Publicerad 26 november 2019

Upphandling och uppföljning av HVB - För barn och unga

Socialtjänsten har till uppgift att erbjuda barn och unga stöd och skydd med utgångspunkt från barnets bästa. En av de mest ingripande insatser socialtjänsten har att tillgå är placering utanför det egna hemmet. Placering kan ske i ett familjehem eller vid ett Hem för vård eller boende. De flesta av de barn och ungdomar som placeras på hem för vård eller boende (HVB) placeras hos privata, enskilda utförare. Kommunerna, som gör placeringarna, ansvarar för att kvaliteten i verksamheten är god. De medel kommunerna har för att ställa krav på verksamhetens kvalitet är främst upphandling och uppföljning. Det är vid upphandlingstillfället kommunen formulerar de krav som ställs på HVB både rörande innehållet i verksamheten och i kraven på utförarens företag. Upphandling och uppföljning bör ses som två av varandra beroende processer där uppföljning genererar viktig kunskap att ta tillvara i upphandlingen och där upphandling är kommunens viktigaste styrande verktyg gentemot utförarna.

Syftet med denna vägledning är att stödja kommunerna i detta arbete. Vägledningen behandlar upphandlingsprocessen och hur krav kan ställas på HVB verksamhet. Den behandlar även uppföljning, både hur de avtal som skrivs mellan kommun och HVB kan följas upp samt förslag på hur aggregerad uppföljning på individnivå kan användas som verksamhetsuppföljning.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset