Dokumentation: Lika villkor och olika förutsättningar - om valfrihetssystem

Deltagarna fick en aktuell bild av skillnader i förutsättningar mellan verksamhet som bedrivs i egen regi i förhållande till verksamhet som bedrivs av externa leverantörer. En viktig frågeställning som diskuterades var om skillnaderna kan, bör eller ska beaktas för att uppnå likabehandling?

Dokumentation, presentationer

Inledning – huvudmannens förutsättningar

Presentation: huvudmannens förutsättningar (PDF, nytt fönster)

Mattias inleder med att beskriva SKL:s uppdrag och sätter in frågan i ett sitt sammanhang och varför villkor och förutsättningarna är en angelägen fråga för en fungerande välfärdsmarknad.

Mattias Jansson, sektionschef Demokrati och Styrning, SKL

Likabehandlingsprincipen mellan utförare i en juridisk kontext

Presentation: Likabehandlingsprincipen i en juridisk kontext (PDF, nytt fönster)

Vilken är den juridiska uttolkningen av likabehandling mellan utförare? Daniel har analyserat den juridiska innebörden av likabehandling av utförare och kommenterar förarbete och aktuella rättsfall inom konkurrensområdet.

Daniel Ekwall, förbundsjurist, SKL

Redovisning av projektet, skilda förutsättningar beroende på regiform

Presentation: Redovisning av projektet (PDF, nytt fönster)

På uppdrag av SKL har utförarnas förutsättningar analyserats. Beroende på i vilken kontext utföraren verkar inom, är förutsättningar olika. Kan – och i så fall hur – kan beställaren ta hänsyn till dessa? Kent Nilsson presenterar slutsatserna av det projekt som genomförts.

Kent Nilsson, lektor Luleå Tekniska Universitet, LTU

Myndigheternas tillsyn av och stöd för valfrihetssystem

Presentation: Myndigheternas tillsyn av och stöd för valfrihetssystem (PDF, nytt fönster)

Nina har personlig erfarenhet från myndigheternas båda uppdrag av tillsyn och stöd. Nina kommenterar Konkurrensverkets ansvar för tillsyn av en fungerande konkurrens i valfrihetssystemen och de ärenden som myndigheten haft för bedömning. Upphandlingsmyndigheten – å andra sidan – har en stödjande roll och driver utvecklingen av de strategiska frågorna är vad gäller utkontraktering och då i förhållande till ett valfrihetssystem, däribland är konkurrensneutraliteten en aspekt.

Nina Radojkovic, Upphandlingsmyndigheten

Likabehandling i en politisk kontext

Mats har en mångårig erfarenhet från offentlig verksamhet som ledande politiker i hälso- och sjukvårdsstyrelsen där han medvetet arbetat för ökad valfrihet och en mångfald av aktörer. Mats delger sina politiska erfarenheter hur man skapar förutsättningar för en fungerande välfärdsmarknad.

Mats Eriksson, Reformklubben, före detta regionstyrelsens ordförande och SKL:s sjukvårdsdelegations ordförande.

Ingen presentation visades.

Ersättning för uppdrag och ansvar i Region Värmland

Presentation: Ersättning för uppdrag och ansvar i Region Värmland (PDF, nytt fönster)

Politiken i Region Värmland har satt frågan om konkurrensneutralitet på agendan och tillämpar sedan flera år en policy för hur detta ska uppnås. Policyn adresserar också frågan om den kommunala särarten och regionens särskilda ställning som både huvudman och utförare, vilket också beaktas ur en ekonomisk synvinkel.

Region Värmland, Charlotta Torheim

(O)lika villkor

Presentation: (O)lika villkor (PDF, nytt fönster)

Vårdföretagarna har på olika sätt uppmärksammat att privata utförare inte alltid ges samma förutsättningar som verksamhet i offentlig regi. Det handlar inte enbart om ekonomiska villkor, utan också om andra faktorer som tillgång till information och IT-system eller kompetenshöjande insatser för personalen. Går det att göra något åt?

Sabina Joyau, Vårdföretagarna

Hur bygger vi tillit mellan beställare och utförare?

Presentation: Hur bygger vi tillit mellan beställare och utförare (PDF, nytt fönster)

Christine har varit medverkat som SKL:s expert i Tillitsdelegationen och har bidragit till delegationens resultat. Christine reflekterar över hur samverkansformer påverkar relationen och tilliten mellan beställare och utförare och ger exempel på kommuner som lyckats väl. Den nödvändiga uppföljningen – är den en dealbreaker för tilliten, eller kan den överleva granskning och ansvarsutkrävande?

Christin Feuk, Avdelningen för Ekonomi och styrning, SKL

Lika villkor och olika förutsättningar i valfrihetssystem

Lars Kolmodin gjorde en sammanfattning dagen.
Presentation: Lika villkor och olika förutsättningar i valfrihetssystem (PDF, nytt fönster)

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Lars Kolmodin
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!