Publicerad 2 juli 2020
Debatt

Lokalt självstyre bidrar till att vi klarar kriser

Kritik mot hanteringen av coronapandemin ska tas på allvar och utvärderingar är nödvändiga. När en debattör påstår att det lokala självstyret har kostat människoliv passeras dock en gräns.

Kritik mot hanteringen av coronapandemin riktas mot regering, myndigheter, kommuner och regioner. Det är kritik som förstås ska tas på allvar och utvärderingar som utgår ifrån fakta är nödvändiga. Mot den bakgrunden presenterade vi också nyligen en faktarapport om just äldreomsorgen för att genomlysa hur den fungerar och hur den har hanterat pandemin hittills.

När professor Martin Ingvar på DN Debatt (30/6-20) i svepande ordalag talar om att det lokala självstyret har kostat människoliv passeras dock en gräns. Det finns helt enkelt ingen evidens för ett sådant påstående. Det lokala självstyret är demokratins kärna, som ser till att makten inte är centraliserad och styrd långt från folket. Den ser till att frågor som rör människors vardag avgörs nära de medborgare som berörs och av politiska församlingar som de själva har valt.

Martin Ingvars argumentation haltar på flera områden:

För det första påstår han att Sveriges kommuner inte har förutsättningar att hantera sitt uppdrag, eftersom de är för små. Faktum är dock att det hittills under pandemin inte funnits några samband mellan storleken på kommunerna och hur hanteringen fungerat. De hårdast drabbade kommunerna är de där smittspridningen i samhället varit störst. Tvärtom är det bevisat viktigt med god kunskap om de lokala förutsättningarna och behoven samt med följsamhet i beslut till de lokala olikheterna. Just därför hanteras också kriser i Sverige utifrån den så kallade ansvarsprincipen, den aktör som har ett ansvar i normalläge ska också ha det i en kris. Däremot stämmer det att kommunerna överlag står inför en rad utmaningar för att ge likvärdig service i framtiden. Större och färre kommuner är dock ingen universallösning. Forskningen har snarare visat att sammanläggningar av kommuner i olika länder ofta ger ingen eller en negativ effekt ur ett finansiellt och demokratiskt perspektiv.

Martin Ingvar påstår för det andra att det kommunala självstyret har hindrat det han kallar rationella krisfunktioner. Faktum är att nästan samtliga kommuner och regioner tidigt och snabbt ställde om sina organisationer och planerade för de värsta scenarierna. Samverkan inom och mellan regioner och kommuner har dessutom utvecklats framgångsrikt under pandemin. Det har handlat om allt ifrån daglig samverkan kring intensivvårdsplatser till gemensamma inköp av läkemedel och skyddsutrustning. Samverkan mellan kommuner, regioner och de nationella myndigheterna har också fungerat väl.

För det tredje påstår Martin Ingvar att självstyret är orsaken till att äldre har dött i omsorgen. Den sortens argument accepterar vi inte. Det finns utmaningar när det gäller kompetensförsörjning och det finns brister i följsamheten till basala hygienrutiner i den kommunala vården och omsorgen. Det behövs stora nationella kompetenssatsningar. Följsamheten av basala hygienrutiner är ett arbete som SKR och kommunerna har arbetat med och följt upp under tio års tid och vi ser en successiv förbättring. Men jag har mycket svårt att tro att kompetensutvecklingen eller följsamheten till basala hygienrutiner skulle stärkas av att varje äldreboende styrdes från ett departement eller en myndighet. Exempelvis införde ett 30-tal kommuner besöksförbud på äldreboenden flera veckor innan staten agerade och införde ett nationellt besöksförbud.

Pandemin har drabbat Sverige hårt och vi har redan lärt oss mycket. Vi behöver både en välfungerande nationell nivå och självstyrande kommuner och regioner. Det finns inte någon anledning att önska sig en stat som abdikerar, lika litet som att allt ansvar för välfärden ska flytta till den nationella nivån. Coronapandemin är ett tydligt exempel på att samhällsnivåerna inte bara kan utan också i allt högre grad måste samverka. Även i framtiden – såväl i kris som i normala tider - kommer det att kunna skapa goda förutsättningar för en väl fungerande samhällsorganisation.

Anders Knape, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Repliken publicerades på dn.se/debatt den 2 juli 2020.

Läs vidare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR