RSS Nyheter

 • 2020-01-20
  Läs mer

  Tidiga beskedet om välfärdsmiljarderna behövs


  Beskedet om ytterligare 5 miljarder kronor till kommuner och regioner, som regeringen och dess samarbetspartier gav idag, är ett välkommet besked och ett viktigt tillskott.

  Läs mer
 • 2020-01-17
  Läs mer

  Om maxtaxa och blöjor i förskolan


  En tvist om vem som ska tillhandahålla blöjor i förskolan har väckt många frågor. SKR har nu analyserat kammarrättens dom.
  Läs mer
 • 2020-01-17
  Läs mer

  Staten måste satsa mer på bredbandsutbyggnad


  Post- och Telestyrelsens (PTS) förslag för hur staten ska fördela bidrag till bredbandsutbyggnad är bra. Men bidragen är otillräckliga och hinder för kommuners utbyggnad måste röjas undan.
  Läs mer
 • 2020-01-17
  Läs mer

  Andelen vårdrelaterade infektioner minskar


  Under perioden 2013-2018 har andelen patienter som drabbas av vårdrelaterade infektioner minskat från 5,2 procent till 4,4 procent.
  Läs mer
 • 2020-01-16
  Läs mer

  Tidigt besked om statsbidrag välkomnas


  Svensk ekonomi går mot sämre tider. SKR ser därför positivt på att finansministern lovar att kommunerna kommer att få ett förhandsbesked om tillskott innan vårpropositionen presenteras.
  Läs mer
 • 2020-01-10
  Läs mer

  Förändrade patientavgifter 2020


  Vid årsskiftet höjdes patientavgifterna för läkarbesök i primärvården i tre regioner, vissa förändringar har även skett för besök hos specialistläkare. Det visar SKR:s sammanställning.
  Läs mer
 • 2019-12-20
  Läs mer

  Beslut om blöjor får ekonomiska konsekvenser


  Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inte pröva en tvist om ansvar för att betala kostnaden för blöjor på förskolan. Beslutet kommer att innebära ökade kostnader för kommunerna.
  Läs mer
 • 2019-12-20
  Läs mer

  Låg tillväxt och minskad sysselsättning


  Antalet arbetade timmar kommer att minska och likt tidigare prognoser beräknas fortsatt inbromsning av skatteunderlagets ökningstakt. Det visar årets sista skatteunderlagsprognos från SKR.
  Läs mer
 • 2019-12-19
  Läs mer

  Positiva besked från arbetsmarknadsministern


  I Arbetsförmedlingens regleringsbrev slår regeringen fast att den lokala närvaron ute i landet ska säkerställas. Ett positivt och nödvändigt besked för både arbetssökande och arbetsgivare.
  Läs mer
 • 2019-12-19
  Läs mer

  En miljard för att göra sjukskrivningsprocessen tryggare


  Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tecknat en överenskommelse för 2020 om att fortsatt utveckla hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivningar.
  Läs mer
 • 2019-12-19
  Läs mer

  Bra att Skolverket samordnar skolans digitalisering


  Skolverket ska samordna statens arbete med digitalisering i skolan. Det ligger helt i linje med SKRs förslag. En nära samverkan med huvudmännen och SKR är avgörande för ett bra resultat.
  Läs mer
 • 2019-12-19
  Läs mer

  Rätt att organisera om arbetet för rent vatten


  En statlig utredning föreslår att Sveriges arbete för rent vatten organiseras om och att vattenmyndigheterna läggs ner. Regering och riksdag bör genomföra reformen, anser SKR.
  Läs mer
 • 2019-12-18
  Läs mer

  Välfärdskommissionen behöver handlingskraft


  Regeringen bildar en Välfärdskommission som ska leda till åtgärder för att stärka välfärden. SKR välkomnar beskedet och uppmanar regeringen att säkra en handlingskraftig kommission.
  Läs mer
 • 2019-12-18
  Läs mer

  4,7 miljarder kronor till hälso- och sjukvården


  Regeringen och SKR har överenskommit om 4,7 miljarder kronor till hälso- och sjukvården under 2020.
  Läs mer
 • 2019-12-17
  Läs mer

  Alla regioner får ta del av kömiljarden


  Väntetiderna inom den specialiserade vården har minskat i höst. Alla regioner får ta del av kömiljarden i år, visar slutredovisningen av de siffror som ligger till grund för utbetalningarna.
  Läs mer
 • 2019-12-17
  Läs mer

  Fler svar och fler nöjda i brukarundersökning


  De flesta är positiva till det stöd de får och upplever att de är trygga i sitt boende. Det visar det nationella resultatet för SKR:s brukarundersökning inom funktionshinderområdet.
  Läs mer
 • 2019-12-16
  Läs mer

  Statsbidragen måste öka konstaterar Långtidsutredningen


  Statsbidragen behöver öka kraftigt till följd av den demografiska utvecklingen. Det är en av slutsatserna i Långtidsutredningen och som SKR hoppas ger avtryck i regeringens budget framöver.

  Läs mer
 • 2019-12-16
  Läs mer

  Avtal för 650 000 medarbetare förhandlas om våren 2020


  SKR och Sobona har överlämnat mål och inriktning till Kommunal, OFR Allmän Kommunal Verksamhet (AKV) och OFR Läkare inför avtalsrörelsen 2020. Tre huvudöverenskommelser för 650 000 medarbetare ska förhandlas om under våren.
  Läs mer
 • 2019-12-13
  Läs mer

  Se arbetsmarknadspolitikens reformering som en helhet


  SKR överlämnar idag en agenda till regeringen för reformeringen av Arbetsförmedlingen. Agendan ska ge regeringen vägledning för ett bättre och mer sammanhållet reformarbete i en helhet.
  Läs mer
 • 2019-12-13
  Läs mer

  Så får vård marknadsföras


  Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har beslutat att fastställa riktlinjer för marknadsföring av hälso- och sjukvård samt att rekommendera regionerna att införa dem.
  Läs mer
 • 2019-12-13
  Läs mer

  Förslag riskerar att skapa andra klassens sjukvård


  Det är positivt att regeringen vill hitta lösningar för personer med behov av andningshjälp och sondmatning. Men förslagen är otydliga och riskerar att skapa en andra klassens sjukvård.
  Läs mer
 • 2019-12-13
  Läs mer

  Samverkan stärker vårdens utveckling


  Nya samverkansregler mellan hälso- och sjukvården och industrin har tecknats. Samarbetet är viktigt för att kunna fortsätta utveckla vården och stärka utvecklingen av Life Science i Sverige.
  Läs mer
 • 2019-12-12
  Läs mer

  Andelen privat verksamhet minskar


  Andelen verksamhet som kommuner och regioner köpt från privata utförare fortsätter att minska under 2018. Det visar SKR:s årliga rapport Köp av verksamhet 2019.
  Läs mer
 • 2019-12-11
  Läs mer

  Välkommet beslut om utveckling av digital infrastruktur


  Regeringen ger flera myndigheter i uppdrag att ta fram gemensam digital infrastruktur för myndigheter, kommuner och regioner. SKR välkomnar beslutet, som dock behöver följas av statlig investering.
  Läs mer
 • 2019-12-11
  Läs mer

  Personer mitt i livet redo att byta yrke


  6 av 10 vill kunna distansutbilda sig, en av tre vill jobba till 67 år eller längre och hälften av männen kan tänka sig ett jobb i välfärden, enligt en ny studie från SKR och Sobona.
  Läs mer
 • 2019-12-09
  Läs mer

  SKR välkomnar besked om Arbetsförmedlingens reformering


  SKR välkomnar beslutet att bromsa takten i reformeringen av Arbetsförmedlingen. Det är positivt att arbetet nu ska utgå från lokala och regionala behov, samt samverkan med kommunerna.
  Läs mer
 • 2019-12-07
  Läs mer

  Viktigt besked att kostnadsvillkoret tas bort helt


  Regeringen gav i dag besked om att det så kallade kostnadsvillkoret i likvärdighetsbidraget till skolan ska tas bort. Samtidigt aviserades ökade rapporteringskrav.
  Läs mer
 • 2019-12-05
  Läs mer

  Arbetsförmedlingens nya GD står inför stora utmaningar


  SKR välkomnar Maria Mindhammar till uppdraget som Arbetsförmedlingens nya generaldirektör. Det är ett mycket viktigt uppdrag med ett antal utmaningar att ta tag i.
  Läs mer
 • 2019-12-04
  Läs mer

  Ny överenskommelse för omställning i välfärden


  SKR, Sobona och facken inom kommunal och regional sektor har undertecknat en principöverenskommelse om kompetensutveckling och omställning. Ett nytt avtal börjar gälla den 1 maj 2020.
  Läs mer
 • 2019-12-03
  Läs mer

  Glädjande besked i PISA 2018


  Kommunernas långsiktiga och målmedvetna arbete med att höja kvaliteten i skolan har gett resultat. Det visar de positiva beskeden i PISA 2018.
  Läs mer
 • 2019-12-02
  Läs mer

  Regeringen måste ta kompetensbristen på allvar


  Idag presenterar SKR en ny rapport som visar hur arbetsmarknadsutbildningen minskar i omfattning. Det innebär stora risker för den framtida kompetensförsörjningen.
  Läs mer
 • 2019-11-28
  Läs mer

  Besked i rätt riktning för arbetsmarknadspolitiken


  Arbetsförmedlingen får använda 900 mkr i tillfälliga medel för 2020 för ökade insatser för arbetssökande. Regeringen lovar också att Arbetsförmedlingen ska finnas på fler orter.
  Läs mer
 • 2019-11-28
  Läs mer

  SKR:s nya inriktning för fyra år beslutad


  Med en beslutad inriktning för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt en namnändring till SKR så avslutades kongressen idag.
  Läs mer
 • 2019-11-27
  Läs mer

  Kommunernas brottsförebyggande arbete kan lagregleras


  Regeringen tillsätter en utredning om kommunernas roll och ansvar i det brottsförebyggande arbetet. SKR uppmanar regeringen att respektera kommunernas olika förutsättningar.
  Läs mer
 • 2019-11-27
  Läs mer

  Arbetsförmedlingen behövs i hela landet


  Arbetsmarknadspolitiken reformeras i allt för snabb takt. Beskedet från regeringen att det pågår förhandlingar för en mer ordnad process är bra. SKR anser att beskedet kommer sent.
  Läs mer
 • 2019-11-27
  Läs mer

  Kongressbeslut: SKL är nu SKR


  Kongressen har nu fattat beslutet om att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) från och med den 27 november ändrat sitt namn till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
  Läs mer
 • 2019-11-27
  Läs mer

  Just nu: Kongress i Linköping


  I två dagar samlas 451 ombud från kommuner och regioner i Linköping för att diskutera och besluta om förbundets inriktning de kommande fyra åren.
  Läs mer
 • 2019-11-27
  Läs mer

  Ungas möjlighet till dialog har ökat


  Ungas möjligheter att göra sina röster hörda har ökat. Samtidigt sker dialogen med beslutsfattare sällan i större lokala samhällsfrågor visar rapporten Ungas inflytande.
  Läs mer
 • 2019-11-26
  Läs mer

  Stor nöjdhet med vattenkvalitet och avfall


  I en studie som SKL gjort ger medborgarna mycket goda omdömen på kvaliteten på kranvattnet och kommunens hantering av avfall. Men det finns ett missnöje med vägarnas standard.
  Läs mer
 • 2019-11-21
  Läs mer

  Arbetet med hot och hat mot förtroendevalda fortsätter


  Regeringen ger SKL fortsatta medel till arbetet mot hot och hat som riktas mot förtroendevalda under 2020. Det är viktigt i försvaret av vår demokrati.
  Läs mer
 • 2019-11-21
  Läs mer

  Arbetsmarknadens spelregler måste bli tydligare


  SKL välkomnar utredningen om kommuners roll inom arbetsmarknadspolitiken. Men mer behövs för att säkra framtidens kompetensförsörjningen och stödet till personer långt från arbete.
  Läs mer
 • 2019-11-21
  Läs mer

  Fortsatt stöd till medborgardialog i komplexa frågor


  SKL får 1,4 miljoner kronor av regeringen för att fortsätta stärka kommuners och regioners medborgardialog i komplexa frågor. Fokus blir på frågor om trygghet och social hållbarhet.
  Läs mer
 • 2019-11-21
  Läs mer

  Ny innovationsmiljö för AI i hälso- och sjukvården


  AI Innovation of Sweden och SKL etablerar en ny innovationsmiljö för en informationsdriven, individanpassad och skalbar sjukvård genom AI-tillämpning.
  Läs mer
 • 2019-11-21
  Läs mer

  Väntetiderna till operation fortsätter att minska


  Väntetiderna inom den specialiserade sjukvården fortsätter att minska. Det visar regionernas oktobersiffror, som ligger till grund för den andra utbetalningen av kömiljarden.
  Läs mer
 • 2019-11-20
  Läs mer

  Välkommen straffskärpning för hot och hat


  Idag tog riksdagen beslut om att skärpa straffen för de som hotar och trakasserar förtroendevalda och dess anhöriga i kommuner och regioner. SKL välkomnar beslutet.
  Läs mer
 • 2019-11-20
  Läs mer

  Barnkonventionen fyller 30 år


  Idag, den 20 november, fyller FN:s konvention om barnets rättigheter 30 år. Alla barn har samma rättigheter och ingen får diskrimineras på någon grund.
  Läs mer
 • 2019-11-20
  Läs mer

  Regionerna minskar sin klimatpåverkan


  Regionerna minskar sin miljö- och klimatpåverkan på flera områden, visar en ny rapport. Ett av flera positiva resultat är att 90 procent av kollektivtrafiken nu körs med förnybara drivmedel.
  Läs mer
 • 2019-11-19
  Läs mer

  Statliga insatser krävs för att nå digitaliseringsmål


  Fler nationella insatser krävs för att möta skolhuvudmännens behov av förutsättningar i arbetet med digitalisering i skolan. Det visar SKL:s uppföljning av initiativen i #skolDigiplan.
  Läs mer
 • 2019-11-15
  Läs mer

  Ny innovationsmiljö för att eliminera cancer


  SKL har tillsammans med en grupp företag och organisationer beviljats finansiering från Vinnova för att Sverige ska bli ledande på att omvandla cancer till en botbar eller kronisk sjukdom.
  Läs mer
 • 2019-11-14
  Läs mer

  Parterna: Ta ansvar för livslångt lärande


  Arbetsmarknaden förändras i hög takt. Att medarbetare får tidiga omställningsinsatser och löpande kompetensutveckling är en framgångsfaktor. Parterna uppmanar nu regeringen att agera.
  Läs mer
 • 2019-11-13
  Läs mer

  Riktade statsbidrag till skolan missar än en gång målet


  Regeringen har avsatt 475 miljoner kronor i statsbidrag till lärarassistenter för 2019*. Men nästan 300 miljoner kronor kommer inte att användas, eftersom många kommuner avstår från att söka.
  Läs mer
 • 2019-11-13
  Läs mer

  Årets vinnare på Kvalitetsmässan 2019


  Sollentuna kommun, Lidingö stad, Region Gävleborg och Västra Götalandsregionen har samtliga tilldelats prestigefyllda utmärkelser på årets upplaga av Kvalitetsmässan.
  Läs mer
 • 2019-11-11
  Läs mer

  Migrationsverkets lagtolkning får stora konsekvenser


  Ungdomar med tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt gymnasielagen får inte bo kvar på statliga anläggningsboenden enligt Migrationsverkets tolkning. SKL är kritiskt till konsekvenserna.
  Läs mer
 • 2019-11-11
  Läs mer

  Besök SKL på Kvalitetsmässan


  Nu är det åter dags för Kvalitetsmässan i Göteborg. SKL finns på plats med monter och medverkar i en mängd seminarierna med fokus på att utveckla välfärden.
  Läs mer
 • 2019-11-08
  Läs mer

  Nationell strategi för Nära vård nödvändig


  Framtidens vård och omsorg utgår ifrån individens behov och förutsätter ett nära samarbete mellan kommuner och regioner. Men det krävs både lagändringar och att statens roll tydliggörs.
  Läs mer
 • 2019-11-08
  Läs mer

  300 skolor deltar i Make Music Matter! I Have A Dream


  Runt 300 skolor deltar i projektet Make Music Matter!. Klass 5 på Gemöskolan i Älmhult har blivit utvalda att framföra sin version av ABBA:s "I Have A Dream" vid firandet av Barnkonventionen 30 år.
  Läs mer
 • 2019-11-07
  Läs mer

  SKL till regeringen: Röj hinder för bredbandsutbyggnaden


  SKL lämnar idag ett förslag till regeringen om en lagförändring för att underlätta kommunal bredbandsverksamhet. En ändring behövs för att Sverige ska klara bredbandsutbyggnaden.
  Läs mer
 • 2019-11-07
  Läs mer

  Kommuner får medel för att förebygga våld i skolan


  I juni utlyste SKL medel till skolhuvudmän som vill stärka det våldsförebyggande arbetet. Nu står det klart att 48* kommuner får ta del av medlen. Satsningen är ett samarbete med regeringen.
  Läs mer
 • 2019-11-07
  Läs mer

  Dagens Samhälle får ny ägare


  SKL Företag har idag överlåtit aktierna i Dagens Samhälle AB till Di-gruppen inom Bonnier News. Di-gruppen tar över Dagens Samhälle och verksamheten från och med idag, den 7 november 2019.
  Läs mer
 • 2019-11-06
  Läs mer

  Hot och hat mot förtroendevalda ökade under 2018


  Under 2018 ska var tredje förtroendevald ha utsatts för trakasserier, hot eller våld enligt Brottsförebyggandet rådet. Utvecklingen är ett hot mot vårt demokratiska system konstaterar SKL.
  Läs mer
 • 2019-11-05
  Läs mer

  Nya vägledningar för molntjänster


  SKL har tagit fram tre vägledningar som hjälper kommuner och regioner att analysera frågor om juridik och säkerhet för molntjänster.
  Läs mer
 • 2019-10-30
  Läs mer

  Kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken utreds


  SKL välkomnar regeringens utredning om kommunernas framtida roll i arbetsmarknadspolitiken. Men det krävs betydligt mer för att komma till rätta med den allvarliga situation som råder.
  Läs mer
 • 2019-10-29
  Läs mer

  Reseavdragsförslag kräver mer analys


  Ett nytt avdragssystem för resor till och från arbetet behövs och regeringens förslag har positiva delar, men förslaget bör i högre grad gynna rörligheten på arbetsmarknaden och glesbygden.
  Läs mer
 • 2019-10-29
  Läs mer

  Forskningspolitiken ska möta samhällets utmaningar


  Staten behöver fortsätta satsa på tillämpad forskning om stora samhällsutmaningar. Det skriver SKL i sina synpunkter till regeringen inför 2020 års forskningspolitiska proposition.
  Läs mer
 • 2019-10-28
  Läs mer

  Den klimatvänliga fjärrvärmen fortsätter att missgynnas


  Nya regler för energianvändning i byggnader tar steg i rätt riktning, men problemet med att den klimatvänliga fjärrvärmen missgynnas fortsätter.
  Läs mer
 • 2019-10-28
  Läs mer

  Biblioteksvision utan lösningar


  SKL välkomnar den övergripande visionen att bibliotek är för alla, men avstyrker många av förslagen i Kungliga bibliotekets nya nationella biblioteksstrategi.
  Läs mer
 • 2019-10-28
  Läs mer

  Bra med skärpta krav för alternativ vård och medicin


  Det är bra att stärka patientsäkerheten för människor som söker behandling hos utövare av komplementär och alternativ medicin (KAM).
  Läs mer
 • 2019-10-25
  Läs mer

  SKL blir SKR


  SKL:s styrelse har idag tagit beslut om att föreslå kongressen om en namnändring till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Kongressen tar i så fall detta beslut den 27 november 2019.
  Läs mer
 • 2019-10-25
  Läs mer

  Staffan Isling ny vd på SKL


  SKL:s styrelse har idag beslutat att anställa Staffan Isling som ny vd på SKL. Staffan Isling tillträder omgående.
  Läs mer
 • 2019-10-25
  Läs mer

  Anders Henriksson ny 2:e vice ordförande för SKL


  SKL:s styrelse har beslutat att utse Anders Henriksson till ny 2:e vice ordförande för SKL. Anders Henriksson är också ny gruppledare för Socialdemokraterna i SKL.
  Läs mer
 • 2019-10-24
  Läs mer

  Granskningen av utjämningssystemet har stora brister


  Riksrevisionens granskning av utjämningssystemet har allvarliga metodbrister. SKL delar därför inte revisionens slutsatser om en kraftigt ändrad omfördelningen mellan kommunerna.
  Läs mer
 • 2019-10-24
  Läs mer

  Regeringen stärker första linjens digitala vård


  Regeringen vill utveckla och modernisera första linjens digitala vård, 1177 Vårdguiden. För att stötta regionernas utvecklingsarbete får SKL 33 miljoner under 2019.
  Läs mer
 • 2019-10-21
  Läs mer

  Kortare väntetider till operation i tolv regioner


  Idag publiceras de siffror för väntetider i hälso- och sjukvården för september som ligger till grund för de första utbetalningarna av den nya kömiljarden till regionerna.
  Läs mer
 • 2019-10-16
  Läs mer

  Minskad statlig detaljstyrning behövs framöver


  Sverige är på väg mot lågkonjunktur. Kommuner och regioner effektiviserar för att hålla budget och klara sina uppdrag. Men staten måste också ta ett större ansvar för en fortsatt god välfärd.
  Läs mer
 • 2019-10-14
  Läs mer

  Vesna Jovic lämnar vd-posten i SKL


  Vesna Jovic har beslutat att lämna tjänsten som vd för SKL. Tillförordnad vd, från och med den 15 oktober till dess att SKL:s styrelse sammanträder i slutet av oktober, blir Staffan Isling.
  Läs mer
 • 2019-10-02
  Läs mer

  SKL välkomnar utredning om molntjänster


  Regeringen tillsätter en utredning av statliga myndigheters behov av it-drift samt rättsliga förutsättningar för utkontraktering till privata leverantörer. Även kommuner och regioner berörs.
  Läs mer
 • 2019-10-01
  Läs mer

  Lena Micko blir civilminister


  Lena Micko har idag utsetts till civilminister och lämnar därmed sina uppdrag i Sveriges Kommuner och Landsting.
  Läs mer
 • 2019-10-01
  Läs mer

  Lågkonjunktur och ökad arbetslöshet under nästa år


  Konjunkturavmattningen i Sverige fortsätter visar SKL:s nya skatteunderlagsprognos. Under nästa år beräknas ekonomin att gå in i en lågkonjunktur.
  Läs mer
 • 2019-09-27
  Läs mer

  Lärare prisas med Guldäpplet 2019


  Tre lärare belönas idag med Guldäpplet för sitt arbete med hur digitalisering kan bidra till att ge alla elever, oavsett förutsättningar, möjligheter att lyckas i skolan.
  Läs mer
 • 2019-09-25
  Läs mer

  Äntligen ses villkoren för likvärdighetsbidraget över


  SKL har under lång tid drivit frågan om att regeringen måste se över antalet riktade statsbidrag och villkoren för likvärdighetsbidraget. Nu aviserar regeringen en översyn av villkoren.
  Läs mer
 • 2019-09-25
  Läs mer

  Forskningsstudie granskar digitala vårdmöten med läkare


  Idag presenteras en forskningsstudie som studerat 17 300 digitala vårdkontakter. Resultaten visar att det främst är yngre användare och att de flesta är nöjda med sin vårdkontakt.
  Läs mer
 • 2019-09-25
  Läs mer

  Jämställdhet i fokus för högnivåforum i New York


  Ett högnivåforum för lokala och regionala myndigheter äger nu rum i New York. SKL:s ordförande Anders Knape deltar och diskuterar bland annat måluppfyllelsen av Agenda 2030.
  Läs mer
 • 2019-09-23
  Läs mer

  Investeringsstöd till hyresbostäder behöver förbättras


  Det statliga investeringsstödet till byggande av hyres- och studentbostäder behöver förbättras för att mer effektivt motverka bostadsbristen. Det skriver SKL i ett remissvar.
  Läs mer
 • 2019-09-20
  Läs mer

  Regional fysisk planering bör inte regleras i PBL


  Regional fysisk planering ska inte regleras i plan- och bygglagen, anser SKL. Det framhåller förbundet i ett yttrande till regeringen.
  Läs mer
 • 2019-09-20
  Läs mer

  Individuell mätning spar inte energi


  SKL avstyrker ett generellt krav på individuell mätning och debitering (IMD) av uppvärmning i flerbostadshus. Breda svenska erfarenheter visar att det inte bidrar till energieffektivisering.
  Läs mer
 • 2019-09-19
  Läs mer

  Färre inhyrda läkare


  Kostnaderna för inhyrda läkare minskar men ökar för inhyrda sjuksköterskor. Det visar den halvårsvisa sammanställningen över kostnader för inhyrd personal.
  Läs mer
 • 2019-09-18
  Läs mer

  SKL skriver under deklaration för en stark demokrati


  Den svenska demokratin fyller hundra år och Kommittén Demokratin 100 år har tagit fram en deklaration för att stärka demokratin. SKL ställer sig bakom och skriver under deklarationen.
  Läs mer
 • 2019-09-18
  Läs mer

  Regeringen bör sätta punkt för detaljstyrda statsbidrag


  Regeringens budget för 2020 innehåller inga ytterligare generella statsbidrag utöver tidigare aviserade och det är fortsatt många detaljstyrande statsbidrag.
  Läs mer
 • 2019-09-12

  Välkommen EU-portfölj till Ylva Johansson


  Att Ylva Johansson tilldelas ansvaret för migrationsfrågorna i EU-kommissionen sänder en viktig signal till övriga medlemsländer. Det här är en fråga där Europaperspektivet måste stärkas.
  Läs mer
 • 2019-09-10
  Läs mer

  Arbetsmarknadspolitiken bör förändras i dialog med SKL


  I dagens regeringsförklaring lyftes bland annat den pågående förändringen av arbetsmarknadspolitiken. Statsministern uttalade att Arbetsförmedlingen ska kunna ge service under reformperioden.
  Läs mer
 • 2019-09-09
  Läs mer

  SKL tar initiativ till en kraftsamling för psykisk hälsa


  Idag samlar SKL ett stort antal aktörer för en bred kraftsamling för den psykiska hälsan i Sverige.
  Läs mer
 • 2019-09-05
  Läs mer

  SKL välkomnar prövning av DI:s sanktionsbeslut


  Datainspektionen har utfärdat första sanktionsavgiften utifrån dataskyddsförordningen. Det rör ett pilotprojekt med ansiktsigenkänning. SKL stödjer Skellefteå i deras överklagandeprocess.
  Läs mer
 • 2019-09-03
  Läs mer

  Gemensam satsning ska locka fler deltidsbrandmän


  Behovet av deltidsbrandmän är stort. MSB, SKL, Sobona, fackförbunden Brandmännens riksförbund, Kommunal och Vision genomför en gemensam kommunikationssatsning för att locka fler till yrket.
  Läs mer
 • 2019-08-29
  Läs mer

  Snabbt införande av utjämning försvårar planering


  Regeringens lagrådsremiss om en reviderad kostnadsutjämning, som införs redan 2020, innebär försvårande planeringsförutsättningar för kommuner och regioner som får ett försämrat utfall.
  Läs mer
 • 2019-08-29
  Läs mer

  Brons för undersköterskan Jonna Mjörnell på Yrkes-VM


  När årets upplaga av Yrkes-VM avslutades i veckan tog Jonna Mjörnell hem ett brons i kategorin vård och omsorg.
  Läs mer
 • 2019-08-28
  Läs mer

  Kommunernas ansvar för arbetsmarknadsinsatser ökar


  Kommunerna gör allt större insatser inom det arbetsmarknadspolitiska området, både vad gäller fler deltagare och anställda. Det visar den senaste sammanställningen från SKL.
  Läs mer
 • 2019-08-26
  Läs mer

  Unga vill jobba i välfärden


  Intresset för välfärdens yrken är stort bland unga, visar en ny studie från SKL. Hälften kan tänka sig att jobba inom skolan och fyra av tio kan tänka sig ett jobb inom hälso- och sjukvården.
  Läs mer
 • 2019-08-22
  Läs mer

  Risk för försvagad arbetsmarknad framöver


  Arbetsmarknaden är stark, men fler tecken pekar på risk för vikande sysselsättning framöver. I SKL:s skatteunderlagsprognos har endast små justeringar gjorts jämfört med tidigare prognos.
  Läs mer
 • 2019-08-16
  Läs mer

  Arbetsmarknadspolitiken måste fungera nu och i framtiden


  Arbetsförmedlingen har minskat sin personalstyrka och kommer att minska antalet kontor. Fler förändringar är på väg. SKL har idag lämnat sin sina synpunkter på den kommande processen.
  Läs mer
 • 2019-08-14
  Läs mer

  Statsbidrag för ökad likvärdighet riskerar slå fel


  Skolverkets utvärdering av statsbidraget för en ökad likvärdighet bekräftar de problem med bidraget som SKL visat på, i både skrivelse och samtal med regeringen.
  Läs mer
 • 2019-08-12
  Läs mer

  Motverka könsskillnader i skolresultat


  Pojkar som grupp uppnår lägre skolresultat än flickor. För att lyfta orsaker och sprida hur kommuner arbetar för att förbättra resultaten har SKL nu tagit fram ett inspirationsmaterial.
  Läs mer
 • 2019-07-16
  Läs mer

  SKL deltar vid FN:s uppföljning av Agenda 2030


  Genomförandet av Agenda 2030 följs årligen upp under två veckor juli i FN:s högkvarter i New York. SKL:s ordförande Anders Knape deltar för att representera lokal och regional nivå.
  Läs mer
 • 2019-07-07
  Läs mer

  Statsbidrag för ökad likvärdighet i skolan måste ändras


  Sex kommuner ska betala tillbaka närmare 24 miljoner kronor av likvärdighetsbidraget. SKL kritiserar i en skrivelse till regeringen statsbidragets konstruktion och kräver förändringar.
  Läs mer
 • 2019-07-05
  Läs mer

  SKL välkomnar långsiktiga lösningar genom ny kommission


  SKL har länge efterlyst långsiktiga överenskommelser för att hantera välfärdens utmaningar. Det är glädjande att regeringen nu tillsätter en välfärdskommission med centrala välfärdsaktörer.
  Läs mer
 • 2019-07-02
  Läs mer

  SKL på plats i Almedalen


  Välfärdens finansiering, ett förändrat klimat och digitalisering av sektorn. Det är några av de stora ämnena som just nu diskuteras i Almedalen. SKL deltar i ett stort antal seminarier.
  Läs mer
 • 2019-07-01
  Läs mer

  SKL vill bli en samlande arena för psykisk hälsa


  Kortsiktiga projekt och satsningar räcker inte för att stärka den psykiska hälsan. Nu vill SKL bli en samlande arena för en långsiktig kraftsamling där många olika samhällsaktörer medverkar.
  Läs mer
 • 2019-07-01

  Nytt ramavtal för bokning av kultur- och fritidsanläggningar


  Med start den 1 september kan kommuner, genom ett nytt upphandlat ramavtal, köpa in it-tjänster som underlättar för allmänheten att boka lokaler och anläggningar inom kultur och fritid.
  Läs mer
 • 2019-07-01
  Läs mer

  Klimatförändringarna kan få allvarliga följder lokalt


  Temperaturen ökar mer i Sverige än globalt i de pågående klimatförändringarna. Ett varmare klimat riskerar att få allvarliga följder lokalt, visar en ny rapport som SKL låtit göra.
  Läs mer
 • 2019-06-28
  Läs mer

  Nationellt avtal för krissituationer klart


  SKL, Sobona och de fackliga organisationerna i välfärdssektorn är överens om ett nationellt avtal för krissituationer. Krislägesavtalet kan vid en kris aktiveras redan under sommaren.
  Läs mer
 • 2019-06-27
  Läs mer

  Nödvändig utredning om informationsöverföring


  SKL välkomnar regeringens besked om en utredning om informationsutbyte inom vård och omsorg. Lagen behöver anpassas för att bättre utgå ifrån individens behov.
  Läs mer
 • 2019-06-27
  Läs mer

  Skolan stjälps av villkorade statsbidrag


  Sex kommuner ska betala tillbaka närmare 24 miljoner kronor av det statliga likvärdighetsbidraget. De villkorade statsbidragen konserverar skolan istället för att utveckla den långsiktigt.
  Läs mer
 • 2019-06-27
  Läs mer

  Regionkommittén och Europarådets kongress firar 25 år


  I dag säger Sveriges regioner och kommuner grattis till två institutioner som blivit en del av det dagliga arbetet på hemmaplan: Europeiska regionkommittén och Europarådets Kongress.
  Läs mer
 • 2019-06-27
  Läs mer

  Vårdskadorna inom akutsjukvården minskar


  Vårdskadorna inom akutsjukvården minskar, visar den senaste journalgranskningsrapporten från SKL. Andelen vårdskador är nu den lägsta på sex år.
  Läs mer
 • 2019-06-25
  Läs mer

  SKL vill ha lagändring för automatiskt beslutsfattande


  Kommuner och regioner behöver samma juridiska möjligheter som statliga myndigheter att utveckla verksamheten genom automatiserat beslutsfattande. SKL kräver en ändring av kommunallagen.
  Läs mer
 • 2019-06-25
  Läs mer

  Kommunernas syn på arbetsmarknadspolitiken


  Det finns en stor oro bland kommunerna för sämre stöd till de arbetssökande och för en ökning av ekonomiskt bistånd. Det visar SKL:s enkät om förändringarna av arbetsmarknadspolitiken.
  Läs mer
 • 2019-06-24
  Läs mer

  Kömiljard ska minska väntetiderna till vård


  SKL och regeringen är nu överens om en ny uppdaterad kömiljard. Under 2019 ska 1,6 miljarder kronor fördelas till regionerna för att minska väntetiderna till vården.
  Läs mer
 • 2019-06-20
  Läs mer

  Överenskommelse om satsningar på psykisk hälsa klar


  SKL och regeringen har enats om satsningar för att stärka den psykiska hälsan. Satsningen omfattar drygt 1,7 miljarder kronor 2019, en stor del av medlen riktas till barn och unga.
  Läs mer
 • 2019-06-20
  Läs mer

  Förslag för mer robusta bredbandsnät


  Digitalisering av välfärden ställer ökade krav på robusta och tillförlitliga bredbandsnät. Samarbetsorganet Bredbandsforum, där SKL ingår, lämnar nu flera förslag för säkrare uppkopplingar.
  Läs mer
 • 2019-06-19
  Läs mer

  Satsningar på nära och mer tillgänglig vård


  SKL och regeringen har kommit överens om ett antal satsningar på totalt 9,4 miljarder kronor för att stärka svensk hälso- och sjukvård.
  Läs mer
 • 2019-06-18
  Läs mer

  Gemensam strategi för en effektiv och innovativ välfärd


  Behoven av innovation och effektivisering inom offentlig sektor är stor och kommuner och regioner behöver höja tempot. För att underlätta har SKL utvecklat en strategi och konkreta verktyg.
  Läs mer
 • 2019-06-18
  Läs mer

  Anmälningsplikt till EU riskerar fördröja detaljplaner


  EU-domstolen har meddelat att vissa krav i detaljplaner ska anmälas och prövas mot EU:s tjänstedirektiv. SKL uppmanar regeringen att agera mot detta.
  Läs mer
 • 2019-06-18
  Läs mer

  Domstolarna försenar och fördyrar nya bostäder


  Domstolarnas handläggning av överklagade planer och beslut för nya bostäder drar ofta ut på tiden, visar en ny studie från SKL, som vill att regeringen inför tidsgränser för arbetet.
  Läs mer
 • 2019-06-17
  Läs mer

  SKL positivt till samtal om Agenda 2030-handslag


  SKL samtalar gärna med regeringen om hur parterna kan bidra till kommuners och regioners förverkligande av FN:s globala hållbarhetsmål, så som Agenda 2030-delegationen föreslår.
  Läs mer
 • 2019-06-17
  Läs mer

  Regioner bör få större ansvar för landsbygdspolitik


  Flytta ansvar och verktyg för landsbygdens utveckling från länsstyrelserna till regionerna. Den uppmaningen riktar SKL till regeringen i en skrivelse.
  Läs mer
 • 2019-06-14
  Läs mer

  Förändrad utomlänsersättning för digitala vårdtjänster


  SKL:s styrelse har idag beslutat att rekommendera regionerna en ny gemensam utomlänsersättning för digitala vårdtjänster i primärvården.
  Läs mer
 • 2019-06-14
  Läs mer

  Förbättrat arbete för upptäckt av våld i nära relationer


  Det systematiska arbetet med att upptäcka utsatthet för våld i nära relationer förbättras, visar 2019 års öppna jämförelser av socialtjänsternas arbete i landets kommuner.
  Läs mer
 • 2019-06-12
  Läs mer

  Hälso- och sjukvård – jämförelser och utveckling


  Allt färre drabbas av hjärtinfarkt eller stroke. Höftfrakturerna minskar och vården blir allt bättre på att rädda liv. Det är några av resultaten i Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019.
  Läs mer
 • 2019-06-12
  Läs mer

  Staten måste ta ansvar för välfärden


  Finansdepartementet beräknar ett underskott på 90 miljarder kronor för kommunsektorn till 2026. SKL delar den bedömningen och pekar på vikten av att staten tar sitt ansvar för välfärden.
  Läs mer
 • 2019-06-11
  Läs mer

  Fler nyanlända i arbete tack vare extratjänster


  Andelen nyanlända som arbetar eller studerar efter två år i etableringsprogram ökade kraftigt 2018. Uppgången beror främst på kommuner och regioners möjlighet att anställa på extratjänster.
  Läs mer
 • 2019-06-05
  Läs mer

  Guldlänken 2019 till Stockholmsprojekt om öppna data


  Vinnare av Guldlänken 2019 är projektet ÖdiS för en bred satsning på ökad användning av öppna data. ÖdiS är ett gemensamt projekt mellan alla 26 Stockholmskommuner.
  Läs mer
 • 2019-05-28
  Läs mer

  Behov av fler utbildningsplatser för studievägledare


  Det finns många bra förslag i utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning. Men de kommer att vara svåra att genomföra i och med rekryteringsläget. Det skriver SKL i ett yttrande.
  Läs mer
 • 2019-05-28
  Läs mer

  Skatteverket kan inte beskatta utan stöd i lag


  SKL har i en skrivelse återigen påtalat för Skatteverket att de inte kan besluta om beskattningsåtgärder kring underleverantörers tillhandahållande av sjukvård innan rättsläget är klarlagt.
  Läs mer
 • 2019-05-23
  Läs mer

  Straffskärpning för brott mot förtroendevalda välkomnas


  Hot, hat och våld mot förtroendevalda är ett allvarligt hot mot demokratin. SKL välkomnar att regeringen nu äntligen skickar ett färdigt förslag på strängare straff till lagrådet.
  Läs mer
 • 2019-05-20
  Läs mer

  120 miljoner för ökad tillgänglighet i barnhälsovården


  Regeringen och SKL har kommit överens om 120 miljoner kronor till regionerna för att öka tillgängligheten i barnhälsovården.
  Läs mer
 • 2019-05-20
  Läs mer

  200 miljoner till nationella kvalitetsregister


  SKL och regeringen har kommit överens om en fortsatt utveckling av nationella kvalitetsregister. Överenskommelsen omfattar totalt 200 miljoner kronor för 2019.
  Läs mer
 • 2019-05-20
  Läs mer

  Standardiserade vårdförlopp för fler sjukdomsområden


  Nu har regeringen och SKL slutit en överenskommelse om att införa standardiserade vårdförlopp inom flera sjukdomsområden.
  Läs mer
 • 2019-05-17
  Läs mer

  Förslag urholkar skydd för ökade läkemedelskostnader


  SKL riktar kritik mot läkemedelsutredningens förslag att regionerna ska ta över ansvaret för läkemedelskostnaderna. Kostnaderna riskerar att öka snabbt och slå hårt mot regionernas ekonomi.
  Läs mer
 • 2019-05-17
  Läs mer

  Förändringar av kostnadsutjämningen behövs


  Förändringar av kostnadsutjämningssystemet krävs för att hantera utmaningarna i välfärden. SKL ställer sig i huvudsak bakom utredningens förslag, men med vissa invändningar.
  Läs mer
 • 2019-05-17
  Läs mer

  SKL välkomnar förslag i skogsbrandsutredning


  SKL har nu yttrat sig över utredningen av fjolårets omfattande skogsbränder. Utredningen redovisar viktiga lärdomar och lämnar i huvudsak bra förslag om hur räddningsinsatser kan förbättras.
  Läs mer
 • 2019-05-17
  Läs mer

  Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och könsstympning


  SKL välkomnar att skyddet stärks för barn som riskerar att föras utomlands för att giftas bort eller könsstympas. Det skriver SKL:s styrelse i ett remissyttrande till regeringen.
  Läs mer
 • 2019-05-16
  Läs mer

  Nytt avtal klart med Vårdförbundet


  SKL, Sobona och OFR Hälso- och sjukvård, där Vårdförbundet ingår, har enats om ett nytt avtal för omkring 90 000 medarbetare i vården. Avtalet gäller från 1 april 2019 till 31 mars 2022.
  Läs mer
 • 2019-05-16
  Läs mer

  Säkrare beslut med digital tjänst inom socialtjänsten


  Bättre kvalitet och ökad rättssäkerhet. Det är två av fördelarna med den digitala tjänsten för ekonomiskt bistånd, SSBTEK, enligt kommuner och myndigheter. Det visar en ny utvärdering.
  Läs mer
 • 2019-05-13
  Läs mer

  Statens överskott behöver gå till kommuner och regioner


  Kostnaderna för välfärden stiger visar SKL:s ekonomirapport. Var tredje region och nästan var fjärde kommun hade underskott 2018. Nu krävs nya arbetssätt och ökad finansiering från staten.
  Läs mer
 • 2019-05-02
  Läs mer

  Högkonjunktur går mot sitt slut 2020


  Skatteunderlagstillväxten dämpas och sysselsättningsgraden sjunker något visar SKL:s skatteunderlagsprognos. Arbetsmarknaden förblir stark, men högkonjunkturen går mot sitt slut under 2020.
  Läs mer
 • 2019-05-02
  Läs mer

  SKL ökar den strategiska kunskapen kring digitalisering


  SKL satsar, med stöd av regeringen, på ett digitalt kompetenslyft. Genom utbildningar och verktyg får kommuner och regioner möjlighet att stärka sin strategiska kunskap kring digitalisering.
  Läs mer
 • 2019-04-30
  Läs mer

  Nytt avtal för räddningstjänst i beredskap klart


  SKL och Sobona har undertecknat ett nytt treårigt avtal med Brandmännens Riksförbund (BRF), Kommunal och Vision för omkring 10 000 deltidsanställda beredskapsbrandmän.
  Läs mer
 • 2019-04-29
  Läs mer

  Bråttom med plan för finansiering av bredbandsutbyggnad


  SKL efterlyser, i en skrivelse till regeringen, ett nationellt ansvarstagande och en strategisk plan med finansiering för utbyggnad av den digitala infrastrukturen som gynnar hela landet.
  Läs mer
 • 2019-04-25
  Läs mer

  Ramavtal för särskilda boenden och trygghetsboenden


  Som ett led i SKL:s service till kommunerna så har SKL och SKL Kommentus utökat ramavtalet för bostäder till att kommuner nu kan avropa även särskilda boenden och trygghetsboenden.
  Läs mer
 • 2019-04-25
  Läs mer

  Fler medarbetare i välfärdens verksamheter


  Antalet anställda inom kommuner och regioner fortsätter att öka. Det visar en sammanställning som Sveriges Kommuner och Landsting presenterar idag.
  Läs mer
 • 2019-04-24
  Läs mer

  Ny förhandling om kompetensutveckling och omställning


  SKL, Sobona och de fackliga organisationerna inom kommunal och regional sektor inleder nu förhandlingar för att stärka de anställdas möjligheter till kompetensutveckling och omställning.
  Läs mer
 • 2019-04-17
  Läs mer

  Behåll studiestartsstödet nu när fler använder det


  Ny statistik visar att användning av studiestartsstödet har ökat under 2018. SKL anser att stödet till arbetslösa personer med kort utbildning och stort utbildningsbehov behöver finnas kvar.
  Läs mer
 • 2019-04-16
  Läs mer

  Lärarutbildningar av hög kvalitet är ett statligt ansvar


  Universitetskanslersämbetets (UKÄ) bedömningar av stora delar av svensk lärarutbildning publicerades idag. Nästan hälften av utbildningarna, 32 av 67, får ifrågasatt kvalitet.
  Läs mer
 • 2019-04-16
  Läs mer

  Trycksår i vården minskar


  Allt färre patienter i vården har trycksår, visar den senaste mätningen från SKL.
  Läs mer
 • 2019-04-15
  Läs mer

  Arbete för rent vatten måste organiseras om


  Lägg ner de fem vattenmyndigheterna och låt Havs- och vattenmyndigheten ta över delar av deras ansvar. Det är ett av SKL:s förslag till regeringen för ett bättre arbete för rent vatten.
  Läs mer
 • 2019-04-15
  Läs mer

  Främja digitalisering med en e-legitimation för alla


  För att främja samhällets digitalisering måste staten se till att alla privatpersoner kan skaffa sig e-legitimation och att en lösning för e-legitimation i tjänsten tas fram.
  Läs mer
 • 2019-04-12

  Molntjänster nödvändiga för fortsatt digitalisering


  Det behövs en nationell samsyn kring användning av molntjänster med utländskt ägande. Idag är rättsläget osäkert. Det skriver SKL i ett ställningstagande.
  Läs mer
 • 2019-04-12
  Läs mer

  Behov av tryggat stöd för andning och sondmatning


  SKL är positiva till att regeringen vill hitta en lösning för de personer som förlorat sin personliga assistans, men ser risker med förslaget.
  Läs mer
 • 2019-04-11
  Läs mer

  Medlare utsedda i vårdavtalsförhandlingarna


  SKL och Sobona har kommit överens med OFR Hälso- och sjukvård, där Vårdförbundet ingår, om att utse Göran Gräslund och Gunilla Runnquist som medlare i förhandlingarna om ett nytt vårdavtal.
  Läs mer
 • 2019-04-10
  Läs mer

  Marginella förändringar i vårbudgeten


  I regeringens vårbudget syns högst marginella förändringar i medel till kommunsektorn. Det saknas även ett långsiktigt tänk kring hur kommunsektorns utmaningar ska hanteras framöver.
  Läs mer
 • 2019-04-10
  Läs mer

  Företagare allt nöjdare med kommuners service


  Företagare fortsätter att ge kommunernas service allt bättre omdömen, visar en mätning från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Nöjdheten ökar särskilt på området livsmedelskontroll.
  Läs mer
 • 2019-04-09
  Läs mer

  Medling i förhandlingar om nytt vårdavtal


  SKL, Sobona och OFR Hälso- och sjukvård, där Vårdförbundet ingår, har gemensamt beslutat att kalla in medlare i förhandlingarna om ett nytt avtal.
  Läs mer
 • 2019-04-04
  Läs mer

  Fortsatt stora behov av satsningar på psykisk hälsa


  En stor bredd av insatser för att minska den psykiska ohälsan genomfördes i kommuner och regioner under 2018. Det visar den sammanställning som SKL skickat till regeringen.
  Läs mer
 • 2019-04-03
  Läs mer

  Satsning stärker tillgängligheten i barnhälsovården


  Stärkt samverkan mellan barnhälsovården, socialtjänsten och tandvården har lett till ökad tillgänglighet i barnhälsovården. Det visar slutrapporten av satsningen på barnhälsovård för 2018.
  Läs mer
 • 2019-04-02
  Läs mer

  Satsning på kvinnors hälsa ger resultat


  Ökad trygghet, stärkt eftervård och färre allvarliga bristningar. Det visar SKL:s rapport om regionernas satsningar på förlossningsvård och kvinnors hälsa som nu lämnats till regeringen.
  Läs mer
 • 2019-04-02
  Läs mer

  Samarbete för ökad återvinning


  Nu finns en överenskommelse om hur kommun och näringsliv kan samarbeta för att öka den bostadsnära insamlingen av förpackningar och tidningar som invånare sorterat för återvinning.
  Läs mer
 • 2019-03-29
  Läs mer

  Avtalet med Vårdförbundet förlängs


  SKL, Sobona och OFR Hälso- och sjukvård, där Vårdförbundet ingår, fortsätter förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal. Det nuvarande avtalet löper ut den 31 mars.
  Läs mer
 • 2019-03-28
  Läs mer

  SKL stöder Earth Hour


  Den 30 mars 20.30-21.30 släcker SKL ljuset i sina lokaler för att visa sitt stöd för klimatmanifestationen Earth Hour.
  Läs mer
 • 2019-03-28
  Läs mer

  Regeringen vill höja LAS-åldern till 69 år


  SKL välkomnar förslag att höja åldersgränsen i lagen om anställningsskydd till 69 år. Att flytta fram pensionering och förlänga arbetslivet är nödvändigt för att möta behovet av arbetskraft.
  Läs mer
 • 2019-03-28
  Läs mer

  SKL välkomnar Datainspektionens granskning


  Två av de områden som Datainspektionen fokuserar tillsynen på under 2019 och 2020 är hälso- och sjukvård och skola. Något som SKL välkomnar.
  Läs mer
 • 2019-03-28

  Större andel elever tar examen inom tre år


  Andelen elever som tar examen inom tre år ökar för femte året i rad. Genomströmningen har alltså förbättrats i många kommuner. Det visar årets Öppna jämförelser – Gymnasieskola.
  Läs mer
 • 2019-03-25
  Läs mer

  Nyckeltal ska stödja genomförande av Agenda 2030


  I dag lanseras nyckeltal som låter kommuner och regioner följa upp sitt arbete med FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Till exempel om att bekämpa klimatförändringar och fattigdom.
  Läs mer
 • 2019-03-20
  Läs mer

  SKL stöder färdplan för fossilfri uppvärmning


  SKL ställer sig bakom Fossilfritt Sveriges färdplan för en fossilfri uppvärmning. Visionen är att all uppvärmning av bostäder och lokaler ska ske utan fossila bränslen senast år 2030.
  Läs mer
 • 2019-03-20
  Läs mer

  SKL:s politiska organisation klar


  I dag valdes ledamöter och ordföranden till SKL:s arbetsutskott, beredningar och delegationer på styrelsens första konstituerande möte.
  Läs mer
 • 2019-03-19
  Läs mer

  Ny ordförande och styrelse för SKL


  I dag har kongressen valt Anders Knape till ny ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Även en ny styrelse har valts för mandatperioden 2019-2023.
  Läs mer
 • 2019-03-18
  Läs mer

  Anslagen till länstransportplanerna måste ökas


  Länsplanerna för infrastruktur utarmas och det måste satsas mer pengar i den kommande planeringsomgången. Det skriver SKL i ett ställningstagande som lämnats till regeringen.
  Läs mer
 • 2019-03-18
  Läs mer

  Från plan till verkstad – #skolDigiplan


  Skolväsendet står inför olika utmaningar för att kunna nyttja digitaliseringens möjligheter. Den nationella handlingsplanen pekar på flera nödvändiga insatser av nationell karaktär.
  Läs mer
 • 2019-03-16
  Läs mer

  Statens ersättning för ensamkommande täcker inte behoven


  Statens sänkta ersättningar för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar har inneburit stora merkostnader för kommunerna. Nu uppvaktar SKL regeringen med krav på förändringar.
  Läs mer
 • 2019-03-15
  Läs mer

  Den tillfälliga lagens konsekvenser behöver analyseras


  I ett utkast till en lagrådsremiss föreslår regeringen att lagen om tidsbegränsade uppehållstillstånd ska förlängas. SKL efterfrågar en analys av konsekvenserna för kommuner och regioner.
  Läs mer
 • 2019-03-15
  Läs mer

  Specialistsjuksköterskor viktiga i vårdens omställning


  SKL anser att det finns ett stort behov av en förändrad specialistsjuksköterskeutbildning, men är kritisk till flera delar av den statliga utredningen om framtidens specialistsjuksköterska.
  Läs mer
 • 2019-03-14
  Läs mer

  Så kan kommuner upphandla klimatsmart


  Kommuner upphandlar varor och tjänster för mångmiljardbelopp och inköpen har stor påverkan på klimatet. SKL ger nu ut nya råd och exempel om hur inköpen kan bli mer klimatsmarta.
  Läs mer
 • 2019-03-12
  Läs mer

  Öppna förskolor viktigt verktyg i integrationsarbetet


  Öppna förskolor har en stor potential att nå utrikes födda kvinnor med språkstöd och andra integrationsinsatser. Det konstaterar SKL i en delrapport som idag lämnas till regeringen.
  Läs mer
 • 2019-03-12
  Läs mer

  Ny podd diskuterar lokal och regional demokrati


  Nu finns en podcast om demokrati som SKL har tagit fram. I Demokratiresan får lyssnaren ta del av olika aspekter som utvecklar demokratin i kommuner och regioner.
  Läs mer
 • 2019-03-12
  Läs mer

  Avsiktsförklaring om avtal för krissituationer


  SKL, Sobona och de fackliga organisationerna har undertecknat en gemensam avsiktsförklaring om ett avtal för krissituationer. Målet är att ett avtal ska vara klart till sommaren 2019.
  Läs mer
 • 2019-03-11
  Läs mer

  Bra förslag från Agenda 2030-delegationen


  SKL välkomnar flera av de förslag som Agenda 2030-delegationen presenterar i dag för hur Sverige ska nå FN:s globala hållbarhetsmål. Kommuner och regioner har en central roll i det arbetet.
  Läs mer
 • 2019-03-11
  Läs mer

  Sjukfrånvaron minskar i kommuner och regioner


  Sjukfrånvaron i kommuner och regioner minskar för andra året i rad. Det visar en sammanställning från SKL, som presenteras idag.
  Läs mer
 • 2019-03-08
  Läs mer

  Nationella biblioteksstrategin saknar långsiktiga mål


  Kungliga biblioteket har presenterat en nationell biblioteksstrategi. SKL välkomnar en strategi, men anser att vissa förslag inkräktar på det kommunala självstyret och saknar finansiering.
  Läs mer
 • 2019-03-07
  Läs mer

  SKL och regeringen i dialog om arbetsmarknadspolitiken


  SKL har idag träffat arbetsmarknadsministern för att diskutera konsekvenserna för kommuner och regioner av de nedskärningar som Arbetsförmedlingen nu står inför.
  Läs mer
 • 2019-03-06
  Läs mer

  Fler har rutiner mot hot och hat


  Arbetet med att hantera hot och hat mot förtroendevalda har förbättras i kommuner och regioner. Fler förtroendevalda utbildas och fler har system för att förebygga och hantera hot och hat.
  Läs mer
 • 2019-03-05
  Läs mer

  Första redovisningen av nya vårdgarantin


  Idag publicerar SKL den första uppföljningen av den förstärkta vårdgarantin i primärvården.
  Läs mer
 • 2019-03-05
  Läs mer

  Resultaten faller i kommunsektorn


  Kommuner och regioner har ett sammantaget resultat på 15 miljarder kronor. Skulderna ökade med 51 miljarder. Det visar de preliminära boksluten för 2018.
  Läs mer
 • 2019-03-05
  Läs mer

  Mötesplatser för nyanlända gav kortare väntetider


  Regeringsuppdraget Mötesplats och information har förenklat och påskyndat nyanländas inledande kontakter med myndigheter och bidragit till bättre samverkan mellan berörda aktörer.
  Läs mer
 • 2019-03-04
  Läs mer

  Staten får inte abdikera från ansvaret för arbetslösa


  Arbetsförmedlingen har aviserat att 130 av 242 kontor läggs ned, framförallt i mindre och medelstora kommuner. SKL uppmanar staten att återta sitt ansvar för arbetsmarknadspolitiken.
  Läs mer
 • 2019-02-28
  Läs mer

  Fortsatt högt förtroende för vården


  Åtta av tio patienter anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. Tillgången upplevs som god i hela landet, men andelen har sjunkit något från föregående år.
  Läs mer
 • 2019-02-26
  Läs mer

  Tio regioner minskade kostnaderna för inhyrd personal


  Hälften av landets regioner minskade sina kostnader för inhyrd personal inom hälso- och sjukvården under 2018 jämfört med 2017.
  Läs mer
 • 2019-02-25
  Läs mer

  Webbutbildning stödjer arbete mot korruption


  Nu lanseras en webbutbildning som ett stöd i att motverka risker för korruption inom vård, omsorg och personlig assistans. Utgångspunkten är att det ska vara lätt att göra rätt.
  Läs mer
 • 2019-02-20
  Läs mer

  Fler blocköverskridande styren än någonsin tidigare


  2018 blev valet som ledde till flest antal blocköverskridande styren och minoritetsstyren. Det blev också valet med många maktskiften visar SKL:s skrift 310 val.
  Läs mer
 • 2019-02-19
  Läs mer

  Fler förtroendevalda behöver anmäla hot och hat


  Hoten och hatet mot förtroendevalda har ökat, men många låter bli att anmäla. För att få fler att polisanmäla lyfter en ny skrift fram fall, som har lett till fällande domar.
  Läs mer
 • 2019-02-18

  Brister i hanteringen av samtal till 1177


  Med anledning av rapporteringen om inspelade samtal till 1177 Vårdguiden, som funnits oskyddade på en webbserver, har de tre berörda regionerna kommenterat bristerna.
  Läs mer
 • 2019-02-15
  Läs mer

  Svagare tillväxt i skatteunderlaget


  Arbetsmarknaden är fortsatt stark. SKL bedömer dock att konjunkturen mattas av och tillväxten av skatteunderlaget bromsar in under 2019 visar senaste makro- och skatteunderlagsprognosen.
  Läs mer
 • 2019-02-14
  Läs mer

  Trendbrott – andelen privat verksamhet minskade 2017


  Andelen kärnverksamhet som kommuner, landsting och regioner köper minskade under 2017 för första gången sedan mätningarna började 2006. Det visar SKL:s årliga rapport Köp av verksamhet 2017.
  Läs mer
 • 2019-02-08
  Läs mer

  Medborgarna känner ansvar för sin krisberedskap


  En studie visar på ett glapp mellan hur offentliga aktörer bedömer medborgarnas ansvarskänsla och förmåga vid en samhällskris och hur individen själv ser på sitt eget ansvar och förmåga.
  Läs mer
 • 2019-02-07
  Läs mer

  Lindriga skador i vården minskar


  Lindriga skador i slutenvården minskar, visar den senaste journalgranskningsrapporten från SKL.
  Läs mer
 • 2019-02-06
  Läs mer

  SKL partner i nytt nationellt AI-samarbete


  SKL går in som partner i samarbetsprojektet AI innovation of Sweden som idag invigs i Göteborg. Här samlas näringsliv, akademi och offentlig sektor för att ta fram framtidens AI-lösningar.
  Läs mer
 • 2019-02-06
  Läs mer

  Bra förslag i skogsbrandsutredning


  I dag presenterade utredningen om sommarens skogsbränder sitt slutbetänkande. SKL delar i stort bilden av hur bränderna hanterades och förslagen om hur räddningsinsatserna kan förbättras.
  Läs mer
 • 2019-02-06
  Läs mer

  Så ser folkhälsan ut i Sveriges kommuner och regioner


  En ny rapport från Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar jämförelser av folkhälsan i landet.
  Läs mer
 • 2019-02-01
  Läs mer

  Statens styrning ökar – utvecklingen måste vända


  Den statliga detaljstyrningen av kommuner och regioner har ökat visar Statskontoret i en ny rapport. Det är slutsatser som borde vara en väckarklocka för regeringen.
  Läs mer
 • 2019-01-31
  Läs mer

  Avtalsförhandlingar för räddningstjänst i beredskap


  SKL och Sobona har fastställt mål och inriktning inför förhandlingarna om ett nytt avtal för räddningstjänst i beredskap. Nuvarande avtal löper ut den 30 april 2019.
  Läs mer
 • 2019-01-30
  Läs mer

  SKL kommenterar Arbetsmarknadsutredningen


  SKL håller med Arbetsmarknadsutredningen om att det arbetsmarknadspolitiska regelverket behöver förtydligas. Men utredningens förslag saknar i flera avseenden det kommunala perspektivet.
  Läs mer
 • 2019-01-28
  Läs mer

  Gravida och nyförlösta ska bli mer delaktiga i vården


  Alla kvinnor som föder barn i Sverige får vara med och utveckla vården genom att besvara en ny webbaserad enkät.
  Läs mer
 • 2019-01-25
  Läs mer

  Förslag till mer jämlikt fastställande av föräldraskap


  SKL är positiv till de förändringar som föreslås i utredningen om nya regler om faderskap och föräldraskap, som innebär ökad jämlikhet och en avlastning på socialtjänstens arbete.
  Läs mer
 • 2019-01-25
  Läs mer

  Bra med enklare regelverk för upphandling


  SKL har sedan EU-direktiven om offentlig upphandling lagstadgades i Sverige påtalat behovet av ett enklare regelverk. SKL är positiva till flera av Förenklingsutredningens förslag.
  Läs mer
 • 2019-01-23
  Läs mer

  Samtliga kommunstyren klara efter valet 2018


  I måndags kväll blev styret i sista kommunen klart och nu är samtliga politiska styren inrapporterade till SKL. Det blir maktskiften i 128 kommuner.
  Läs mer
 • 2019-01-23
  Läs mer

  Kommuner ger allt bättre bemötande och service


  Åtta av tio frågor via e-post besvaras inom en dag och allt fler upplever ett gott bemötande i telefon. Det – och mycket annat - visar rapporten Kommunens Kvalitet i Korthet.
  Läs mer
 • 2019-01-23
  Läs mer

  Stort intresse för Agenda 2030


  Ytterligare 90 kommuner och regioner har antagits i Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige som handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen.
  Läs mer
 • 2019-01-23
  Läs mer

  SKL tar initiativ till avtal för krissituationer


  SKL och Sobona har tagit initiativ till samtal med de fackliga organisationerna om ett kollektivavtal som reglerar medarbetarnas anställningsvillkor och ersättningar vid en krissituation.
  Läs mer
 • 2019-01-21
  Läs mer

  Ny lagstiftning som rör kommuner och regioner


  Vid årsskiftet trädde viss ny lagstiftning i kraft och ändringar har skett i lagar och förordningar som rör bland annat kommuner och regioner.
  Läs mer
 • 2019-01-21
  Läs mer

  Nya patientavgifter 2019


  En region har höjt avgiften för läkarbesök i primärvården. Vid årsskiftet höjdes också högkostnadsskyddet för öppen vård.
  Läs mer
 • 2019-01-17
  Läs mer

  80 000 ungdomar fick sommarjobb i kommunerna


  Det finns ett stort intresse bland ungdomar för kommunernas feriejobb. Antalet sökande ökade med cirka 4000 personer jämfört med i 2017. Totalt erbjöds 80 000 ungdomar ett sommarjobb 2018.
  Läs mer
 • 2019-01-16
  Läs mer

  SKL kommenterar fyrpartiöverenskommelse


  SKL välkomnar att fyra partier nu kommit överens om förslag som gör det möjligt för riksdagen att välja en statsminister, men kritiserar förslaget om en statlig skolhuvudman.
  Läs mer
 • 2019-01-15
  Läs mer

  Ombudsfördelning inför SKL:s kongresser fastställd


  Ombudsfördelningen för SKL:s kongresser för mandatperioden 2019-2023 är nu fastställd.
  Läs mer
 • 2019-01-11
  Läs mer

  Viktigt med tydligt och långsiktigt läkemedelssystem


  Idag överlämnade läkemedelsutredningen sitt slutbetänkande. Förslaget innebär stora förändringar och SKL ser risker med att det kan innebära svårbudgeterade kostnader för regionerna.
  Läs mer
 • 2019-01-10
  Läs mer

  Bra förslag om långsiktiga satsningar på psykisk hälsa


  Utredningen om psykisk hälsa har lämnats till regeringen. SKL instämmer i att det är nödvändigt med ett långsiktigt perspektiv för att komma tillrätta med den ökande psykiska ohälsan.
  Läs mer
 • 2019-01-10
  Läs mer

  SKL välkomnar utredning om LSS och assistansersättningen


  Regeringens utredare föreslår bland annat förändringar som rör personlig assistans. SKL är positiva till att staten blir ensam huvudman men anser att de också bör ta hela kostnadsansvaret.
  Läs mer

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!