Publicerad 6 april 2021

Kommunerna viktiga i det brottsförebyggande arbetet

Brott begås ofta lokalt och behöver också förebyggas lokalt. I samverkan med våra rättsvårdande myndigheter spelar kommunerna en avgörande roll i att förebygga brott och skapa tryggare samhällen.

En stor del av den rättspolitiska debatten under de senaste åren har ägnats den repressiva sidan av samhället, där polisen och rättsväsendet spelar den självklara huvudrollen. Men mellan brott och straff finns ett mellanregister lika centralt som det mellan bas och diskant.

Alla kommuner i Sverige arbetar på bred front med brottsförebyggande frågor. Huddinge är en av många kommuner som satsat kraftigt på välbelysta stigar och joggingstråk, som öppnar upp det offentliga rummet och bjuder in till aktivitet i natursköna områden. I Upplands-Bro, Flen och Karlskoga arbetar man aktivt med grannsamverkan, nattvandringar och föräldrautbildningar för att öka tryggheten och förebygga brott. Runt om i landet, men särskilt i storstadskommuner som Malmö, Göteborg och Stockholm, läggs resurser på restauranginspektioner för att tillse att krogarna inte överserverar alkohol.

Barn och ungdomar tillbringar nära hälften av årets dagar i skolan, och tillsammans med hemmet och föräldrarna spelar lärare och andra vuxna i skolan en viktig roll i att vägleda genom ungdomens labyrint. Barnen behöver en trygg och utvecklande plats att vistas i och skolan ska vara det självklara stödet som följer med genom uppväxten. Tidiga insatser genom socialtjänsten kan också vara ett effektivt verktyg för att upptäcka och förhindra att ungdomar faller in i missbruk eller brottslighet.

Och vad som står ovan beskrivet är bara ett axplock.

Just nu pågår dessutom ett temaarbete där Sveriges Kommuner och Regioner, polisen och Sveriges allmännytta samverkar för hitta vägar att få barn och unga i utsatta områden att känna sig tryggare och se en ljusare framtid. I våra samtal har jag särskilt lyft vikten av att skapa mötesplatser där kommunen, civilsamhället, polis och andra myndigheter kan träffas och diskutera på regelbunden basis.

Kommunernas brottsförebyggande arbete är inte reglerat i lag utan bedrivs utifrån egna prioriteringar. Min uppfattning är att de kommuner som har problem med brott och otrygghet allt som oftast har ett strukturerat brottsförebyggande arbete. Det pågår för närvarande en utredning som ska komma med förslag på hur en lagreglering av kommunernas brottsförebyggande arbete skulle kunna te sig. Oavsett vad utredningen kommer att föreslå är min fasta övertygelse att lagstiftning inte är rätt väg att gå.

Centralt för det brottsförebyggande arbetet är nämligen att det bestäms utifrån den lokala problembilden. Skolan, socialtjänsten och civilsamhället arbetar tillsammans med lokalpolisområdet för att skapa sig en gemensam bild av brotten, dess orsaker och lämpliga åtgärder utifrån sina uppdrag. Kommunen har många verktyg i den brottsförebyggande arsenalen som polisen saknar. Om staten vill att kommunerna ska arbeta mer brottsförebyggande så är lösningen inte att reglera detta i lag, utan att ge kommunerna stöttning och incitament att arbeta mer med brottsförebyggande frågor. Ett sätt är inte rätt sätt, rätt sätt är inte ett sätt.

I Malmö har staden under en längre tid brottats med gängvåld. Kommunen har därför tillsammans med polisen, kriminalvården och det civila samhället arbetat med modellen Sluta skjut, som syftar till att minska antalet skjutningar och grova våldsbrott. Modellen har, som en del av ett större åtgärdspaketet, resulterat i en år för år sjunkande statistik över skjutvapenvåld. Målmedvetet och målanpassat arbete, med nära samverkan mellan samhällets aktörer, är en avgörande faktor för att lyckas. Och ständigt med insikten att det är ett arbete som alltid pågår, men aldrig blir klart.

Sedan polisens omorganisation 2015 har den polisiära närvaron minskat på de flesta håll i landet. I det vakuum som då uppstått har många kommuner känt sig nödgade att anställa fler ordningsvakter och väktare. Här är signalerna jag får från kommunerna tydliga: Vi behöver fler synliga poliser, i hela landet. Alla kommuner i Sverige behöver en närvarande lokalpolis att samarbeta med.

Våra rättsvårdande myndigheter har viktiga roller för att förhindra brott. Stora satsningar har gjorts de senaste åren att förstärka polisen, åklagar- och domstolsväsendet samt kriminalvården. Rikspolischefen har vid ett flertal tillfällen uttalat vikten av mer satsningar även i det förebyggande arbetet, där kommunerna tillsammans med lokala fastighetsägare, näringsliv och föreningsliv har en innehållsrik verktygslåda.

Om staten, kommunerna och civilsamhället arbetar tillsammans har vi alla redskap vi behöver för att skapa tryggare och säkrare samhällen.

Staffan Isling

Tidigare krönikor

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR