Publicerad 7 december 2021

Arbetsmiljön är ett av välfärdens viktigaste verktyg

Välfärdsjobben är meningsfulla och stimulerande, men också både utmanande och svåra. För att behålla kompetens och locka fler till en människonära karriär är arbetsmiljöarbetet ett av våra viktiga verktyg.

Staffan Isling

I går publicerade SKR rapporten Prioritera arbetsmiljöarbetet, som sätter välfärdens arbetsmiljö under lupp. I rapporten framgår bland annat att personal inom välfärden i högre utsträckning än andra upplever sitt jobb som meningsfullt och stimulerande. Det är välfärdens stora styrka och någonting som verkligen avspeglas i de enastående insatser som medarbetarna i kommuner och regioner har gjort under pandemin. Men i det stora engagemanget finns också en ökad risk för stress. För arbetsgivaren ställer det höga krav på arbetsmiljöarbetet.

I arbeten som kretsar kring det mellanmänskliga mötet finns en inneboende stressfaktor i att man som medarbetare sällan lämnas oberörd. Jag kan inte föreställa mig en brandman som kliver in i ett rökfyllt trapphus, men samtidigt lämnar själ och hjärta på gatan utanför. Det gäller även läraren, som i sin flera år långa relation till en elevgrupp inte bara bryr sig om deras lärande, utan också om deras framgångar och motgångar, om deras lycka och sorg. När jag hälsar på min mamma slås jag ofta av mötet med hemtjänstpersonalen, som månar om människan och är närvarande när de klappar mammas hand.

Jag vet att det har varit en extremt tuff och utmanande tid i många verksamheter. Pandemin har gjort många arbeten mer psykiskt påfrestande och inneburit ökade arbetsmiljörisker för välfärdens medarbetare. Men jag vet också att det under samma tid har skett enorma framsteg i arbetet med att säkra en god arbetsmiljö.

Eskilstuna kommun satte redan före pandemin i gång ett arbete kring distansarbete, återgång till arbetsplatsen och säkert öppnande av stängda arbetsplatser. Eskilstunas erfarenheter har nu använts som utgångspunkt för ett nationellt material via Suntarbetsliv. I Västra Götalandsregionen avlastades vårdpersonalen under pandemin genom så kallad uppgiftsväxling, där medarbetare inom olika servicefunktioner övertog vissa vårdnära uppgifter som annars utförs av vårdpersonal. Region Västmanland såg flera risker med bristande återhämtning till följd av pandemin och sammanställde ett paket av kunskapshöjande insatser kring återhämtning. Här finns stora lärdomar att dra och många nya och utvecklande arbetssätt som med fördel kan införlivas i det vardagliga arbetsmiljöarbetet.

För att klara vårdbemanningen under pandemin har krislägesavtalet varit aktiverat i flera regioner. En utvärdering som SKR och de fackliga organisationerna genomfört under hösten visar att avtalet under perioder av pandemin var helt avgörande för att klara bemanningen i vissa vårdverksamheter, framför allt inom intensivvården. Samtidigt har medarbetare som arbetat på avtalet under lång tid haft hög arbetsbelastning och stora utmaningar med arbetsmiljön. Parterna har därför enats om att stärka skyddsreglerna för medarbetarna, bland annat genom mer tid till återhämtning, höjda ersättningar och en tidsbegränsning för hur länge en medarbetare kan gå på avtalet. Det innebär att Sverige står ännu bättre rustat för att klara nästa kris.

Häromdagen lyfte Sacos ordförande de viktiga stressrelaterade arbetsmiljöproblemen för akademiker i regioner och kommuner. SKR och facken jobbar i nära samverkan kring arbetsmiljöfrågorna och det finns flera viktiga utmaningar att diskutera och kroka arm i också framöver.

För många som jobbar inom välfärden är mötet med människan den första raden i arbetsbeskrivningen. Och mötet oss människor emellan är ofta lika utmanande som oförutsägbart, lika givande som drabbande och lika roligt som det är svårt. Det utgör lika stor risk för skratt som det gör för stress. Just därför måste vi som arbetsgivare ta ett ännu större ansvar. För att behålla den otroliga kompetens som finns i välfärden och locka fler till en människonära karriär behöver vi minimera oförutsägbarheten, den psykiska påfrestningen och stressen.

Mötena, skratten och utmaningarna gör däremot välfärdens jobb till Sveriges både viktigaste och bästa.

Staffan Isling

Tidigare krönikor

Läs mer:

Sveriges Viktigaste Jobb

Rapport: Prioritera arbetsmiljön

Krislägesavtalet: Avgörande för pandemivården

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.