Publicerad 12 oktober 2021

Mina tre viktigaste lärdomar om psykisk hälsa på jobbet

Pandemin har satt många av välfärdens verksamheter under stor press och medfört nya utmaningar i kommunernas och regionernas arbetsmiljöarbete. Med erfarenheterna från denna tid kommer de att bli ännu bättre arbetsgivare.

Staffan Isling

Pandemin har inneburit betydande förändringar för välfärdens verksamheter och medfört ökade risker för medarbetarnas psykiska hälsa. Många medarbetare har haft en hög arbetsbelastning under lång tid och en del har ställts inför extraordinärt svåra situationer. Aldrig har arbetsmiljöarbetet varit viktigare. Sällan har det utvecklats mer.

Pandemins påverkan märks bland annat i skolorna som behöver hantera oron för smitta bland lärare, elever och föräldrar. Samtidigt innebar också den snabba omställningen till distansundervisning nya utmaningar för skolornas arbetsmiljöarbete, både vad gäller lärare och elever. Allra störst inverkan har pandemin fått inom hälso- och sjukvården och i omsorgen, där nya arbetsuppgifter tillkommit och många arbetsmoment genomförs i skyddsutrustning. Den psykiska påfrestningen har ökat för många vård- och omsorgsmedarbetare, med patienter och brukare som blir svårt sjuka i covid-19 och anhöriga som söker stöd i sin oro för nära och kära.

Så hur ska kommuner och regioner som arbetsgivare jobba för att trygga en god arbetsmiljö för välfärdens medarbetare även i kristider? Under pandemin har jag med stor nyfikenhet följt seminarier från Uppdrag psykisk hälsa och Suntarbetsliv, tagit del av stödlistor för arbetsmiljöarbete i kris och läst om nya rön från forskningen. Detta är de tre viktigaste punkterna jag tagit med mig:

  1. Satsa på cheferna, både genom att värna om chefernas psykiska hälsa och genom att erbjuda verktyg för att stödja deras medarbetare på arbetsplatsen. Första linjens chefer behöver få uppbackning och stöd från högre nivåer, inte minst i tider av kris. Med en styrning baserad på tillit ger vi cheferna bäst förutsättningar att säkra en god arbetsmiljö.
  2. Sänk tröskeln för medarbetare att prata om sitt mående. Jag är övertygad om att man med ganska enkla medel kan främja en kultur där medarbetare stöttar varandra ännu bättre och är än mer uppmärksamma på när någon inte verkar må bra. Det kan dels handla om strukturerade rutiner för arbetsplatsträffar, men också om att förändra genom exempel. Om man som chef eller medarbetare själv vågar prata och fråga mer om kollegornas välmående ger man även mod till andra att göra detsamma.
  3. Var lyhörd inför medarbetarnas erfarenheter av pandemin. Att utvärdera och resonera kring de lärdomar som krisen burit med sig är inte bara ovärderligt för verksamhetsutvecklingen, utan även ett sätt att skapa mening ur de upplevelser som medarbetarna varit med om.

Samtidigt som pandemin inneburit nya riskfaktorer för medarbetarnas psykiska hälsa finns det också flera positiva saker att ta med sig. En undersökning som SKR genomförde inom ramen för initiativet ”Från teori till praktik i coronatider” visar att många medarbetare och chefer upplever att arbetet känns mer meningsfullt och att pandemin lett till snabbare beslutsvägar och mer tillitsbaserad styrning. Dessutom upplever många att samarbetet inom verksamheten och i samverkan med andra aktörer stärkts, samtidigt som nya samarbeten också har tillkommit. Vi har också sett en accelererad utveckling av nya arbetssätt och digitala lösningar som kommer att gynna arbetsmiljöarbetet även efter pandemin.

Den 22 oktober bjuder SKR in verksamhetschefer och HR-experter till ett webbseminarium om chefers psykiska hälsa och förutsättningar under perioder av lång tids stress. Seminariet handlar om att föra svåra samtal, göra svåra prioriteringar och fatta svåra beslut. Jag hoppas att så många som möjligt vill vara med och lyssna.

Seminarium 22 oktober: Ledarskap under lång tids stress

Under extremt svåra omständigheter har kommunerna och regionerna gjort imponerande insatser för att förebygga psykisk ohälsa hos chefer och medarbetare under pandemin. Genom att ta fasta på lärdomarna från denna tid kommer de att kliva ut ur krisen som ännu bättre arbetsgivare.

Staffan Isling

Tidigare krönikor

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.