Publicerad 21 november 2019

Bevara eller gallra nr 6: Patientjournaler och över vårddokumentation

Skriften ger råd om bevarande- och gallringsfrågor inom hälso- och sjukvård i kommuner, landsting/regioner för bland annat patientjournaler, läkemedelshantering, mödravård och medicinsk service. Vidare redogörs för regelverket för bevarande och gallring av information inom området.

Sveriges Kommuner och Landsting och Riksarkivet ger ut publikationsserien Bevara eller gallra, som innehåller råd till offentlig förvaltning om vilka allmänna handlingar som bör bevaras och vilka som kan gallras och förstöras. Gallringsråden utarbetas inom ramen för det samarbete mellan den kommunala och statliga arkivverksamheten som bedrivs inom Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.