1. Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2020

  SKR och regeringen har tecknat flera överenskommelser sedan 2015 om Kvinnors hälsa och förlossningsvården. Via överenskommelserna har särskilda medel för insatser inom området tilldelats regionerna. Rapporten syftar till att redovisa de drygt 400

  Ämne
  Kvinnors hälsa
  Format
  PDF
  Utgivningsdag
  2021-03-31
 2. Hälso- och sjukvård för våldsutsatta

  SKR har kartlagt samtliga regioners vård och stöd till patienter som utsatts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och mäns våld mot kvinnor. Syftet är stärka lärandet mellan regioner och stödja hälso- och sjukvården och tandvården att

  Ämne
  Kvinnofrid
  Format
  PDF, Tryck
  Utgivningsdag
  2021-03-29
 3. Pandemin och hälso- och sjukvården mars 2021

  Läget och utvecklingen i hälso- och sjukvården med anledning av covid-19-pandemin, publicerad i mars 2021. Rapporten är en uppdaterad förkortad version av den mer omfattande rapporten Pandemin och hälso- och sjukvården som publicerades i november

  Ämne
  Corona, covid-19
  Format
  PDF
  Utgivningsdag
  2021-03-26
 4. Tyngre transporter på det kommunala vägnätet

  1 juli 2018 infördes en ny bärighetsklass BK4 i Trafikförordningen. Den möjliggör transporter med tyngre fordon med en totalvikt på 74 ton. Det ger ett smartare utnyttjande av befintlig infrastruktur och bidrar till positiva miljöeffekter. BK4 införs

  Ämne
  Trafik och infrastruktur
  Format
  PDF
  Utgivningsdag
  2021-03-25
 5. Verktygslådan språk och integration

  Verktygslådan vill inspirera till insatser inom öppna förskolan för att påskynda etableringen och stärka integrationen för utrikes födda föräldrar och deras barn. Vi vänder oss till dig som i ditt arbete möter denna grupp under sin föräldraledighet.

  Ämne
  Förskola
  Format
  PDF, Tryck
  Utgivningsdag
  2021-03-25
 6. Vilka är lokalpolitikerna i Norrbottens län?

  SKR har i den här rapporten tittat på vad som är utmärkande för de lokala politikerna i Norrbottens län. Vilka är de? Vilka är det som lägger en stor del av sin tid på att ta ansvar för allas vardag, att prioritera och att fatta beslut som påverkar

  Format
  PDF
  Utgivningsdag
  2021-03-17
 7. Insatser för en stärkt eftervård

  Kvinnor som genomgått en graviditet och förlossning har ofta behov av fortsatt vård och stöd. Att besvär fångas upp och omhändertas på rätt sätt kan ha stor betydelse för kvinnans trygghet och hälsa på både kort och lång sikt. Därför har många

  Ämne
  Kvinnors hälsa
  Format
  Webb
  Utgivningsdag
  2021-03-15
 8. Förbättrade förutsättningar för en trygg och säker förlossning

  Rapporten redovisar fem övergripande framgångsfaktorer som på sikt kan bidra till att öka andelen kvinnor med en trygg och säker förlossning samt en positiv förlossningsupplevelse. Under respektive framgångsfaktor lyfts några frågor som kan

  Ämne
  Kvinnors hälsa
  Format
  Webb
  Utgivningsdag
  2021-03-15
 9. För ett motståndskraftigt samhälle

  Ett sätt att rusta samhällets motståndskraft mot kriser är att stärka medborgarnas förutsättningar för en god hälsa. Hälfrämjande och förebyggande arbete är därför ett strategiskt val både för att klara framtidens välfärd och kommande kriser.

  Ämne
  Corona, covid-19, Folkhälsa
  Format
  PDF
  Utgivningsdag
  2021-03-09
 10. Nära vård i hemmet för äldre

  Allt fler människor får vård och omsorg i sitt eget hem. De flesta personer som får vård och omsorg i hemmet är 65 år och äldre och har ofta komplexa vårdbehov. Runt om i landet utvecklas arbetssätt och metoder för att erbjuda en trygg och säker vård

  Ämne
  Äldreomsorg
  Format
  PDF, Tryck
  Utgivningsdag
  2021-03-02