RSS Nyheter


 • Läs mer

  SKR kommenterar budgetpropositionen


  SKR välkomnar de omfattande tillskotten i budgetpropositionen för 2021. Samtidigt hade mer långsiktiga besked önskats då många kommuner och regioner redan planerar även för 2022 och 2023.
  Läs mer

 • Läs mer

  Samlad lösning behövs för hushållens återvinning


  Att bryta upp dagens system för återvinning från hushållen blir dyrt och komplicerat för medborgarna, svårjobbat för kommunerna och dåligt för miljön. Regeringen måste tänka om.
  Läs mer

 • Läs mer

  Inför statsbidragsprincipen och frikommunförsök


  SKR uppmanar regeringen att införa statsbidragsprincip, frikommunförsök och studieskuldavskrivning. SKR anser däremot att Kommunutredningen hamnar fel i analysen av kommunsammanslagningar.
  Läs mer

 • Läs mer

  Nära vård - en nödvändig fokusförskjutning


  SKR är positiva till de flesta förslagen i utredningen om Nära vård och den fokusförskjutning som förslaget pekar ut. Det är nu angeläget med en gemensam nationell strategi med regeringen.
  Läs mer

 • Läs mer

  SKR välkomnar införande av kommunakut


  Regeringen föreslår att en kommundelegation införs dit kommuner och regioner kan få tillfällig hjälp med finanserna. SKR anser att det är ett bra sätt stödja vid strukturella problem.
  Läs mer

 • Läs mer

  Ny rapport belyser vikten av ett lokalt självstyre


  I pandemins spår ropar vissa efter mer statlig styrning, fast det snarare behövs mindre detaljstyrning för en effektiv välfärd som fullt ut nyttjar självstyrets potential.
  Läs mer

 • Läs mer

  Nationellt besöksförbud på särskilda boenden upphör


  Besöksförbudet som infördes i april har varit ett av verktygen för att minska smittspridningen på särskilda boenden. SKR anser att det inte längre behövs på nationell nivå.
  Läs mer

 • Läs mer

  Två extra miljarder till kollektivtrafiken räcker inte


  Kollektivtrafiken i hela landet är hårt drabbad och behöver extra stöd såväl i år som nästa år. Behovet är avsevärt större än de två miljarder kronor som regeringen beslutat om idag.
  Läs mer

 • Läs mer

  Behövs bättre stöd för de längst från arbetsmarknaden


  Regeringen tillsätter en utredning av ekonomiskt bistånd. Det är bra. Men SKR ser att det behövs ett bredare grepp i översynen. Individer långtifrån arbetsmarknaden behöver bättre stöd.
  Läs mer

 • Läs mer

  Viktigt besked om statligt stöd till kultursektorn


  Regeringen har beviljat ett stödpaket på 1,5 miljarder kr till kultursektorn under 2020. SKR välkomnar beskedet som nödvändigt och betydelsefullt för en sektor som drabbats hårt av pandemin.
  Läs mer

 • Läs mer

  Välkommet tillskott till välfärden 2021


  Ett tillskott på nära 20 miljarder kronor föreslås till kommuner och regioner för 2021. SKR välkomnar välfärdssatsningarna, men saknar ersättning för förlorade intäkter i kollektivtrafiken.
  Läs mer

 • Läs mer

  Myndigheternas förslag är inte tillräckliga


  Kommunbehovet saknas i Skolverkets förslag till hur skolmyndigheterna ska få tillgång till nödvändig information för sin verksamhet. Snabbt agerande krävs för framtiden och övergångsperioden
  Läs mer

 • Läs mer

  Analys av kommuner och regioner i digital infrastruktur


  Digg har i uppdrag att stärka välfärdens digitalisering. Nu ska SKR analysera kommuner och regioners förutsättningar för gemensam digital infrastruktur och grunddata.
  Läs mer

 • Läs mer

  Kommuner och regioner förberedda inför nya utbrott


  Kommuner och regioner är väl förberedda inför eventuella nya utbrott av covid-19, mycket tack vare den väl fungerande samverkan som stärkts inom flera områden under våren.
  Läs mer

 • Läs mer

  Fler deltidsbrandmän behövs


  På bara några år har landet skakats av flera kriser som belyser vikten av att det finns en fungerande beredskap i samhället. Deltidsbrandmännen utgör en oerhört viktig del av beredskapen och fler behövs.
  Läs mer

 • Läs mer

  Positiva förslag för en mer tillgänglig socialtjänst


  Utredningen Framtidens socialtjänst föreslår många positiva förändringar, bland annat ges kommunerna möjlighet att enklare kunna ge tidiga riktade insatser utan biståndsbedömning.
  Läs mer

 • Läs mer

  Krislägesavtal avaktiveras för IVA i Region Stockholm


  På begäran av Region Stockholm har SKR och Sobona beslutat att avaktivera krislägesavtalet för regionens intensivvårdsverksamhet. Avtalet kommer att upphöra att gälla den 31 augusti.
  Läs mer

 • Läs mer

  Dialogen avgörande i beredskapsutredning


  Regeringens besked om förkortad utredningstid i delar av utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap får inte ske på bekostnad av dialogen med kommuner och regioner.
  Läs mer

 • Läs mer

  Uppreviderad prognos för skatteunderlaget


  Lågkonjunkturen i Sverige ser ut att bli djupare i år än i SKR:s tidigare beräkningar. Trots det skrivs prognosen upp för det kommunala skatteunderlaget under 2020.
  Läs mer

 • Läs mer

  Guldlänken 2020 till Skola Hemma


  Årets vinnare av innovationspriset Guldlänken är RISE för samarbetsprojektet Skola Hemma, ett stöd för skolor för att hantera konsekvenserna av Coronapandemin.
  Läs mer

 • Läs mer

  Välkomna besked för kultur- och idrottssektorn


  Beskeden om regleringen av deltagare i ordningslagen samt nya statliga stöd till kultur- och idrottssektorn är välkomna. Det behövs en översyn som drar lärdom av pandemins första månader.
  Läs mer

 • Läs mer

  Reformering av skolan måste hålla ihop


  Betygsutredningen har idag presenterat sina förslag. Betygssystemet är en komplex fråga och det är viktigt att en eventuell reform ges den tid och vikt den förtjänar.
  Läs mer

 • Läs mer

  Regionala behov viktiga för ny vårdködelegation


  Regionerna arbetar hårt för ökad tillgänglighet till vården. När regeringen nu tillsätter en delegation för kortare vårdköer är en viktig utgångspunkt de olika lokala förutsättningarna.
  Läs mer

 • Läs mer

  Regeringen har lyssnat på kommunerna inför skolstart


  Regeringen meddelar att det kommer att vara möjligt för gymnasieskolor att kombinera undervisning på plats i skolans lokaler med fjärr- eller distansundervisning. SKR välkomnar beskedet.
  Läs mer

 • Läs mer

  Viktig granskning av särskilda boenden


  Idag har IVO presenterat preliminära resultat av sin pågående granskning av landets 1700 särskilda boenden. SKR välkomnar granskningen, som är ett viktigt led i lärandet under pandemin.
  Läs mer

 • Läs mer

  Samverkan och förnyelse avgörande i vårdens coronaarbete


  Idag publicerar SKR en skrift om den omställning och utveckling som skett inom hälso- och sjukvården under coronapandemin. Nu behöver vården ta tillvara den utveckling som skett.
  Läs mer

 • Läs mer

  Myndigheter uppmanas att fortsätta undvika enkäter


  SKR fortsätter att vara restriktiv med enkäter till kommuner och regioner. Av samma skäl uppmanar SKR även myndigheter att undvika enkätutskick under hösten.
  Läs mer

 • Läs mer

  SKR redo att bistå i coronakommissionens arbete


  I dag presenterade regeringen en kommission som ska utreda krisarbetet kopplat till covid-19. SKR välkomnar beskedet och bidrar gärna i kommissionens arbete.
  Läs mer

 • Läs mer

  Dialog och hårt arbete behövs i arbetet med Agenda 2030


  SKR välkomnar att staten vill ha en nära dialog med SKR, kommuner och regioner i arbetet med Agenda 2030. Samtidigt behövs ökad tydlighet från regeringen om hur målen ska uppnås.
  Läs mer

 • Läs mer

  Caroline Olsson ny chef för arbetsgivarpolitiska frågor


  Caroline Olsson har anställts som chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Caroline Olsson tillträder sin tjänst den 1 september.
  Läs mer

 • Läs mer

  Viktig utredning för framtidens arbetsmarknadspolitik


  Utredningen om kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken visar på kommunernas viktiga roll för arbetslösa. Nu behövs snabbt ett system där alla kan bidra konstruktivt och effektivt.
  Läs mer

 • Läs mer

  Beslut om skolstatistik leder till sämre information


  Skolverket har beslutat att bara publicera statistik på riksnivå - statistik på kommunal nivå försvinner. SKR hoppas nu att riksdagen, när de får frågan på sitt bord, snabbt åtgärdar detta.
  Läs mer

 • Läs mer

  SKR lyfter behovet av en radikal klimatomställning


  Kommuner och regioner ska vara ledande i arbetet med att minska utsläpp av växthusgaser och stärka samhällets motståndskraft mot klimatförändringens konsekvenser.
  Läs mer

 • Läs mer

  Så har äldreomsorgen klarat coronapandemin hittills


  SKR presenterar idag en rapport med fakta om äldreomsorgen i ljuset av coronapandemin. Rapporten utgör en grund för de utvärderingar som ska göras av hur äldreomsorgen har klarat pandemin.
  Läs mer

 • Läs mer

  Fortsatt kunskapsutveckling inom socialtjänsten


  Allt fler kommuner använder systematiska arbetssätt vid utredning och uppföljning inom socialtjänsten. Det ökar möjligheterna till likvärdig bedömning.
  Läs mer

 • Läs mer

  Mer resurser till beredskap i vården behövs


  SKR är i stort sett positiv till utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap. Men regionerna och kommunerna behöver ytterligare statliga medel under nästa försvarsperiod.
  Läs mer

 • Läs mer

  SKR om Arbetsförmedlingens rapport om lokal närvaro


  Arbetsförmedlingen har beskrivit hur lokal närvaro och en väl fungerande samverkan i hela landet ska säkras. SKR efterlyser tydlighet i vad lokal närvaro betyder i praktiken.
  Läs mer

 • Läs mer

  Hälso- och sjukvårdsrapporten - läget 2019


  SKR:s rapport Hälso- och sjukvårdsrapporten, Öppna jämförelser 2020 presenteras idag. Den behandlar läget i hälso- och sjukvården innan pandemin och dess effekter.
  Läs mer

 • Läs mer

  Se över ansvarsfördelning i missbruks- och beroendevård


  Oklarheter finns i ansvarsfördelningen mellan sjukvård och socialtjänst kring vård, stöd och behandling av personer med missbruk och beroende. SKR vill ha en översyn av lagstiftningen.
  Läs mer

 • Läs mer

  Positivt med statligt stöd till regionala flygplatser


  SKR ser positivt på dagens besked från regeringen om ett tillfälligt krisstöd till de regionala flygplatserna, som går med kraftiga underskott i spåren av covid-19.
  Läs mer

 • Läs mer

  Positivt besked om 150 miljoner i stöd till kulturen


  SKR välkomnar att regeringen ser den svåra situation som många regionala och kommunala kulturverksamheter befinner sig i. Det är ett viktigt besked för Sveriges kulturliv.
  Läs mer

 • Läs mer

  Ebo-begräsningarna bör utvidgas - inte stramas åt


  Kommunen kan bäst avgöra vilka områden som ska begränsas för asylsökandes möjligheter att bosätta sig i eget boende och regelverket bör gälla fler kommuner. Det skriver SKR i ett yttrande.
  Läs mer

 • Läs mer

  Sämre etablering i spåren av ett stökigt 2019


  Andelen nyanlända i arbete eller studier två år efter etableringsprogram minskade under 2019. En orsak är stoppet av extratjänster. Arbetsförmedlingens omstrukturering kan vara en annan.
  Läs mer

 • Läs mer

  Överenskommelse om genomförande av ökad testning klar


  Regeringen och SKR är nu överens om att staten tar kostnaderna samtidigt som regionerna åtar sig att utföra testningen utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
  Läs mer

 • Läs mer

  Stort antal planlagda bostäder i landets kommuner


  Nya Öppna jämförelser från SKR visar att det i 158 av landets kommuner kan byggas över 152 000 bostäder i färdiga detaljplaner. Samtidigt uppger fortfarande många kommuner att de har bostadsbrist.
  Läs mer

 • Läs mer

  Stärkt samverkan för utveckling av vården


  SKR och Life Science-branschen har tecknat två överenskommelser för att utveckla arbetet med kliniska prövningar och kvalitetsregister.
  Läs mer

 • Läs mer

  Stora behov av insatser för digitalisering i skolan


  Pandemin belyser vikten av att skolan har goda kunskaper om digitalisering. Men endast två initiativ i den nationella handlingsplanen är genomförda. Nu behöver arbetet växlas upp.
  Läs mer

 • Läs mer

  Stjernkvists förslag lämnar många frågor obesvarade


  Utredningen om framtidens gymnasieskola och komvux som presenteras idag på SvD debatt innehåller bra problemanalys. Men flera förslag är långt ifrån färdiga.
  Läs mer

 • Läs mer

  Allt fler positiva till att få service digitalt


  Enligt en ny undersökning är 83 % av invånarna positiva till att få digital service från kommuner och regioner. Allt fler ställer sig positiva och ökningen är tydligast bland kvinnor.
  Läs mer

 • Läs mer

  Peter Arrhenius ny vd i Inera


  Styrelsen i Inera, som är ett bolag som ägs av SKR samt av regioner och kommuner, har utsett Peter Arrhenius till ny vd i Inera.
  Läs mer

 • Läs mer

  Ersättning för digital vård inom nationella taxan


  SKR har beslutat om rekommendationer om tillfälliga ersättningar för digitala vårdåtgärder för läkare och fysioterapeuter som är verksamma inom den nationella taxan.
  Läs mer

 • Läs mer

  SKR och regeringen avser komma överens om ökad testning


  SKR och regeringen arbetar fram en gemensam inriktning för PCR-testning och serologisk testning i pandemins olika faser. Avsikten är att inom kort teckna en överenskommelse om genomförande och finansiering.
  Läs mer

 • Läs mer

  Avhoppen bland förtroendevalda vanligast bland unga


  Antalet avhopp från kommunfullmäktige har minskat medan avhoppen från regionfullmäktige har ökat enligt SCB. Mer stöd behövs till förtroendevalda för att upprätthålla demokratin.
  Läs mer

 • Läs mer

  Modellkommuner ska stärka äldreomsorgens digitalisering


  SKR utser tio kommuner som ska fungera som modell för äldreomsorgens digitalisering. De ska tillsammans med SKR stötta andra kommuner med kunskap om digitala tjänster och välfärdsteknik.
  Läs mer

 • Läs mer

  Resurser till tillsyn av krogar räcker inte


  Regeringens förslag till tillfällig lag om en effektivare tillsyn av krogar för att minska spridningen av covid-19 är bra. Men resurserna till kommunernas tillsyn räcker inte.
  Läs mer

 • Läs mer

  Staten måste ta ansvar för belysning längs sina vägar


  Kommunerna äger hundratusentals belysningsanläggningar längs statlig väg. SKR framhåller i en skrivelse till regeringen att Trafikverket måste få uppdraget att erbjuda sig att ta över anläggningarna.
  Läs mer

 • Läs mer

  Klart för kommuner att beställa skyddsutrustning


  Kommunerna kan nu beställa skyddsutrustning som saknats i till exempel äldreomsorgen. SKL Kommentus har beställt det som saknas genom OneMed som nu kan försäljas via företagets webbutik.
  Läs mer

 • Läs mer

  Inte markpriser som gör det dyrt att bygga bostäder


  Mark är en liten utgiftspost i bostadsbyggandet och säljs av de allra flesta kommuner till ett genomsnittligt pris under 2 500 kronor per kvadratmeter bruttoarea, visar en enkät från SKR.
  Läs mer

 • Läs mer

  Regionernas ansvar för testning gäller priogrupp 1-3


  Statsminister Stefan Löfven har i en intervju idag sagt att regionerna tar ansvar för samtliga fyra priogrupper som Folkhälsomyndigheten pekat på i sin strategi för testning av covid-19.
  Läs mer

 • Läs mer

  Satsningen på förlossningsvården ger resultat


  Ökad nöjdhet, stärkt eftervård och färre allvarliga bristningar. Det visar resultaten från SKR:s uppföljning av satsningen på vården före, under och efter graviditet.
  Läs mer

 • Läs mer

  Regionerna beslutar om ansvar för provtagning


  Sveriges 21 regioner har gemensamt beslutat att ta ansvar för provtagning av covid-19 för priogrupperna 1-3. Nu finns kapacitet att öka antalet tester på ett långsiktigt och robust sätt.
  Läs mer

 • Läs mer

  Stor ökning av besök inom psykiatrin


  Antalet besök inom barn-, ungdoms-, och vuxenpsykiatrin har ökat med drygt 920 000 mellan år 2016 och 2019 på riksnivå.
  Läs mer

 • Läs mer

  Möjligheter till digital vård inom nationella taxan


  SKR välkomnar regeringens beslut om att möjliggöra digital vård inom den nationella taxan. Nu ska SKR och de fackliga organisationerna skyndsamt ta fram förslag till ersättningsnivåer.
  Läs mer

 • Läs mer

  Ökad tydlighet krävs om yrkesvux och feriejobb


  Regeringen har gjort flera satsningar för att möta behov av omskolning och kompetensutveckling, bland annat på yrkesvux. Men det behövs mer för att ge önskad effekt och det är bråttom.
  Läs mer

 • Läs mer

  Säkra att deltidsbrandmännen kan få a-kassa


  SKR, Sobona och de fackliga organisationerna uppmanar idag regeringen att tillfälligt under 2020 undanta deltidsbrandmännens inkomst vid beräkning av a-kassa.
  Läs mer

 • Läs mer

  Ny lag om smittskydd på restauranger kräver mer resurser


  SKR tillstyrker regeringens förslag till ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, men anser att kostnaderna för kommunerna underskattas.
  Läs mer

 • Läs mer

  Stöd för ”sommarkommuner” att neka hemtjänst


  Det är inte möjligt för alla kommuner att kunna erbjuda hemtjänst för semesterbesökare. I brist på tydligare besked från regeringen har SKR nu tagit fram ett arbetssätt till kommuner.
  Läs mer

 • Läs mer

  Besked om ytterligare generella statsbidrag


  Idag har regeringen och dess samarbetspartier gett besked om ytterligare 6 miljarder kronor i generella statsbidrag till kommuner och regioner för 2020.
  Läs mer

 • Läs mer

  Kritik mot polska kommuners agerande mot HBTQ-personer


  De europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation vänder sig idag till polska kommuner och regioner med uppmaningen att stå upp för mänskliga rättigheter för HBTQ-personer.
  Läs mer

 • Läs mer

  Ungas etablering på arbetsmarknaden behöver säkras


  Det är positivt att regeringen uppmärksammar ungas situation i spåren av covid-19. Men fler åtgärder krävs för att förbättra ungas möjligheter till etablering på arbetsmarknaden.
  Läs mer

 • Läs mer

  Agneta Jöhnk lämnar SKR


  Agneta Jöhnk, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik, lämnar SKR.
  Läs mer

 • Läs mer

  Överenskommelse mellan SKR och Famna om vägledning


  SKR och Famna har kommit överens om en ny vägledning till stöd för kommuner, regioner och idéburna välfärdsföretags samverkan.
  Läs mer

 • Läs mer

  Bra att regeringen lyssnar på SKR


  Igår presenterade SKR Ekonomirapporten med en rad önskemål om bättre ekonomiska förutsättningar för kommuner och regioner. Det är glädjande att regeringen lyssnat på SKR och gör åtgärder.
  Läs mer

 • Läs mer

  Positivt med 3 miljarder till kollektivtrafiken


  SKR välkomnar att regeringen, med anledning av coronaviruset, avsätter tre miljarder kronor i tillfälligt stöd till kollektivtrafiken.
  Läs mer

 • Läs mer

  Intensivt arbete att säkerställa tillgång till läkemedel


  Norge bistår med leveranser av narkosläkemedlet propofol till den svenska intensivvården.
  Läs mer

 • Läs mer

  Pandemin slår hårt mot välfärdssektorn


  Coronapandemin skapar stor osäkerhet i ekonomin. Kommuner och regioner får ökade kostnader och uteblivna intäkter, vilket gör att ytterligare statliga tillskott kommer att behövas.
  Läs mer

 • Läs mer

  Regionerna i full gång med att etablera testning


  Ökad testning avseende covid-19 är en mycket angelägen fråga för regionerna. Det regeringen efterfrågar är redan i rullning. Nu börjar den uppväxling som regionerna har förberett.
  Läs mer

 • Läs mer

  Snabb ökning av digitala vårdtjänster


  De första månaderna 2020 har användningen av regioners egna digitala tjänster nästan tiodubblats. Det visar en ny sammanställning från SKR.
  Läs mer

 • Läs mer

  Staten måste ta större ansvar för regionala flygplatser


  De regionala flygplatserna räknar med stora underskott till följd av covid-19 och på många håll riskerar flygplatser att stängas. SKR kräver nu att staten tar ett utökat ansvar.
  Läs mer

 • Läs mer

  Skoldigiguide hjälper skolans ledare med digitalisering


  Nu lanserar SKR Skoldigiguide, ett webbstöd för huvudmännen att organisera och prioritera skolans digitala utveckling. Syftet är att nå målen i den nationella strategin för skolväsendet.
  Läs mer

 • Läs mer

  Ordning och reda främjar integrationen


  Idag meddelade Migrationsverket vilka områden som kommer att omfattas av begräsningar för asylsökande att bo i eget boende. SKR kommer noga följa hur reformen bidrar till en bättre ordning i mottagandet.
  Läs mer

 • Läs mer

  Nytt kompetens- och omställningsavtal för välfärden


  SKR, Sobona och facken inom kommunal och regional sektor är överens om ett nytt kompetens- och omställningsavtal. Avtalet omfattar 1,2 miljoner anställda och gäller från den 1 maj 2020.
  Läs mer

 • Läs mer

  Coronaviruset ger en djup lågkonjunktur


  Skatteunderlaget för året kommer att bli betydligt svagare än förväntat. De ekonomiska konsekvenserna av covid-19 är påtagliga och ger en lågkonjunktur, som kan dröja kvar i flera år.
  Läs mer

 • Läs mer

  Förslag riskerar leda till ökad statlig byråkrati


  Utredare Björn Åstrand presenterade idag förslag till ökad likvärdighet i skolan. SKR menar att flera av förslagen riskerar att inte få effekt, och ser en risk för ökad statlig överbyggnad.
  Läs mer

 • Läs mer

  Öppna skolor får bedriva fjärr- och distansundervisning


  Även öppna skolor får nu möjlighet att erbjuda fjärr- och distansundervisning om det behövs på grund av att lärare eller elever inte är närvarande i skolan.
  Läs mer

 • SKR välkomnar kulturstöd men ser behov av fler åtgärder


  I dag presenterade regeringen fördelningen av 500 miljoner kronor i krispaket till kulturen. SKR är positiva till stödet, men ser behov av fortsatt dialog och ytterligare åtgärder.
  Läs mer

 • Läs mer

  Nya regler och ersättningar i högspecialiserad vård


  SKR har tagit fram en nationell rekommendation om lika regler och ersättningar för boende gällande patienter och eventuella närstående vid nationell högspecialiserad vård.
  Läs mer

 • Läs mer

  Förslag till särskild lag om kommuners prioriteringar


  För att socialtjänsten ska kunna säkerställa att människor med de största behoven får det stöd de behöver under den pågående epidemin föreslår SKR att en särskild lag införs.
  Läs mer

 • Läs mer

  SKR kritiskt till att kommunerna ska samla in tidningar


  SKR är starkt kritiskt till regeringens beslut att lägga över ansvaret för insamlingen av använda tidningar på kommunerna.
  Läs mer

 • Läs mer

  180 statliga miljoner för sommarjobb i kommuner


  Regeringens satsning på 180 miljoner för att fler ungdomar ska få sommarjobb är viktig. I år ställer satsningen extra stora krav på flexibilitet hos kommunerna.
  Läs mer

 • Läs mer

  Krävs grundlig utredning om skolans huvudmannaskap


  Det behövs en utredning som på djupet analyserar konsekvenser av ett förändrat huvudmannaskap för skolan. Det är budskapet i den skrivelse som SKR idag skickat till regering och riksdag.
  Läs mer

 • Läs mer

  Förändringar i kraven för kömiljarden 2020


  I en tilläggsöverenskommelse har regeringen och SKR beslutat att regionerna inte behöver uppfylla flertalet krav för att få del av kömiljarderna under 2020 på grund av Coronapandemin.
  Läs mer

 • Läs mer

  Semesteröverenskommelse klar med AKV


  SKR och Sobona har tecknat en central överenskommelse med OFR Allmän kommunal verksamhet om avvikelse från lag och avtal gällande hantering av semester under 2020.
  Läs mer

 • Läs mer

  Förhandlingarna om semesterförläggning avslutade


  SKR, Sobona och facken inom kommuner och regioner har avslutat förhandlingar om avvikelse från lag och avtal vid semesterförläggning för 2020. Facken har tackat nej till en överenskommelse.
  Läs mer

 • Läs mer

  Drygt 40 000 har förtroendeuppdrag i kommunsektorn


  35 900 förtroendevalda har ett politiskt uppdrag i landets kommuner och 4 600 i regionerna. Merparten är fritidspolitiker och sköter sitt uppdrag vid sidan om arbete och studier.
  Läs mer

 • Läs mer

  Bra att vården nu kan utvecklas och moderniseras


  Regeringen har lämnat en lagrådsremiss om en ny primärvårdsreform. SKR är positiva till att det stärker omställningen till en nära vård som ger invånarna en personcentrerad vård och omsorg.
  Läs mer

 • Läs mer

  Nationella läkemedelslistan behöver pausas


  Regeringen har hörsammat SKR:s vädjan om att senarelägga införandet av nationell läkemedelslista. SKR är positiva till förslaget, men ser behov av annan hantering.
  Läs mer

 • Läs mer

  Vårbudgeten otillräcklig för kommunsektorn


  Regeringens vårbudget innehåller ett redan aviserat stödpaket till kommunsektorn. SKR bedömer det dock som tveksamt att de ytterligare miljarderna ens täcker de uteblivna skatteintäkterna.
  Läs mer

 • Läs mer

  Välkommet förtydligande om skydd mot smitta


  SKR välkomnar att expertmyndigheterna nu är tydliga om en gemensam syn på förutsättningarna för skydd mot smitta på arbetsplatser inom vård och omsorg.
  Läs mer

 • Läs mer

  Samverkan för att tillgängliggöra personal


  SKR och Sobona har tagit fram en vägledning för att underlätta för anställda i kommunala företag eller andra kommunala verksamheter att bidra i kommuner och regioner under coronakrisen.
  Läs mer

 • Läs mer

  Ändringar i vårdöverenskommelser


  Regeringen har idag beslutat om ändringar i ett flertal av årets vårdöverenskommelser. Beskeden är nödvändiga för att avlasta kommuner och regioner i det ansträngda läge som nu råder.
  Läs mer

 • Läs mer

  SKR kräver ersättningsgaranti för hantering av covid-19


  Staten behöver garantera att kommuner och regioner ersätts för skäliga merkostnader inom hälso- och sjukvården för covid-19. SKR ställer nu kravet i en hemställan till regeringen.
  Läs mer

 • Läs mer

  Skolans aktörer rekommenderar samarbete


  SKR, Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund rekommenderar samarbete mellan kommuner och enskilda huvudmän om regeringen beslutar om stängning av skolor och förskolor.
  Läs mer

 • Läs mer

  Stärkt samverkan för inköp av bristvaror till kommunerna


  De största kommunerna och regionerna i Sverige har nu gått samman för att kunna öka inköpen av skyddsutrustning och andra bristvaror till alla kommuner i landet.
  Läs mer

 • Läs mer

  Samarbete mellan regioner och life science-industrin


  SKR och branschorganisationer inom life science-industrin har tagit fram en ny vägledning för företag som vill låta sin personal hjälpa till i hälso- och sjukvården under pågående pandemi.
  Läs mer

 • Läs mer

  SKR: Säkra smittskyddslagens allmänna riktlinjer


  SKR avstyrker att regeringen ska kunna omfördela läkemedel och sjukvårdsmateriel mellan regioner och kommuner utöver dagens reglering.
  Läs mer

 • Läs mer

  Överenskommelse om inlåning av vårdpersonal


  Läkare och fysioterapeuter som är verksamma enligt den nationella taxan kan efter en överenskommelse nu stötta regionerna i den akuta situationen med covid-19-patienter.
  Läs mer

 • Läs mer

  Stängda skolor får ta emot mindre grupper av elever


  Stängda gymnasieskolor kan nu erbjuda en mindre andel elever möjligheten att bland annat utföra examinationer, få undervisning i praktiska moment och få särskilt stöd i skolans lokaler.
  Läs mer

 • Läs mer

  Krislägesavtal aktiveras för IVA i Region Stockholm


  SKR och Sobona aktiverar krislägesavtalet i Region Stockholms intensivvårdsverksamhet. Anledningen är en omfattande och avgörande påverkan på personalförsörjningen.
  Läs mer

 • Läs mer

  Regionerna samordnar nationella läkemedelsköp


  Fyra regioner har nu fått i uppdrag från övriga regioner att köpa in de läkemedel som bedöms vara de mest centrala och kritiska för ett nationellt behov för sjukvården.
  Läs mer

 • Läs mer

  Nödvändigt med stort tillskott till kommunsektorn


  Kommuner och regioner får nu ett extra generellt statsbidrag på 15 miljarder kronor år 2020. Det är ett bra och nödvändigt besked.
  Läs mer

 • Läs mer

  Fler väljer att arbeta heltid inom välfärden


  Andelen heltidsanställda och heltidsarbetande i kommuner och regioner fortsätter att öka. Det visar rapporten Personalen i välfärden som SKR presenterar idag.
  Läs mer

 • Läs mer

  Utredning om God och nära vård välkomnas av SKR


  Utredningen om God och nära vård har idag överlämnats till socialministern. SKR anser att den är bra men det krävs att hinder i befintlig lagstiftning tas bort för att möta invånarnas behov.
  Läs mer

 • Läs mer

  Omställningsstöd avgörande för kommuners ekonomi


  Sverige står inför en allvarlig utmaning med rekordhöga varsel. De satsningar som regeringen presenterat kan rusta individer och kommuner och stärka omställningsförmågan.
  Läs mer

 • Läs mer

  Uppdaterade rekommendationer för skyddsutrustning


  Folkhälsomyndigheten har idag publicerat reviderade rekommendationer om skyddsutrustning för vård- och omsorgspersonal. Dessa bygger på den senaste kunskapen om covid-19 och hur den sprids.
  Läs mer

 • Läs mer

  Nationell läkemedelslista måste skjutas upp


  SKR har skickat en hemställan till regeringen om att skyndsamt föreslå att lagen om nationell läkemedelslista skjuts upp.
  Läs mer

 • Läs mer

  Föreskrift om omsorg för barn vid skolstängning


  Om förskolor och grundskolor skulle stängas ska vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet anmäla önskan om omsorg till kommunerna. MSB har idag publicerat föreskrifter om detta.
  Läs mer

 • Läs mer

  SKR och Vårdförbundet överens om krislägesavtalet


  SKR och Sobona har undertecknat krislägesavtalet med Vårdförbundet. Samtliga fackliga organisationer inom kommuner och regioner har nu undertecknat avtalet.
  Läs mer

 • Läs mer

  Fler gymnasieelever tar examen inom tre år


  Andelen elever som börjar på ett av gymnasieskolans nationella program och tar examen inom tre år ökar för sjätte året i rad. Det visar årets Öppna jämförelser – Gymnasieskola.
  Läs mer

 • Läs mer

  Stärkt frivilligstöd till kommuner att stödja äldre


  SKR och MSB har kommit överens med organisationer inom civilsamhället att under pandemin stödja kommuner att hjälpa personer över 70 år eller annan riskgrupp med exempelvis matinköp.
  Läs mer

 • Läs mer

  Vägledning för regioner och vårdföretag i coronakrisen


  SKR och Vårdföretagarna har kommit överens om en ny vägledning till stöd för regioner och privata vårdgivares samverkan i de fall det inte finns befintliga avtal.
  Läs mer

 • Läs mer

  Socialtjänsten behöver mandat att prioritera


  Coronavirusets effekter får stora konsekvenser för socialtjänsten. Idag har SKR skickat en hemställan till regeringen med krav på omedelbara ändringar och undantag från nuvarande regelverk.
  Läs mer

 • Läs mer

  De prestationsbaserade kraven i vården behöver slopas


  SKR begär idag att sex av årets vårdöverenskommelser med regeringen ändras, för att minska vårdens administration och kraftigt avlasta hälso- och sjukvården.
  Läs mer

 • Läs mer

  Avtalsrörelsen för kommuner och regioner skjuts upp


  SKR och Sobona har enats med de fackliga organisationerna om att skjuta upp avtalsförhandlingarna till i höst. Beslutet tas för att underlätta arbetet mot coronavirusets allvarliga effekter.
  Läs mer

 • Läs mer

  Förstärk företagshälsovården under coronakrisen


  SKR, Sobona och facken ber nu regeringen om stöd för att stärka företagshälsovården. Det handlar bland annat om att täcka kostnader för ett utökat uppdrag och att undanröja olika hinder.
  Läs mer

 • Läs mer

  SKR välkomnar miljard till kultur och fritid


  I dag presenterade regeringen och samarbetspartierna ett paket om 1 miljard kronor till kultur- och idrottssektorerna med anledning av coronaviruset. SKR välkomnar de extra resurserna.
  Läs mer

 • Läs mer

  Viktigt med tydlighet om samhällsviktig verksamhet


  Landets kommuner förbereder sig för stängning av förskolor och grundskolor om det skulle bli nödvändigt. Det skulle vara ett stort ingrepp, därför hoppas SKR att regeringen undviker det.
  Läs mer

 • Läs mer

  Coronaviruset gör att skatteunderlaget försvagas


  De ekonomiska konsekvenserna till följd av det nya coronaviruset är högst osäkra. SKR bedömer dock att skatteunderlaget för året blir klart svagare än tidigare bedömningar har pekat på.
  Läs mer

 • Läs mer

  Information om fristående skolor beläggs med sekretess


  SKR har fått nej från SCB om att få del av statistik om elever från fristående skolor och Kammarrätten har gett SCB rätt. Högsta förvaltningsdomstolen har nu beslutat att inte pröva ärendet.
  Läs mer

 • Läs mer

  Införande av bastjänstgöring för läkare bör skjutas upp


  SKR och Läkarförbundet ber regeringen om att skjuta upp införandet av bastjänstgöring och låta nuvarande regelverk för specialiseringstjänstgöring gälla året ut.
  Läs mer

 • Läs mer

  SKR och Läkarförbundet överens om krislägesavtalet


  SKR och Sobona har undertecknat krislägesavtalet med Läkarförbundet. De flesta fackliga organisationerna inom kommuner och regioner undertecknade avtalet i juni 2019.
  Läs mer

 • Läs mer

  SKR välkomnar utredning om e-legitimation i tjänsten


  SKR välkomnar regeringens beslut att tillsätta en utredning om betrodda tjänster och hantering av e-legitimering i tjänsten.
  Läs mer

 • Läs mer

  Distansundervisning för gymnasiet och högskolan


  Folkhälsomyndigheten rekommenderar distansundervisning för gymnasieskolor, komvux, yrkeshögskolor, högskolor, universitet.
  Läs mer

 • Läs mer

  Skolahemma.se – nytt stöd för distansundervisning


  Skolahemma.se sammanställer stöd till skolor om de behöver undervisa på distans. Det är ett samarbete mellan RISE, Skolverket, SKR, Utbildningsradion och Swedish Edtech Industry.
  Läs mer

 • Läs mer

  Statens åtgärdspaket är viktigt för kommunsektorn


  Regeringen föreslår nu att staten bland annat tillfälligt tar över alla sjuklönekostnader i två månader. Välkommet besked för kommuner och regioner som belastas hårt av coronautbrottet.
  Läs mer

 • Läs mer

  En ny skolförordning underlättar för huvudmännen


  Den nya skolförordningen kan underlätta för huvudmännen om skolor måste stänga på grund av corona och samtidigt ge elever den utbildning de har rätt till. Men flera viktiga frågor återstår.
  Läs mer

 • Läs mer

  Ta bort kravet på läkarintyg för att avlasta vården


  SKR vill att kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden ska upphävas. Det skulle avsevärt minska belastningen i vården och bidra till att minska risken för smittspridning av Covid-19.
  Läs mer

 • Läs mer

  Viktiga budgetbesked för att möta coronaviruset


  Regeringen föreslår 3 miljarder kronor i ändringsbudget till följd av coronaviruset. Karensdag slopas tillfälligt och kommuner och regioner ersätts för merkostnader i hälso- och sjukvården.
  Läs mer

 • Läs mer

  Sjukfrånvaron fortsätter minska i kommuner och regioner


  För tredje året i rad minskar sjukfrånvaron i kommuner och regioner. Det visar en sammanställning från SKR som presenteras idag.
  Läs mer

 • Läs mer

  Överläggningsskyldighet undantas i ny överenskommelse


  Arbetsgivaren har ingen överläggningsskyldighet vid avstängning för att hindra smittspridning av Covid-19, enligt en ny överenskommelse mellan SKR, Sobona och de fackliga organisationerna.
  Läs mer

 • Läs mer

  Färre på sjukhus i onödan


  Antalet vårddagar på sjukhus för utskrivningsklara patienter har minskat med 47 procent sedan nya lagen om samverkan vid utskrivning trädde i kraft 1 januari 2018.
  Läs mer

 • Läs mer

  Välfärdens medarbetare positiva till digital teknik


  Majoriteten av medarbetarna i välfärden är positivt inställda till den ökade digitaliseringen, både på̊ arbetsplatsen och i samhället. Det visar SKR:s rapport Digitalisering i välfärden.
  Läs mer

 • Läs mer

  Invånarna upplever god tillgång till vård


  Förtroendet för den svenska hälso- och sjukvården är fortsatt högt och de flesta invånarna upplever att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver.
  Läs mer

 • Läs mer

  Stort intresse för feriejobb i kommuner och regioner


  Sommaren 2019 erbjöd kommuner och regioner cirka 76 400 ungdomar ett feriejobb. Men söktrycket är betydligt större. Det visar den årliga sammanställningen från SKR.
  Läs mer

 • Läs mer

  Olov Carlsson ny chef för SKR:s kommunikationsavdelning


  Olov Carlsson har anställts som ny chef för kommunikationsavdelningen på Sveriges Kommuner och Regioner. Han tillträder sin tjänst den 1 juli 2020.
  Läs mer

 • Läs mer

  Skulderna ökar trots överskott 2019


  För 2019 fick kommunerna 7 miljarder kronor och regionerna 5 miljarder kronor i verksamhetsöverskott. Samtidigt ökade skulderna med 48 respektive 7 miljarder kronor.
  Läs mer

 • Läs mer

  Låt Socialfonden bygga på samverkan mellan parterna


  SKR har i en skrivelse till regeringen framfört starka invändningar mot förslaget att Arbetsförmedlingen ska få ett större inflytande över genomförandet av Europeiska socialfonden.
  Läs mer

 • Läs mer

  Nödvändiga förslag om fjärrundervisning


  Regeringen föreslår nu lagändringar som innebär utökade möjligheter till fjärrundervisning. SKR välkomnar förslaget som är ett steg i rätt riktning.
  Läs mer

 • Läs mer

  Information med anledning av utbrottet av covid-19


  SKR har samlat information för kommuner och regioner med anledning av utbrottet av covid-19, som orsakas av det nya Coronaviruset.
  Läs mer

 • Läs mer

  Minskat beroende av hyrpersonal prioriterad fråga


  Bemanningstrenden för helåret 2019 visar en total ökning med 3,4 procent, eller 184 miljoner kronor. Men också en positiv utveckling inom flera områden.
  Läs mer

 • Läs mer

  Långa väntetider till BUP men kortare operationsköer


  Väntetiderna till den specialiserade vården fortsätter att minska samtidigt som väntan på besök, behandling och utredning inom barn- och ungdomspsykiatrin är långa.
  Läs mer

 • Läs mer

  Välfärdsmiljarderna till sektorn välkomnas


  Riksdagen har idag beslutat om ytterligare 2,5 miljarder kronor till kommuner och regioner utöver vad som tidigare aviserats. SKR välkomnar generella statsbidrag till sektorn.
  Läs mer

 • Läs mer

  Kommunutredningens förslag löser inte välfärdsutmaningar


  Kommunutredningens förslag om kommunsammanslagningar är inte effektiv. SKR anser att kommunsamverkan är en bättre metod för att hantera välfärdsutmaningarna.
  Läs mer

 • Läs mer

  Bra ambitioner men det återstår att säkra lokal närvaro


  Det återstår för Arbetsförmedlingen att upprätta personell närvaro i en stor del av landets kommuner. Myndigheten måste intensifiera sitt arbete i dialog med kommunerna.
  Läs mer

 • Läs mer

  Svag tillväxt av skatteunderlaget under 2020 och 2021


  Sverige beräknas gå in i en mild lågkonjunktur i slutet av året och skatteunderlagstillväxten blir svag både i år och nästa år. Det är slutsatserna i årets första skatteunderlagsprognos.
  Läs mer

 • Läs mer

  Svenska lokal- och regionpolitiker på viktiga EU-poster


  I veckan samlades kommun- och regionpolitiker för en ny mandatperiod i Europeiska Regionkommittén. Flera svenska ledamöter har fått ledande poster i utskott, arbetsgrupper och partigrupper.
  Läs mer

 • Läs mer

  Arbeta aktivt med en jämställd arbetsgivarpolitik


  SKR presenterar idag ett nytt program för att bidra till ökad jämställdhet i arbetslivet. Det innehåller praktiska verktyg för det lokala arbetet med att öka jämställdheten.
  Läs mer

 • Läs mer

  Nytt avtal ska ge fler förskolor


  Elva företag tilldelas i dag ramavtal i en upphandling av förskolebyggnader. Avtalet ska göra det enklare för kommuner att beställa förskolor med hög kvalitet.
  Läs mer

 • Läs mer

  Därför ökar kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd


  Två tredjedelar av kommunerna hade ökade kostnader för ekonomiskt bistånd under 2019. Bristande stöd från Arbetsförmedlingen är en av huvudorsakerna. Det visar en sammanställning från SKR.
  Läs mer

 • Läs mer

  SKR välkomnar utredning av automatiserat beslutsfattande


  SKR välkomnar regeringens beslut att tillsätta en utredning som bland annat ska ta ställning till hur en möjlighet till automatiserat beslutsfattande kan införas i kommuner och regioner.
  Läs mer

 • Läs mer

  Satsning på digital utveckling inom vård och omsorg


  Regeringen har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) antagit en ny strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025.
  Läs mer

 • Läs mer

  SKR kraftsamlar för stärkt psykisk hälsa


  I dag samlar SKR ett stort antal organisationer för att diskutera hur samhällets alla delar bättre kan kraftsamla för att stärka den psykiska hälsan i Sverige.
  Läs mer

 • Läs mer

  Bättre erfarenheter av primärvården


  När över 100 000 personer besvarar frågor om sin upplevelse av primärvården så är den stora majoriteten positiva.
  Läs mer

 • Läs mer

  Positivt att fler får möjlighet att ge betyg i åk 4


  SKR har lämnat synpunkter på hur försöket med betyg i årskurs 4 kan permanenteras. SKR är i huvudsak positiv, men motsätter sig att beslutet om betygssättning eller ej ska ligga på skolnivå.
  Läs mer

 • Läs mer

  Bra med tydligare reglering av modersmålsundervisning


  SKR har fattat beslut om remissvar på utredningen om modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål. SKR ser positivt på en timplanereglering.
  Läs mer

 • Läs mer

  Förslag om tillägg för coronavirus i smittskyddslagen


  SKR har idag beslutat att tillstyrka Folkhälsomyndighetens hemställan till regeringen som skulle innebära att smittskyddslagen kan tillämpas för det så kallade coronaviruset.
  Läs mer

 • Läs mer

  Miljardsatsning för nära vård


  SKR och regeringen har ingått en överenskommelse som ska stödja utvecklingen av hälso- och sjukvården, med inriktning på nära vård.
  Läs mer

 • Läs mer

  1,7 miljarder kronor för att främja psykisk hälsa


  SKR och regeringen har ingått en överenskommelse för att främja psykisk hälsa, tidigt möta psykisk ohälsa samt ge effektiv vård och stöd till personer med allvarlig problematik.
  Läs mer

 • Läs mer

  Brister i utredning om digifysiskt vårdval


  Det finns stora möjligheter att utveckla en mer digital vård. Men regeringens utredning saknar helhetsperspektiv och fokuserar för mycket på nya regleringar i primärvården.
  Läs mer

 • Läs mer

  Statliga styrningen är omfattande och ineffektiv


  Den statliga styrningen av kommuner och regioner är omfattande visar Statskontorets kartläggning. SKR anser att det hämmar kommuner och regioner att utveckla sina verksamheter effektivt.
  Läs mer

 • Läs mer

  Bra initiativ kring kommuners bredbandsutbyggnad


  Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att analysera en lagändring som låter kommunala stadsnät bygga bredband över kommungränser. SKR välkomnar uppdraget.
  Läs mer

 • Läs mer

  Digitala nationella prov kräver ökat stöd från staten


  Skolverket meddelar att tidsplanen för digitala nationella prov flyttas fram. SKR vill medverka till en framgångsrik satsning men huvudmännen behöver kompenseras för stora investeringar.
  Läs mer

 • Läs mer

  Bra att regeringen minskar antalet riksintressen


  Regeringen ger flera myndigheter i uppdrag att se över sina riksintressen. Riksintressena ska bli färre och täcka mindre områden för att underlätta bostadsbyggande. SKR välkomnar översynen.
  Läs mer

 • Läs mer

  Carola Gunnarsson ny europeisk talesperson


  SKR:s förste vice ordförande, Carola Gunnarsson, är ny internationell talesperson för Europas kommuner och regioner. Valet innebär att SKR ytterligare stärker sin internationella position.
  Läs mer

 • Läs mer

  Aktivt brottsförebyggande arbete i kommunerna


  Hammarö toppar nya öppna jämförelser av trygga och säkra kommuner. Rapporten med jämförelserna visar på ett utbrett samarbete mellan kommun och polis för att förebygga brott.
  Läs mer

 • Läs mer

  Fler kommuner och regioner deltar i Glokala Sverige


  Inför 2020 går ytterligare 49 kommuner och en region med SKR:s och Svenska FN-förbundets gemensamma projekt Glokala Sverige, som handlar om att arbeta med Agenda 2030.
  Läs mer

 • Läs mer

  Tidiga beskedet om välfärdsmiljarderna behövs


  Beskedet om ytterligare 5 miljarder kronor till kommuner och regioner, som regeringen och dess samarbetspartier gav idag, är ett välkommet besked och ett viktigt tillskott.
  Läs mer

 • Läs mer

  Om maxtaxa och blöjor i förskolan


  En tvist om vem som ska tillhandahålla blöjor i förskolan har väckt många frågor. SKR har nu analyserat kammarrättens dom.
  Läs mer

 • Läs mer

  Staten måste satsa mer på bredbandsutbyggnad


  Post- och Telestyrelsens (PTS) förslag för hur staten ska fördela bidrag till bredbandsutbyggnad är bra. Men bidragen är otillräckliga och hinder för kommuners utbyggnad måste röjas undan.
  Läs mer

 • Läs mer

  Andelen vårdrelaterade infektioner minskar


  Under perioden 2013-2018 har andelen patienter som drabbas av vårdrelaterade infektioner minskat från 5,2 procent till 4,4 procent.
  Läs mer

 • Läs mer

  Tidigt besked om statsbidrag välkomnas


  Svensk ekonomi går mot sämre tider. SKR ser därför positivt på att finansministern lovar att kommunerna kommer att få ett förhandsbesked om tillskott innan vårpropositionen presenteras.
  Läs mer

 • Läs mer

  Förändrade patientavgifter 2020


  Vid årsskiftet höjdes patientavgifterna för läkarbesök i primärvården i tre regioner, vissa förändringar har även skett för besök hos specialistläkare. Det visar SKR:s sammanställning.
  Läs mer

 • Läs mer

  Beslut om blöjor får ekonomiska konsekvenser


  Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inte pröva en tvist om ansvar för att betala kostnaden för blöjor på förskolan. Beslutet kommer att innebära ökade kostnader för kommunerna.
  Läs mer

 • Läs mer

  Låg tillväxt och minskad sysselsättning


  Antalet arbetade timmar kommer att minska och likt tidigare prognoser beräknas fortsatt inbromsning av skatteunderlagets ökningstakt. Det visar årets sista skatteunderlagsprognos från SKR.
  Läs mer

 • Läs mer

  Positiva besked från arbetsmarknadsministern


  I Arbetsförmedlingens regleringsbrev slår regeringen fast att den lokala närvaron ute i landet ska säkerställas. Ett positivt och nödvändigt besked för både arbetssökande och arbetsgivare.
  Läs mer

 • Läs mer

  En miljard för att göra sjukskrivningsprocessen tryggare


  Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tecknat en överenskommelse för 2020 om att fortsatt utveckla hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivningar.
  Läs mer

 • Läs mer

  Bra att Skolverket samordnar skolans digitalisering


  Skolverket ska samordna statens arbete med digitalisering i skolan. Det ligger helt i linje med SKRs förslag. En nära samverkan med huvudmännen och SKR är avgörande för ett bra resultat.
  Läs mer

 • Läs mer

  Rätt att organisera om arbetet för rent vatten


  En statlig utredning föreslår att Sveriges arbete för rent vatten organiseras om och att vattenmyndigheterna läggs ner. Regering och riksdag bör genomföra reformen, anser SKR.
  Läs mer

 • Läs mer

  Välfärdskommissionen behöver handlingskraft


  Regeringen bildar en Välfärdskommission som ska leda till åtgärder för att stärka välfärden. SKR välkomnar beskedet och uppmanar regeringen att säkra en handlingskraftig kommission.
  Läs mer

 • Läs mer

  4,7 miljarder kronor till hälso- och sjukvården


  Regeringen och SKR har överenskommit om 4,7 miljarder kronor till hälso- och sjukvården under 2020.
  Läs mer

 • Läs mer

  Alla regioner får ta del av kömiljarden


  Väntetiderna inom den specialiserade vården har minskat i höst. Alla regioner får ta del av kömiljarden i år, visar slutredovisningen av de siffror som ligger till grund för utbetalningarna.
  Läs mer

 • Läs mer

  Fler svar och fler nöjda i brukarundersökning


  De flesta är positiva till det stöd de får och upplever att de är trygga i sitt boende. Det visar det nationella resultatet för SKR:s brukarundersökning inom funktionshinderområdet.
  Läs mer

 • Läs mer

  Statsbidragen måste öka konstaterar Långtidsutredningen


  Statsbidragen behöver öka kraftigt till följd av den demografiska utvecklingen. Det är en av slutsatserna i Långtidsutredningen och som SKR hoppas ger avtryck i regeringens budget framöver.

  Läs mer

 • Läs mer

  Avtal för 650 000 medarbetare förhandlas om våren 2020


  SKR och Sobona har överlämnat mål och inriktning till Kommunal, OFR Allmän Kommunal Verksamhet (AKV) och OFR Läkare inför avtalsrörelsen 2020. Tre huvudöverenskommelser för 650 000 medarbetare ska förhandlas om under våren.
  Läs mer

 • Läs mer

  Se arbetsmarknadspolitikens reformering som en helhet


  SKR överlämnar idag en agenda till regeringen för reformeringen av Arbetsförmedlingen. Agendan ska ge regeringen vägledning för ett bättre och mer sammanhållet reformarbete i en helhet.
  Läs mer

 • Läs mer

  Så får vård marknadsföras


  Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har beslutat att fastställa riktlinjer för marknadsföring av hälso- och sjukvård samt att rekommendera regionerna att införa dem.
  Läs mer

 • Läs mer

  Förslag riskerar att skapa andra klassens sjukvård


  Det är positivt att regeringen vill hitta lösningar för personer med behov av andningshjälp och sondmatning. Men förslagen är otydliga och riskerar att skapa en andra klassens sjukvård.
  Läs mer

 • Läs mer

  Samverkan stärker vårdens utveckling


  Nya samverkansregler mellan hälso- och sjukvården och industrin har tecknats. Samarbetet är viktigt för att kunna fortsätta utveckla vården och stärka utvecklingen av Life Science i Sverige.
  Läs mer

 • Läs mer

  Andelen privat verksamhet minskar


  Andelen verksamhet som kommuner och regioner köpt från privata utförare fortsätter att minska under 2018. Det visar SKR:s årliga rapport Köp av verksamhet 2019.
  Läs mer

 • Läs mer

  Välkommet beslut om utveckling av digital infrastruktur


  Regeringen ger flera myndigheter i uppdrag att ta fram gemensam digital infrastruktur för myndigheter, kommuner och regioner. SKR välkomnar beslutet, som dock behöver följas av statlig investering.
  Läs mer

 • Läs mer

  Personer mitt i livet redo att byta yrke


  6 av 10 vill kunna distansutbilda sig, en av tre vill jobba till 67 år eller längre och hälften av männen kan tänka sig ett jobb i välfärden, enligt en ny studie från SKR och Sobona.
  Läs mer

 • Läs mer

  SKR välkomnar besked om Arbetsförmedlingens reformering


  SKR välkomnar beslutet att bromsa takten i reformeringen av Arbetsförmedlingen. Det är positivt att arbetet nu ska utgå från lokala och regionala behov, samt samverkan med kommunerna.
  Läs mer

 • Läs mer

  Viktigt besked att kostnadsvillkoret tas bort helt


  Regeringen gav i dag besked om att det så kallade kostnadsvillkoret i likvärdighetsbidraget till skolan ska tas bort. Samtidigt aviserades ökade rapporteringskrav.
  Läs mer

 • Läs mer

  Arbetsförmedlingens nya GD står inför stora utmaningar


  SKR välkomnar Maria Mindhammar till uppdraget som Arbetsförmedlingens nya generaldirektör. Det är ett mycket viktigt uppdrag med ett antal utmaningar att ta tag i.
  Läs mer

 • Läs mer

  Ny överenskommelse för omställning i välfärden


  SKR, Sobona och facken inom kommunal och regional sektor har undertecknat en principöverenskommelse om kompetensutveckling och omställning. Ett nytt avtal börjar gälla den 1 maj 2020.
  Läs mer

 • Läs mer

  Glädjande besked i PISA 2018


  Kommunernas långsiktiga och målmedvetna arbete med att höja kvaliteten i skolan har gett resultat. Det visar de positiva beskeden i PISA 2018.
  Läs mer

 • Läs mer

  Regeringen måste ta kompetensbristen på allvar


  Idag presenterar SKR en ny rapport som visar hur arbetsmarknadsutbildningen minskar i omfattning. Det innebär stora risker för den framtida kompetensförsörjningen.
  Läs mer

 • Läs mer

  Besked i rätt riktning för arbetsmarknadspolitiken


  Arbetsförmedlingen får använda 900 mkr i tillfälliga medel för 2020 för ökade insatser för arbetssökande. Regeringen lovar också att Arbetsförmedlingen ska finnas på fler orter.
  Läs mer

 • Läs mer

  SKR:s nya inriktning för fyra år beslutad


  Med en beslutad inriktning för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt en namnändring till SKR så avslutades kongressen idag.
  Läs mer

 • Läs mer

  Kommunernas brottsförebyggande arbete kan lagregleras


  Regeringen tillsätter en utredning om kommunernas roll och ansvar i det brottsförebyggande arbetet. SKR uppmanar regeringen att respektera kommunernas olika förutsättningar.
  Läs mer

 • Läs mer

  Arbetsförmedlingen behövs i hela landet


  Arbetsmarknadspolitiken reformeras i allt för snabb takt. Beskedet från regeringen att det pågår förhandlingar för en mer ordnad process är bra. SKR anser att beskedet kommer sent.
  Läs mer

 • Läs mer

  Kongressbeslut: SKL är nu SKR


  Kongressen har nu fattat beslutet om att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) från och med den 27 november ändrat sitt namn till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
  Läs mer

 • Läs mer

  Just nu: Kongress i Linköping


  I två dagar samlas 451 ombud från kommuner och regioner i Linköping för att diskutera och besluta om förbundets inriktning de kommande fyra åren.
  Läs mer

 • Läs mer

  Ungas möjlighet till dialog har ökat


  Ungas möjligheter att göra sina röster hörda har ökat. Samtidigt sker dialogen med beslutsfattare sällan i större lokala samhällsfrågor visar rapporten Ungas inflytande.
  Läs mer

 • Läs mer

  Stor nöjdhet med vattenkvalitet och avfall


  I en studie som SKL gjort ger medborgarna mycket goda omdömen på kvaliteten på kranvattnet och kommunens hantering av avfall. Men det finns ett missnöje med vägarnas standard.
  Läs mer

 • Läs mer

  Arbetet med hot och hat mot förtroendevalda fortsätter


  Regeringen ger SKL fortsatta medel till arbetet mot hot och hat som riktas mot förtroendevalda under 2020. Det är viktigt i försvaret av vår demokrati.
  Läs mer

 • Läs mer

  Arbetsmarknadens spelregler måste bli tydligare


  SKL välkomnar utredningen om kommuners roll inom arbetsmarknadspolitiken. Men mer behövs för att säkra framtidens kompetensförsörjningen och stödet till personer långt från arbete.
  Läs mer

 • Läs mer

  Fortsatt stöd till medborgardialog i komplexa frågor


  SKL får 1,4 miljoner kronor av regeringen för att fortsätta stärka kommuners och regioners medborgardialog i komplexa frågor. Fokus blir på frågor om trygghet och social hållbarhet.
  Läs mer

 • Läs mer

  Ny innovationsmiljö för AI i hälso- och sjukvården


  AI Innovation of Sweden och SKL etablerar en ny innovationsmiljö för en informationsdriven, individanpassad och skalbar sjukvård genom AI-tillämpning.
  Läs mer

 • Läs mer

  Väntetiderna till operation fortsätter att minska


  Väntetiderna inom den specialiserade sjukvården fortsätter att minska. Det visar regionernas oktobersiffror, som ligger till grund för den andra utbetalningen av kömiljarden.
  Läs mer

 • Läs mer

  Välkommen straffskärpning för hot och hat


  Idag tog riksdagen beslut om att skärpa straffen för de som hotar och trakasserar förtroendevalda och dess anhöriga i kommuner och regioner. SKL välkomnar beslutet.
  Läs mer

 • Läs mer

  Barnkonventionen fyller 30 år


  Idag, den 20 november, fyller FN:s konvention om barnets rättigheter 30 år. Alla barn har samma rättigheter och ingen får diskrimineras på någon grund.
  Läs mer

 • Läs mer

  Regionerna minskar sin klimatpåverkan


  Regionerna minskar sin miljö- och klimatpåverkan på flera områden, visar en ny rapport. Ett av flera positiva resultat är att 90 procent av kollektivtrafiken nu körs med förnybara drivmedel.
  Läs mer

 • Läs mer

  Statliga insatser krävs för att nå digitaliseringsmål


  Fler nationella insatser krävs för att möta skolhuvudmännens behov av förutsättningar i arbetet med digitalisering i skolan. Det visar SKL:s uppföljning av initiativen i #skolDigiplan.
  Läs mer

 • Läs mer

  Ny innovationsmiljö för att eliminera cancer


  SKL har tillsammans med en grupp företag och organisationer beviljats finansiering från Vinnova för att Sverige ska bli ledande på att omvandla cancer till en botbar eller kronisk sjukdom.
  Läs mer

 • Läs mer

  Parterna: Ta ansvar för livslångt lärande


  Arbetsmarknaden förändras i hög takt. Att medarbetare får tidiga omställningsinsatser och löpande kompetensutveckling är en framgångsfaktor. Parterna uppmanar nu regeringen att agera.
  Läs mer

 • Läs mer

  Riktade statsbidrag till skolan missar än en gång målet


  Regeringen har avsatt 475 miljoner kronor i statsbidrag till lärarassistenter för 2019*. Men nästan 300 miljoner kronor kommer inte att användas, eftersom många kommuner avstår från att söka.
  Läs mer

 • Läs mer

  Årets vinnare på Kvalitetsmässan 2019


  Sollentuna kommun, Lidingö stad, Region Gävleborg och Västra Götalandsregionen har samtliga tilldelats prestigefyllda utmärkelser på årets upplaga av Kvalitetsmässan.
  Läs mer

 • Läs mer

  Migrationsverkets lagtolkning får stora konsekvenser


  Ungdomar med tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt gymnasielagen får inte bo kvar på statliga anläggningsboenden enligt Migrationsverkets tolkning. SKL är kritiskt till konsekvenserna.
  Läs mer

 • Läs mer

  Besök SKL på Kvalitetsmässan


  Nu är det åter dags för Kvalitetsmässan i Göteborg. SKL finns på plats med monter och medverkar i en mängd seminarierna med fokus på att utveckla välfärden.
  Läs mer

 • Läs mer

  Nationell strategi för Nära vård nödvändig


  Framtidens vård och omsorg utgår ifrån individens behov och förutsätter ett nära samarbete mellan kommuner och regioner. Men det krävs både lagändringar och att statens roll tydliggörs.
  Läs mer

 • Läs mer

  300 skolor deltar i Make Music Matter! I Have A Dream


  Runt 300 skolor deltar i projektet Make Music Matter!. Klass 5 på Gemöskolan i Älmhult har blivit utvalda att framföra sin version av ABBA:s "I Have A Dream" vid firandet av Barnkonventionen 30 år.
  Läs mer

 • Läs mer

  SKL till regeringen: Röj hinder för bredbandsutbyggnaden


  SKL lämnar idag ett förslag till regeringen om en lagförändring för att underlätta kommunal bredbandsverksamhet. En ändring behövs för att Sverige ska klara bredbandsutbyggnaden.
  Läs mer

 • Läs mer

  Kommuner får medel för att förebygga våld i skolan


  I juni utlyste SKL medel till skolhuvudmän som vill stärka det våldsförebyggande arbetet. Nu står det klart att 48* kommuner får ta del av medlen. Satsningen är ett samarbete med regeringen.
  Läs mer

 • Läs mer

  Dagens Samhälle får ny ägare


  SKL Företag har idag överlåtit aktierna i Dagens Samhälle AB till Di-gruppen inom Bonnier News. Di-gruppen tar över Dagens Samhälle och verksamheten från och med idag, den 7 november 2019.
  Läs mer

 • Läs mer

  Hot och hat mot förtroendevalda ökade under 2018


  Under 2018 ska var tredje förtroendevald ha utsatts för trakasserier, hot eller våld enligt Brottsförebyggandet rådet. Utvecklingen är ett hot mot vårt demokratiska system konstaterar SKL.
  Läs mer

 • Läs mer

  Nya vägledningar för molntjänster


  SKL har tagit fram tre vägledningar som hjälper kommuner och regioner att analysera frågor om juridik och säkerhet för molntjänster.
  Läs mer

 • Läs mer

  Kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken utreds


  SKL välkomnar regeringens utredning om kommunernas framtida roll i arbetsmarknadspolitiken. Men det krävs betydligt mer för att komma till rätta med den allvarliga situation som råder.
  Läs mer

 • Läs mer

  Reseavdragsförslag kräver mer analys


  Ett nytt avdragssystem för resor till och från arbetet behövs och regeringens förslag har positiva delar, men förslaget bör i högre grad gynna rörligheten på arbetsmarknaden och glesbygden.
  Läs mer

 • Läs mer

  Forskningspolitiken ska möta samhällets utmaningar


  Staten behöver fortsätta satsa på tillämpad forskning om stora samhällsutmaningar. Det skriver SKL i sina synpunkter till regeringen inför 2020 års forskningspolitiska proposition.
  Läs mer

 • Läs mer

  Den klimatvänliga fjärrvärmen fortsätter att missgynnas


  Nya regler för energianvändning i byggnader tar steg i rätt riktning, men problemet med att den klimatvänliga fjärrvärmen missgynnas fortsätter.
  Läs mer

 • Läs mer

  Biblioteksvision utan lösningar


  SKL välkomnar den övergripande visionen att bibliotek är för alla, men avstyrker många av förslagen i Kungliga bibliotekets nya nationella biblioteksstrategi.
  Läs mer

 • Läs mer

  Bra med skärpta krav för alternativ vård och medicin


  Det är bra att stärka patientsäkerheten för människor som söker behandling hos utövare av komplementär och alternativ medicin (KAM).
  Läs mer

 • Läs mer

  SKL blir SKR


  SKL:s styrelse har idag tagit beslut om att föreslå kongressen om en namnändring till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Kongressen tar i så fall detta beslut den 27 november 2019.
  Läs mer

 • Läs mer

  Staffan Isling ny vd på SKL


  SKL:s styrelse har idag beslutat att anställa Staffan Isling som ny vd på SKL. Staffan Isling tillträder omgående.
  Läs mer

 • Läs mer

  Anders Henriksson ny 2:e vice ordförande för SKL


  SKL:s styrelse har beslutat att utse Anders Henriksson till ny 2:e vice ordförande för SKL. Anders Henriksson är också ny gruppledare för Socialdemokraterna i SKL.
  Läs mer

 • Läs mer

  Granskningen av utjämningssystemet har stora brister


  Riksrevisionens granskning av utjämningssystemet har allvarliga metodbrister. SKL delar därför inte revisionens slutsatser om en kraftigt ändrad omfördelningen mellan kommunerna.
  Läs mer

 • Läs mer

  Regeringen stärker första linjens digitala vård


  Regeringen vill utveckla och modernisera första linjens digitala vård, 1177 Vårdguiden. För att stötta regionernas utvecklingsarbete får SKL 33 miljoner under 2019.
  Läs mer

 • Läs mer

  Kortare väntetider till operation i tolv regioner


  Idag publiceras de siffror för väntetider i hälso- och sjukvården för september som ligger till grund för de första utbetalningarna av den nya kömiljarden till regionerna.
  Läs mer

 • Läs mer

  Minskad statlig detaljstyrning behövs framöver


  Sverige är på väg mot lågkonjunktur. Kommuner och regioner effektiviserar för att hålla budget och klara sina uppdrag. Men staten måste också ta ett större ansvar för en fortsatt god välfärd.
  Läs mer

 • Läs mer

  Vesna Jovic lämnar vd-posten i SKL


  Vesna Jovic har beslutat att lämna tjänsten som vd för SKL. Tillförordnad vd, från och med den 15 oktober till dess att SKL:s styrelse sammanträder i slutet av oktober, blir Staffan Isling.
  Läs mer

 • Läs mer

  SKL välkomnar utredning om molntjänster


  Regeringen tillsätter en utredning av statliga myndigheters behov av it-drift samt rättsliga förutsättningar för utkontraktering till privata leverantörer. Även kommuner och regioner berörs.
  Läs mer

 • Läs mer

  Lena Micko blir civilminister


  Lena Micko har idag utsetts till civilminister och lämnar därmed sina uppdrag i Sveriges Kommuner och Landsting.
  Läs mer

 • Läs mer

  Lågkonjunktur och ökad arbetslöshet under nästa år


  Konjunkturavmattningen i Sverige fortsätter visar SKL:s nya skatteunderlagsprognos. Under nästa år beräknas ekonomin att gå in i en lågkonjunktur.
  Läs mer

 • Läs mer

  Lärare prisas med Guldäpplet 2019


  Tre lärare belönas idag med Guldäpplet för sitt arbete med hur digitalisering kan bidra till att ge alla elever, oavsett förutsättningar, möjligheter att lyckas i skolan.
  Läs mer

 • Läs mer

  Äntligen ses villkoren för likvärdighetsbidraget över


  SKL har under lång tid drivit frågan om att regeringen måste se över antalet riktade statsbidrag och villkoren för likvärdighetsbidraget. Nu aviserar regeringen en översyn av villkoren.
  Läs mer

 • Läs mer

  Forskningsstudie granskar digitala vårdmöten med läkare


  Idag presenteras en forskningsstudie som studerat 17 300 digitala vårdkontakter. Resultaten visar att det främst är yngre användare och att de flesta är nöjda med sin vårdkontakt.
  Läs mer

 • Läs mer

  Jämställdhet i fokus för högnivåforum i New York


  Ett högnivåforum för lokala och regionala myndigheter äger nu rum i New York. SKL:s ordförande Anders Knape deltar och diskuterar bland annat måluppfyllelsen av Agenda 2030.
  Läs mer

 • Läs mer

  Investeringsstöd till hyresbostäder behöver förbättras


  Det statliga investeringsstödet till byggande av hyres- och studentbostäder behöver förbättras för att mer effektivt motverka bostadsbristen. Det skriver SKL i ett remissvar.
  Läs mer

 • Läs mer

  Regional fysisk planering bör inte regleras i PBL


  Regional fysisk planering ska inte regleras i plan- och bygglagen, anser SKL. Det framhåller förbundet i ett yttrande till regeringen.
  Läs mer

 • Läs mer

  Individuell mätning spar inte energi


  SKL avstyrker ett generellt krav på individuell mätning och debitering (IMD) av uppvärmning i flerbostadshus. Breda svenska erfarenheter visar att det inte bidrar till energieffektivisering.
  Läs mer

 • Läs mer

  Färre inhyrda läkare


  Kostnaderna för inhyrda läkare minskar men ökar för inhyrda sjuksköterskor. Det visar den halvårsvisa sammanställningen över kostnader för inhyrd personal.
  Läs mer

 • Läs mer

  SKL skriver under deklaration för en stark demokrati


  Den svenska demokratin fyller hundra år och Kommittén Demokratin 100 år har tagit fram en deklaration för att stärka demokratin. SKL ställer sig bakom och skriver under deklarationen.
  Läs mer

 • Läs mer

  Regeringen bör sätta punkt för detaljstyrda statsbidrag


  Regeringens budget för 2020 innehåller inga ytterligare generella statsbidrag utöver tidigare aviserade och det är fortsatt många detaljstyrande statsbidrag.
  Läs mer

 • Välkommen EU-portfölj till Ylva Johansson


  Att Ylva Johansson tilldelas ansvaret för migrationsfrågorna i EU-kommissionen sänder en viktig signal till övriga medlemsländer. Det här är en fråga där Europaperspektivet måste stärkas.
  Läs mer

 • Läs mer

  Arbetsmarknadspolitiken bör förändras i dialog med SKL


  I dagens regeringsförklaring lyftes bland annat den pågående förändringen av arbetsmarknadspolitiken. Statsministern uttalade att Arbetsförmedlingen ska kunna ge service under reformperioden.
  Läs mer

 • Läs mer

  SKL tar initiativ till en kraftsamling för psykisk hälsa


  Idag samlar SKL ett stort antal aktörer för en bred kraftsamling för den psykiska hälsan i Sverige.
  Läs mer

 • Läs mer

  SKL välkomnar prövning av DI:s sanktionsbeslut


  Datainspektionen har utfärdat första sanktionsavgiften utifrån dataskyddsförordningen. Det rör ett pilotprojekt med ansiktsigenkänning. SKL stödjer Skellefteå i deras överklagandeprocess.
  Läs mer

 • Läs mer

  Gemensam satsning ska locka fler deltidsbrandmän


  Behovet av deltidsbrandmän är stort. MSB, SKL, Sobona, fackförbunden Brandmännens riksförbund, Kommunal och Vision genomför en gemensam kommunikationssatsning för att locka fler till yrket.
  Läs mer

 • Läs mer

  Snabbt införande av utjämning försvårar planering


  Regeringens lagrådsremiss om en reviderad kostnadsutjämning, som införs redan 2020, innebär försvårande planeringsförutsättningar för kommuner och regioner som får ett försämrat utfall.
  Läs mer

 • Läs mer

  Brons för undersköterskan Jonna Mjörnell på Yrkes-VM


  När årets upplaga av Yrkes-VM avslutades i veckan tog Jonna Mjörnell hem ett brons i kategorin vård och omsorg.
  Läs mer

 • Läs mer

  Kommunernas ansvar för arbetsmarknadsinsatser ökar


  Kommunerna gör allt större insatser inom det arbetsmarknadspolitiska området, både vad gäller fler deltagare och anställda. Det visar den senaste sammanställningen från SKL.
  Läs mer

 • Läs mer

  Unga vill jobba i välfärden


  Intresset för välfärdens yrken är stort bland unga, visar en ny studie från SKL. Hälften kan tänka sig att jobba inom skolan och fyra av tio kan tänka sig ett jobb inom hälso- och sjukvården.
  Läs mer

 • Läs mer

  Risk för försvagad arbetsmarknad framöver


  Arbetsmarknaden är stark, men fler tecken pekar på risk för vikande sysselsättning framöver. I SKL:s skatteunderlagsprognos har endast små justeringar gjorts jämfört med tidigare prognos.
  Läs mer

 • Läs mer

  Arbetsmarknadspolitiken måste fungera nu och i framtiden


  Arbetsförmedlingen har minskat sin personalstyrka och kommer att minska antalet kontor. Fler förändringar är på väg. SKL har idag lämnat sin sina synpunkter på den kommande processen.
  Läs mer

 • Läs mer

  Statsbidrag för ökad likvärdighet riskerar slå fel


  Skolverkets utvärdering av statsbidraget för en ökad likvärdighet bekräftar de problem med bidraget som SKL visat på, i både skrivelse och samtal med regeringen.
  Läs mer

 • Läs mer

  Motverka könsskillnader i skolresultat


  Pojkar som grupp uppnår lägre skolresultat än flickor. För att lyfta orsaker och sprida hur kommuner arbetar för att förbättra resultaten har SKL nu tagit fram ett inspirationsmaterial.
  Läs mer

 • Läs mer

  SKL deltar vid FN:s uppföljning av Agenda 2030


  Genomförandet av Agenda 2030 följs årligen upp under två veckor juli i FN:s högkvarter i New York. SKL:s ordförande Anders Knape deltar för att representera lokal och regional nivå.
  Läs mer

 • Läs mer

  Statsbidrag för ökad likvärdighet i skolan måste ändras


  Sex kommuner ska betala tillbaka närmare 24 miljoner kronor av likvärdighetsbidraget. SKL kritiserar i en skrivelse till regeringen statsbidragets konstruktion och kräver förändringar.
  Läs mer

 • Läs mer

  SKL välkomnar långsiktiga lösningar genom ny kommission


  SKL har länge efterlyst långsiktiga överenskommelser för att hantera välfärdens utmaningar. Det är glädjande att regeringen nu tillsätter en välfärdskommission med centrala välfärdsaktörer.
  Läs mer

 • Läs mer

  SKL på plats i Almedalen


  Välfärdens finansiering, ett förändrat klimat och digitalisering av sektorn. Det är några av de stora ämnena som just nu diskuteras i Almedalen. SKL deltar i ett stort antal seminarier.
  Läs mer

 • Läs mer

  SKL vill bli en samlande arena för psykisk hälsa


  Kortsiktiga projekt och satsningar räcker inte för att stärka den psykiska hälsan. Nu vill SKL bli en samlande arena för en långsiktig kraftsamling där många olika samhällsaktörer medverkar.
  Läs mer

 • Nytt ramavtal för bokning av kultur- och fritidsanläggningar


  Med start den 1 september kan kommuner, genom ett nytt upphandlat ramavtal, köpa in it-tjänster som underlättar för allmänheten att boka lokaler och anläggningar inom kultur och fritid.
  Läs mer

 • Läs mer

  Klimatförändringarna kan få allvarliga följder lokalt


  Temperaturen ökar mer i Sverige än globalt i de pågående klimatförändringarna. Ett varmare klimat riskerar att få allvarliga följder lokalt, visar en ny rapport som SKL låtit göra.
  Läs mer

 • Läs mer

  Nationellt avtal för krissituationer klart


  SKL, Sobona och de fackliga organisationerna i välfärdssektorn är överens om ett nationellt avtal för krissituationer. Krislägesavtalet kan vid en kris aktiveras redan under sommaren.
  Läs mer

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!