1. Personalen i välfärden

  Personalstatistik för kommuner och regioner 2020. Personalen i välfärden baseras till störst del på SKR:s personal- och lönestatistik som samlas in i november årligen. Syftet med rapporten är att ge en översiktlig bild över de anställda i kommuner

  Ämne
  Personal- och kompetensförsörjning
  Format
  PDF
  Utgivningsdag
  2021-06-23
 2. Nära vård för barn och unga

  Barn och ungas välmående och hälsa påverkas av många faktorer. En nära vård behöver ta hänsyn till det. I den här skriften presenteras lärande exempel på tidiga insatser och stöd från flera samverkande aktörer, som syftar till att vara hälsofrämjande

  Ämne
  Barn och unga
  Format
  PDF
  Utgivningsdag
  2021-06-22
 3. Hälso- och sjukvårdsrapporten 2021

  Om läget och utvecklingen i hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvårdsrapporten är en årligen återkommande rapport som avser att beskriva läget och utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av nationellt tillgängliga sjukvårdsdata. Fokus för

  Ämne
  Corona, covid-19
  Format
  PDF
  Utgivningsdag
  2021-06-22
 4. Uppdraget som KSO och RSO

  Hösten 2020 skickades en enkät till samtliga 290 kommunstyrelseordföranden (KSO) och 21 regionstyrelseordföranden (RSO) för att ta reda på hur de upplever sitt uppdrag i kommuner och regioner. I enkäten ställdes frågor om hur länge de har haft sitt

  Ämne
  Politisk styrning
  Format
  PDF
  Utgivningsdag
  2021-06-22
 5. Graviditetsenkäten

  Sedan december 2020 erbjuds gravida kvinnor och nyblivna mödrar i hela Sverige att besvara Graviditetsenkäten. Syftet är att fånga kvinnornas upplevelse av sin hälsa och deras erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och tiden därefter.

  Ämne
  Kvinnors hälsa
  Format
  PDF, Webb
  Utgivningsdag
  2021-06-15
 6. Politisk organisation i kommuner och regioner

  SKR har i en kartläggning undersökt vilka olika typer av politisk organisation som förekommer bland landets kommuner och regioner. Enligt rapporten har 235 svenska kommuner valt en traditionell nämndorganisation med facknämnder medan övriga 55 har

  Ämne
  Politisk styrning
  Format
  PDF
  Utgivningsdag
  2021-06-10
 7. Upphandling och uppföljning av HVB - För barn och unga

  En av socialtjänstens uppgifter är att erbjuda barn och unga stöd och skydd med utgångspunkt från barnets bästa. En av de mest ingripande insatser socialtjänsten har att tillgå är placering utanför det egna hemmet. Placering kan ske i ett familjehem,

  Ämne
  Barn och unga, Upphandling
  Format
  PDF, Tryck
  Utgivningsdag
  2021-06-07
 8. Att leda försäkringsmedcin

  De senaste åren har försäkringsmedicin fått större uppmärksamhet inom hälso- och sjukvården och ingår även som ett nationellt programområde inom regionernas system för kunskapsstyrning. Socialstyrelsen är också tydlig med att sjukskrivning ska vara

  Ämne
  Sjukskrivning och rehabilitering
  Format
  Webb
  Utgivningsdag
  2021-05-03
 9. Politiska möten i kommuner och regioner under 2020

  SKR har i den här rapporten kartlagt politiska möten i kommuner och regioner under pandemi-året 2020. Syftet med skriften är att ge en samlad bild av förekomsten av digitala möten och ett kunskapsunderlag inför det fortsatta arbetet. Rapporten

  Ämne
  Politisk styrning
  Format
  PDF
  Utgivningsdag
  2021-04-29
 10. Arbetstid

  Genomgång av lagar och avtal som reglerar arbetstid inom kommun- och regionsektorn samt hos Sobonas medlemsföretag. Skriften vänder sig till chefer eller stöd till chefer. Arbetstid Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta

  Ämne
  Kollektivavtal
  Format
  PDF
  Utgivningsdag
  2021-04-15