Dokumentation: Fokus ekonomiskt bistånd – att bryta långvarigt biståndsberoende

Konferensen kan beställas och ses i efterhand på webben fram till och med den 10 april 2018.

Sverige står inför en rad utmaningar. Även om arbetslösheten minskar så finns det grupper som står långt från arbetsmarknaden och dess trygghetssystem. Många är hänvisade till ekonomiskt bistånd, ofta med långa biståndstider. Detta innebär både minskad livskvalitet för individen och ökade kostnader för kommunerna.  

På konferensen presenterades information om vad som är på gång inom verksamhetsområdet. Forskning om barns situation i utsatta hushåll. Lärande exempel från lokal nivå med fokus på arbetsmetoder, samverkan och förändringsarbete som bryter biståndsmottagande. Myndigheter berättade om arbetet mot överskuldsättning och avhysning (vräkning). SKL berättade blanda annat om systematisk uppföljning, aktuella juridiska frågor och arbetet med kompetensförsörjning inom verksamhetsområdet.

Dokumentation

Att växa upp i ekonomisk utsatthet

Eva Mörk, Professor i nationalekonomi, Uppsala universitet har i sin forskning dels studerat åtgärder för att hjälpa mottagare av ekonomiskt bistånd att bli självförsörjande, dels fokuserat på hur ekonomisk utsatthet påverkar barnens situation. 2014 var hon en av författarna till SNS-rapporten ”Hellre rik och frisk” som studerar sambandet mellan familjebakgrund och barns hälsa. I föredraget berättade hon om slutsatserna från detta arbete samt diskuterar vägar framåt.

Att växa upp i ekonomisk utsatthet (PDF, nytt fönster)

Socialt arbete

Pelle Österholm och Johanna Andersson är två socialsekreterare som berättade hur de arbetar med ekonomiskt bistånd i Västerås. Hur dei har strukturerat upp sitt jobb för att får mer tid till socialt förändringsarbete.

Social arbete (PDF, nytt fönster)

Chance 2 Change - en chans till studier och jobb

Chance 2 Change är en möjlighet till nystart i livet för unga vuxna (18–25 år) som har hamnat i svårigheter på grund av socialt utanförskap. Ofta har de erfarenhet av droger och kriminalitet. De som deltar står långt från samhällets system och har svårt att förändra sin situation på egen hand. Genom Chance 2 Change får de unga stöd att vända sina liv med målet att börja arbeta eller studera. Karin Sällberg Enhetschef Förebyggarcentrum och Maria Authén, samordnare och projektledare, berättade om arbetet i Västerås.

Chance 2 Change - en chans till studier och jobb (PDF, nytt fönster)

Globenmodellen – Att synliggöra det sociala förändringsarbetet

Försörjningsstödsenheten i Enskede-Årsta-Vantör har skapat en processkarta som syftar till att synliggöra det sociala förändringsarbetet, visa ett ärendes förflyttning och därmed stärka yrkesprofessionen. Detta har resulterat i att klienternas delaktighet ökat, att hinder i det sociala förändringsarbetet identifierats och ökad rättssäkerhet. 2018 ska arbetetsmodellen spridas till samtliga försörjningsstödsenheter i Stockholms Stad. Enhetschef Annika Angerfelt och projektledare Stephanie Olsson Sevinc berättade om arbetet.

Globenmodellen – Att synliggöra det sociala förändringsarbetet (PDF, nytt fönster)

Halverat försörjningsstöd i Borås

Dag Forsström, förvaltningschef, Arbetslivsförvaltningen och Ann-Kristin Rolfsson, enhetschef på försörjningsenheten Borås Stad, berättade om hur de lyckats bryta biståndsmottagande och utanförskap och få människor till sysselsättning istället för bidrag.

Halverat försörjningsstöd 1 (PDF, nytt fönster)

Halverat försörjningsstöd 2 (PDF, nytt fönster) 

Vägen från passiv bidragstagare till aktiv boråsare

Eva Möller, enhetschef på Jobb Borås beskrev processen med att växla bidrag till arbete och berättade bland annat om framgångsfaktorer och hur kommunen utvärderat resultat av arbetet.

Vägen från passiv bidragstagare till aktiv boråsare (PDF, nytt fönster)

Kompetensförsörjning inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd

Hur kan vi agera nu och vad innebär det för verksamheten och arbetsmiljön - för medarbetare och chefer på olika nivåer – idag och framåt. Christina Norlin Mistander, Handläggare, Avdelningen för arbets- givarpolitik, SKL berättade om arbetet med kompetensförsörjning.

Kompetensförsörjning 1 (PDF, nytt fönster)

Kompetensförsörjning 2 (PDF, nytt fönster)

Brukarundersökning och systematisk uppföljning inom ekonomiskt bistånd

Mia Ledwith arbetar på SKL som samordnare för öppna jämförelser och systematisk uppföljning inom socialtjänsten. Hon arbetar även med SKL:s nationella brukarundersökning inom individ- och familje- omsorg. Mia berättade om resultatet i den senaste brukarundersökningen för verksamheter som arbetar med ekonomiskt bistånd och om vilket stöd som finns att få i det lokala arbetet med systematisk uppföljning och kunskapsutveckling. Socialstyrelsen har bland annat tagit fram en webbutbildning och ett datorbaserat verktyg till stöd i uppföljningsarbetet på individ-, grupp- och verksamhetsnivå.

Brukarundersökning och systematisk uppföljning inom ekonomiskt bistånd (PDF, nytt fönster) 

Hur mår din ekonomi?

Budget- och skuldrådgivningen är en relativt okänd verksamhet och de som söker stöd har ofta stor skulder. Alla vill inte heller vända sig till budget- och skuldrådgivningen med sina problem. För att nå ut med stöd i ett tidigt skede krävs en bra lokal samverkan. Fler yrkesgrupper som möter personer som har eller riskerar att få skuldproblem måste våga ställa frågan ”Hur mår din ekonomi?” och kunna hantera det svar de får. Maria Lindstedt, Konsumentverket, och Martina Dagobert, Kronofogden berättade om sitt arbete med att stimulera till lokal samverkan mot överskuldsättning och gav tips på framgångsfaktorer och verktyg.

Hur mår din ekonomi? (PDF, nytt fönster)

Stöd för socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningar

Anette Agenmark är utredare på Socialstyrelsen bland annat med ansvar för vägledning till socialtjänsten genom olika stöd som berör ekonomiskt bistånd. I december 2017 publicerades en ny vägledning som ska ge socialtjänstens personal stöd i arbetet med att förebygga avhysningar och praktiskt handlägga ärenden vid hot om avhysning. Föredraget fokuserade på det som är centralt för personal inom ekonomiskt bistånd att känna till.

Stöd för socialtjänsten i arbetet med att förebygg avhysningar (PDF, nytt fönster) 

Att öka förutsättning för egen försörjning – unga vuxna i ekonomiskt bistånd

Arja Kallo är utredare på Socialstyrelsen bland annat med ansvar för vägledning till socialtjänsten genom olika stöd som berör ekonomiskt bistånd. I juni 2017 publicerades ett kunskapsstöd som avser socialtjänstens förändringsinriktade arbete. Föredraget gav en övergripande beskrivning av innehållet och hur stödet kan användas i verksamheteten.

Att öka förutsättningen för egen försörjning (PDF, nytt fönster) 

Aktuella juridiska frågor

Mia Hemmestad, utredare och jurist på SKL, gick igenom  aktuella juridiska frågor inom ekonomiskt bistånd bland annat med koppling till mottagandet av asylsökande och nyanlända som får uppehållstillstånd i Sverige.

Aktuella juridiska frågor (PDF, nytt fönster)

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!