Publicerad 26 oktober 2021

Rätt kompetens hårdvaluta på tuff arbetsmarknad

Konkurrens om arbetskraft med rätt kompetens är den största utmaningen för välfärdens verksamheter det kommande decenniet. SKR:s ekonomirapport visar tydligt att kommuner och regioner behöver lägga allt mer kraft på utbildning, omställning och andra typer av satsningar för att få arbetskraften att räcka till.

Staffan Isling

Såväl kommuner och regioner som näringslivet kommer att möta utmaningar för kompetensförsörjningen de kommande åren och konkurrensen om arbetskraften kommer att vara hård. Under 2020-talet ökar antalet personer som är 80 år och äldre med över 50 procent, samtidigt som antal personer i arbetsför ålder bara ökar med 4 procent. Kort sagt: färre ska försörja fler.

På plussidan: det finns en stor potential, dels i att attrahera personer från andra branscher till välfärdsyrken, dels i att befintlig personal vidareutbildar sig för att utveckla sin kompetens. Enligt en studie från 2019, där människor i olika åldrar och i olika branscher tillfrågades, vill 6 av 10 på svensk arbetsmarknad kunna distansutbilda sig, en av tre vill jobba till 67 år eller längre och hälften av männen kan tänka sig ett jobb i välfärden.

Att på olika sätt underlätta för personer mitt i livet att ställa om och byta yrkesbana är en framgångsfaktor för individen, för arbetsgivaren och för hela samhället. Redan 2020 slöt SKR, Sobona och de fackliga organisationerna inom kommunsektorn ett kompetens- och omställningsavtal. Fokus i det avtalet är att trygga medarbetarnas fortsatta anställningsbarhet och verksamhetens behov av kompetensförsörjning.

Kommuner och regioner har också en hel del satsningar igång. Exempelvis har våra 21 regioner utvecklat modeller för kompetens- och karriärutveckling för sjuksköterskor, undersköterskor och flera andra yrkesgrupper. Dessa arbetssätt ska både bidra till verksamheternas utveckling och till att medarbetarna motiveras att stanna i sina yrken och på sina arbetsplatser.

Ett annat exempel är heltidsresan där SKR och Kommunal har en överenskommelse kring ambitionen att heltidsarbete utgör den självklara normen. Heltid tryggar såväl anställningsförhållanden som den framtida pensionen.

Jag tycker att äldreomsorgslyftet är ett exempel på en satsning som verkligen träffar rätt. Redan anställda vårdbiträden och undersköterskor i äldreomsorgen ges möjlighet att kombinera arbete och studier utan att förlora inkomst. Arbetsgivaren betalar lön för arbetad tid och staten betalar för den tid medarbetaren studerar. Vidareutbildningen ger medarbetaren relevant kompetens för att kunna bli tillsvidareanställd på heltid. Det är också ett utmärkt exempel på när vi, tillsammans med regeringen och fackförbundet Kommunal, kommer överens om problembilden och målsättningarna och där vi utifrån det kan arbeta lokalt och regionalt utifrån behov och förutsättningar.

Jag hoppas att regeringen och de nationella myndigheterna även funderar över andra insatser som kan stärka kompetensförsörjningen i välfärden där SKR och de fackliga organisationerna kan kroka arm. Det behövs möjligheter för fler än för vårdbiträden och undersköterskor att utbilda sig samtidigt som man arbetar. De som behöver omställningsinsatser är ofta mitt i arbetslivet och inte sällan med ansvar för familj att försörja. En utökning av platser på vuxenutbildningen och fler nätbaserade utbildningsinslag skulle också ge individen större möjligheter att få ihop arbete och studier.

Kommuner och regioner ska naturligtvis fortsätta att nyrekrytera kompetent personal, men den demografiska utvecklingen talar sitt tydliga språk: fler äldre över 80 och färre som jobbar gör att enbart nyrekrytering inte kommer att räcka för att möta de ökade välfärdsbehoven. Att behålla befintliga personalresurser och på olika sätt förbereda dessa inför förändrade verksamhetsbehov kommer att vara helt nödvändigt.

Ett modernt omställningsavtal, bra karriärutvecklingsmöjligheter och ett äldreomsorgslyft är tre viktiga pusselbitar som bidrar till både kvalitet i verksamheterna och till mer attraktiva yrken.

Välfärden har arbetsmarknadens mest engagerade medarbetare med Sveriges viktigaste jobb. Vi som arbetsgivare i kommuner och regioner behöver göra allt vi kan för att behålla våra medarbetare.

Staffan Isling

Tidigare krönikor

Läs gärna SKR:s Ekonomirapport Ekonomirapporten

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.