Publicerad 4 maj 2021

Att ge bästa möjliga förutsättningar i tuffa förhållanden

För många av välfärdens medarbetare har pandemin inneburit en hög påfrestning och svåra arbetssituationer. Som arbetsgivare gör kommuner och regioner allt de kan för att skapa så bra förutsättningar som möjligt under denna svåra tid.

Troligen har vi aldrig tidigare haft en så långvarig hög påfrestning på välfärdens medarbetare. Personalen i hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolan genomför enastående insatser under svåra omständigheter. För andra har långvarigt hemarbete och ändlösa rader av digitala möten frestat på såväl arbetsglädjen som det egna välbefinnandet. Vi kommer att behöva hålla ut ytterligare en tid. Alla måste hjälpas åt för att vi ska orka oss igenom pandemin.

Utöver en lång period av hög arbetsbelastning har många i välfärden ställts inför oerhört tuffa situationer under pandemin. Patienter som under längre tid omvårdats har avlidit. Anhöriga har sökt stöd i sin oro och sorg. Samtidigt bär många medarbetare – precis som alla andra i samhället – på en känsla av ovisshet inför framtiden som kan göra det extra svårt att se bakom nästa krön. Som arbetsgivare gör kommuner och regioner sitt yttersta för att ge medarbetare och chefer bästa möjliga förutsättningar i denna utmanande tid.

Sedan förra hösten leder SKR initiativet ”Från teori till praktik i coronatider”, som syftar till att ge praktiskt stöd till chefer under pandemin. Här presenteras exempel på nya arbetssätt och lösningar för att hantera oro, utmattning och samvetsstress. Min förhoppning är att initiativet ska bidra till stärkta förutsättningar hos välfärdens medarbetare och chefer för att förebygga psykisk ohälsa och sjukfrånvaro.

Det är just i stora utmaningar vi som allra mest behöver ta stöd av andra och lära av varandra. SKR har i en rad seminarier under året samlat goda exempel från kommuner, regioner och forskare om allt ifrån kollegiala stöd och återhämtning till utmattning och posttraumatiskt stressyndrom. Jag upplever att det finns ett nästintill outtömligt behov av att diskutera och dela praktiska råd kring hur chefer, verksamhetsutvecklare och personalfunktioner på bästa sätt kan stödja välfärdens medarbetare. Det finns en otrolig vilja ute bland våra medlemmar som kommer ge oss goda förutsättningar att lära och utvecklas tillsammans.

Baserat på intervjuer och samtal med forskare, personalexperter och chefer har SKR även tagit fram kortfattade vägledningar som sammanfattar praktiska råd kring bland annat återhämtning. Vi har också tagit fram en stödlista särskilt riktad till chefer och personalfunktioner i kommuner och regioner, med tips och råd kring psykisk hälsa i kristider. Här finns flera bra verktyg för arbetsmiljöarbetet, bland annat stöd för att genomföra riskbedömningar, sätt att hantera oro och osund stress och information om roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet.

Vägledning för återhämtning - stöd för chefer och HR

Stödlista för chefer och HR

Samtidigt som många verksamheter fortsätter att ha en tuff situation börjar andra kunna lyfta blicken och fundera över återgången till en mer normal situation. I morgon, den 5 maj, håller SKR:s samordnare för frågor om psykisk hälsa, Ing-Marie Wieselgren, ett seminarium om tiden efter pandemin. Det är ett öppet seminarium och jag hoppas att många vill vara med och lyssna.

Vad händer när vi återgår till det nya normala?

Krisen har inneburit stora påfrestningar, men också kreativa lösningar och många lärdomar. För att lära oss maximalt av denna prövande tid bör vi behålla det goda arbete som utvecklats i form av nya arbetsmetoder som kommit våra medlemmar till del. Vi behöver fortsätta samarbeta och tänka gemensamt – tillsammans bär vi med oss våra erfarenheter in i det fortsatta arbetet.

Staffan Isling

Tidigare krönikor

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR