Publicerad 11 april 2019

Köp av verksamhet 2016

SKL följer utvecklingen av köpt verksamhet i kommuner, landsting och regioner. Att köpa verksamhet är ett alternativ till att utföra den själv i egen regi. Basåret för uppföljningen är 2006 och tidsserien omfattar nu elva år.

I årets uppföljning finns ett trendbrott. Totalt sett ökar utbetalningarnas till privata utförare, och en större andel av kommuners, landstings och regioners totala kostnader än någonsin tidigare går till privata utförare. Men ökningstakten, sett som andelen köp verksamhet i förhållande till totala kostnader, utvecklas inte i samma takt som tidigare. Inom vissa verksamhetsområden minskar också andelen privat verksamhet.

Köp av verksamhet 2016

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset