Publicerad 25 november 2019

Det obegränsade rummet - det moderna skolbiblioteket

Skolbiblioteket har blivit en mycket aktuell fråga i Sveriges skolor både utifrån skollagens skrivningar och den pågående digitala utvecklingen. Detta gör att SKL ser det som viktigt att väcka diskussion om hur skolbiblioteket ska utvecklas för att på bästa sätt stötta elevens lärande.

Skolbibliotekens roll och verksamhet behöver utvidgas så att de fungerar som både fysiska och digitala rum till stöd för lärandet. En av utmaningarna är att få de båda rummen att komplettera varandra och svara mot de krav som moderna digitala verktyg och lärmiljöer ställer.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR