Publicerad 21 februari 2022

Framtidens kulturlokaler

Kapitel i antologin Framtidens fastighetsbehov.

När befolkningen ökar, städer och stadsdelar förtätas och nya boendemiljöer skapas ställs kommuner och regioner inför ett växande behov av gemensamma offentliga rum och nya lokaler för kultur och möten.

Denna förstudie, som finansierats av FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor, har formen av en framtidsspaning efter lokaler för kultur. Den innehåller exempel på hus för kultur med olika innehåll samt en diskussion om vilka de framtida behoven är. En slutsats är att de bostadsnära kulturhusen fyller en viktig funktion för invånarnas egen kulturutövning, utgör mötesplatser där människor med olika bakgrund kan lära känna varandra och att de bidrar till inkludering och integration.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.