Publicerad 26 november 2019

Samordna rehabiliteringen

Gemensam publikation kring samordnade insatser för personer med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning I slutbetänkandet ”Ambition och ansvar – Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder (SOU 2006:100)” fastslås bland annat att formerna för samordnade insatser är en framgångsfaktor i den arbetsinriktade rehabiliteringen som måste utvecklas.

År 2008 bildade Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialstyrelsen samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL ) på initiativ av Socialstyrelsen därför en arbetsgrupp kring denna fråga. Arbetsgruppen har i samarbete utformat ett skriftligt stöd riktad till personal och chefer hos lokala aktörer som har uppdraget att ge målgruppen relevanta åtgärder och insatser. Skriften har som målsättning att främja utveckling av samverkan och samordnade insatser på lokal nivå. Den anger viktiga förutsättningar för den lokala samverkan och fokuserar på mer grundläggande och kritiska frågor att gemensamt diskutera och lösa.

I skriften finns även en sammanställning av respektive aktörs uppdrag med styrande lagstiftning som utgångspunkt för att utveckla verksamhetsöverskridande samarbetsformer.

Samordna rehabiliteringen

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset