Publicerad 11 januari 2022

Attraktiva arbetsvillkor stärker välfärden

SKR och facken i kommunsektorn har nått en historisk uppgörelse, som förbättrar villkoren för 1,2 miljoner medarbetare i välfärden och gör kommuner och regioner ännu attraktivare som arbetsgivare.

Staffan Isling

Lagom till jul enades SKR och de fackliga organisationerna i kommunsektorn om en bred överenskommelse som innebär höjda pensioner, ökade möjligheter till kompetensutveckling och en satsning på förbättrad arbetsmiljö. Det är en historisk överenskommelse som kommer att göra skillnad på riktigt. Både för välfärdens medarbetare och de drygt 10 miljoner invånare som dagligen tar del av våra gemensamma välfärdstjänster.

Låt oss börja med pensionerna. De blir högre för samtliga anställda i kommuner och regioner från den 1 januari 2023. För exempelvis en undersköterska, med en månadslön på omkring 27 000 kronor, kommer det att ge ungefär 800 kronor mer i pension per månad. För arbetsgivarna är det en fördel att pensionerna nu blir avgiftsbestämda eftersom det gör det möjligt att förutse kostnaderna och över tid minska de snabbt ökande pensionsskulderna. Det ligger i hela samhällets intresse.

Arbetsmarknaden förändras i allt snabbare takt och konkurrensen om arbetskraften hårdnar. Att personal kan vidareutbilda sig och ändra eller höja sin kompetens och att verksamheter därmed kan utvecklas blir således en nyckelfråga för välfärden framöver. Genom det nya omställningsavtalet får medarbetarna ökade möjligheter att kompetensutveckla och vidareutbilda sig utan att förlora inkomst. Samtidigt stärks arbetsgivarnas möjligheter att arbeta med förebyggande insatser i syfte att undvika framtida arbetsbrist.

Vi gör också satsningar på att förstärka arbetsmiljön i hela välfärdssektorn. Välfärdens medarbetare har dragit ett tungt lass under pandemin och gjort enastående insatser i en svår tid. SKR och de centrala fackliga organisationerna ska tillsammans utveckla stöd och samverkan för att förebygga arbetsmiljörisker och främja hälsa i kommuner och regioner, bland annat genom en bred kunskapssatsning på friskfaktorer. En viktig del kommer bestå i att dra lärdomar av vad som fungerat bra under pandemin och hur vi i samverkan mellan fack och arbetsgivare kan rusta för bättre arbetsmiljö.

Jag vill också särskilt lyfta överenskommelsens jämställdhetseffekt. Fyra av fem anställda i kommuner och regioner är kvinnor. Att de nu får ökade möjligheter till kompetensutveckling och mer i pension är ett kraftfullt bidrag till en mer jämställd arbetsmarknad.

Välfärdens betydelse för ett fungerande Sverige har gjort sig påmind för alla under pandemin. Under två års tid har välfärden fungerat som Sveriges draglok. Samtidigt visar våra befolkningsprognoser att andelen äldre ökar med femtio procent, medan de som är i yrkesverksam ålder ökar med ynka fyra procent. Konkurrensen om arbetskraft är tuff på hela arbetsmarknaden och kommuner och regioner behöver arbeta hårt både för att behålla befintliga medarbetare och rekrytera nya.

Attraktiva arbetsvillkor för medarbetarna i välfärden är både en självklarhet och en nödvändighet. De tre delarna i vår nya överenskommelse är viktiga pusselbitar för att fler ska vilja jobba i välfärden. Höjda pensioner, fler kompetenshöjande åtgärder och en satsning på förbättrad arbetsmiljö gör kommuner och regioner till ännu attraktivare arbetsgivare. Det här avtalet tjänar alla på. Både de medarbetare som jobbar i välfärden och alla invånare som dagligen tar del av den. Ett bra avtal för Sverige helt enkelt.

Staffan Isling

Tidigare krönikor

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.