1. Personuppgifter i arbetslivet - Kommuner och regioners personuppgiftsbehandling i rollen som arbetsgivare

  Denna skrift redogör för personuppgiftsbehandling på HR-området inom kommuner och regioner, med fokus på rättslig grund för behandling av personuppgifter. Skriften är inte en uttömmande redogörelse för reglerna på området.

  Verksamhetsområde
  Arbetsgivarfrågor
  Ämne
  Arbetsrätt
  Format
  PDF
  Utgivningsdag
  2022-01-18
 2. Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2021

  Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhälls­ skydd och beredskap (MSB) publicerar för fjortonde gången indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner. SKR vill med Öppna jämförelser stimulera till förbättringsarbete och utveckling. Detta är också ett sätt att förädla och ge tillbaka den statistik som kommunerna rapporterar till staten. Här finns uppgifter om vilka kommuner som före­ faller vara trygga och säkra, hur utvecklingen sett ut över tid och vilken betydelse lokala förhållanden har för resultatet.

  Verksamhetsområde
  Samhällsplanering
  Ämne
  Trygghet och säkerhet
  Format
  PDF
  Utgivningsdag
  2021-12-29
 3. Feriejobb för ungdom - sommaren 2021

  En sammanställning över kommuners och regioners insatser gällande feriejobb 2021 samt regeringens satsningar på Sommarjobb och jobb för unga.

  Verksamhetsområde
  Arbetsmarknad
  Format
  PDF
  Utgivningsdag
  2021-12-28
 4. Anmäl alltid hot, hat och våld

  Skriften beskriver några autentiska rättsfall där förtroendevalda har polisanmält händelser av hot, hat och våld, och vilka skäl som har lett fram till att gärningspersonerna dömdes.

  Verksamhetsområde
  Demokrati
  Ämne
  Politisk styrning
  Format
  PDF
  Utgivningsdag
  2021-12-21
 5. Processer i förändring

  SKR och Sweco har tillsammans med Västerviks kommun gjort en kartläggning av förutsättningar för digital förflyttning inom samhällsbyggnadsprocessen på kommunal nivå. Syftet med att göra en kartläggning är dels att synliggöra nuläget, dels att skapa en gemensam förståelse för hur kommunen bör arbeta vidare med digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen.

  Verksamhetsområde
  Samhällsplanering
  Ämne
  Byggande, Fastigheter
  Format
  PDF
  Utgivningsdag
  2021-12-16
 6. Kommunernas aktivitetsansvar 2021

  Rapporten beskriver kommunernas arbete med och förutsättningar för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Fokus ligger på det förebyggande arbetet att motverka studieavbrott, men även att motivera unga att påbörja eller återuppta en utbildning. SKR presenterar fem förslag till staten för att stärka utvecklingen av KAA. Även erfarenheter av arbete under pandemin lyfts.

  Verksamhetsområde
  Skola
  Format
  PDF
  Utgivningsdag
  2021-12-13
 7. Vilka är lokalpolitikerna i Stockholms län?

  SKR har i den här rapporten tittat på vad som är utmärkande för de lokala politikerna i Stockholms län. Vilka är de? Vilka är det som lägger en stor del av sin tid på att ta ansvar för allas vardag, att prioritera och att fatta beslut som påverkar och skapar förutsättningar för dem som bor och arbetar i Stockholms län?

  Verksamhetsområde
  Demokrati
  Ämne
  Politisk styrning
  Format
  PDF
  Utgivningsdag
  2021-12-07
 8. Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

  SKR har i den här rapporten tittat på vad som är utmärkande för de lokala politikerna i Gotlands län. Vilka är de? Vilka är det som lägger en stor del av sin tid på att ta ansvar för allas vardag, att prioritera och att fatta beslut som påverkar och skapar förutsättningar för dem som bor och arbetar i Gotlands län?

  Verksamhetsområde
  Demokrati
  Ämne
  Politisk styrning
  Format
  PDF
  Utgivningsdag
  2021-12-07
 9. Prioritera arbetsmiljöarbetet

  Jobben i kommuner och regioner är viktiga och meningsfulla. Men det som lockar och engagerar kan samtidigt vara påfrestande och svårt. Att prioritera arbetsmiljöarbetet gör kommuner och regioner till attraktiva arbetsgivare. Det är en av flera strategier för att möta välfärdens kompetensutmaning.

  Verksamhetsområde
  Arbetsgivarfrågor
  Ämne
  Arbetsmiljö, Personal- och kompetensförsörjning
  Format
  PDF
  Utgivningsdag
  2021-12-06
 10. Vilka är lokalpolitikerna i Uppsala län?

  SKR har i den här rapporten tittat på vad som är utmärkande för de lokala politikerna i Uppsala län. Vilka är de? Vilka är det som lägger en stor del av sin tid på att ta ansvar för allas vardag, att prioritera och att fatta beslut som påverkar och skapar förutsättningar för dem som bor och arbetar i Uppsala län?

  Verksamhetsområde
  Demokrati
  Ämne
  Politisk styrning
  Format
  PDF
  Utgivningsdag
  2021-12-01