 • Emma Ramstedt, verksamhetsutvecklare brott i nära relation, Nationella operativa avdelningen, Utvecklingscentrum Väst, Polismyndigheten
 • Eva Johnsson, kammaråklagare och ansvarig handläggare brott i nära relation inklusive sexualbrott (vuxna) Utvecklingscentrum Göteborg, Åklagarmyndigheten

Dödligt våld i nära relationer – vad kan göras ytterligare?

Vid seminariet presenteras Socialstyrelsens arbete med dödsfallsutredningar av barn och vuxna som dödats, liksom ny forskning kring dödligt partnervåld. Vad kan vi lära av dessa fall? Vilka är offren och förövarna? Vad har gått snett i samhällets insatser? Och hur kan samhället förebygga att barn far illa och kvinnor och män utsätts för våld av närstående? Ett samtal om nuläge och framtida utveckling.

Medverkande

 • Carina Hällberg, utredare, Socialstyrelsen
 • Marie Nyman, utredare, Socialstyrelsen
 • Shilan Caman, med dr vid Karolinska Institutet och Rättsmedicinalverket
 • Viveka Enander, fil dr och lektor Göteborgs universitet, samt forskningsansvarig Västra
 • Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relation

Avslutning med framtidspanel

Medverkande

 • Lucas Gottzén, professor i Barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms Universitet
 • Maria Cheung, forsknings-och utvärderingsenheten Arbetsförmedlingen
 • Anneli Häyrén, forskare vid Centrum förgenusvetenskap, Uppsala universitet
 • Anita Wickström, tf. Barnombudsman
 • Johanna Plamström, moderator
Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!