Publicerad 28 november 2019

Trivas på jobbet: Sektorsjämförelse av arbetsplatser och arbetsgivare - ur medarbetarnas perspektiv

Denna rapport syftar till att ge en nyanserad bild av hur medarbetarna på den svenska arbetsmarknaden upplever sina arbetsplatser och arbetsgivare. Den presenterar en del av de sektorsuppdelade data som finns om medarbetarnas syn på arbetsuppgifter, arbetsförhållanden, utvecklingsmöjligheter, ersättnings- och anställningsvillkor och image. Den innehåller också sektorsvisa data om sjukfrånvaron och löneskillnader mellan kvinnor och män.

Innehållet i skriften baseras på ett par av de större undersökningar som görs på svensk arbetsmarknad med fokus på arbetsmiljö och arbetsförhållanden, till exempel Svenskt Kvalitetsindex undersökning "SKI – Medarbetare 2008" och SCB:s "Arbetsmiljöundersökningen 2007".

Beställs via Adda

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR