Publicerad 11 november 2021

Utredning av allvarliga vårdskador

Denna handbok riktar sig till alla som arbetar med kvalitet och patientsäkerhet i regioner, kommuner och hos andra vårdgivare. Innehållet består av en allmän del, en vägledning som belyser viktiga aspekter av utredningen vid vårdskada samt en avslutande mer detaljerad beskrivning av metoden händelseanalys.

Till handboken finns checklistor och mallar som ger stöd i det praktiska analysarbetet. Analysmetoderna som beskrivs i handboken är utvecklade för att identifiera brister i verksamheten som kan riskera patientsäkerheten. Till handboken finns checklistor och mallar som ger stöd i det praktiska analysarbetet. Det pågår en revidering av riskanalys-delen som publiceras 2022.

Mallar

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR