Publicerad 29 mars 2023
Debatt

Låt Sverige gå i bräschen för jämställdhet

Nu när Sverige har EU-ordförandeskapet i ministerrådet finns möjlighet att höja vår röst ännu högre för ett jämställt samhälle. Sverige kan bli ett lärande exempel på jämställda välfärdstjänster och jämställda arbetsplatser. Det skriver Anders Henriksson (S), Leif Sandberg (C) och Peter Danielsson (M), på Europaportalen.

Trots att Sverige har under lång tid arbetat för jämställdhet mellan kvinnor och män, finns fortfarande strukturella skillnader mellan könen, som får konsekvenser på arbetsmarknaden och de välfärdstjänster som levereras.

För att klara samhällsutmaningarna och välfärdens kompetensbrist, behövs en kraftansträngning för ett jämställt samhälle. Sverige kan gå i bräschen för jämställda välfärdstjänster, jämställda arbetsplatser och ett jämställt samhälle i stort.

Jämställdhet är ett mål i sig och ett medel som kan bidra till att lösa många samhållsutmaningar. Sveriges - och Europas – kommuner och regioner är nyckelspelare i att stärka jämställdheten, trygga demokratin, stärka krisberedskap och civilt försvar, förebygga hälsokriser och trygga klimatomställningen. Nu när Sverige har EU-ordförandeskapet i ministerrådet finns möjlighet att höja vår röst ännu högre för ett jämställt samhälle och ett starkare och tydligare Europasamarbete.

Kommuner och regioner behöver både driva en jämställd arbetsgivarpolitik och leverera jämställda välfärdstjänster. Vi lever våra liv lokalt. Det är i vardagen vi tar del av den välfärd som skapar förutsättningar för vår utveckling och livsmiljö. Den välfärden ska finnas för alla invånare på lika villkor. Så är det inte i dag.

Män erhåller mer offentlig finansiering eller företagsstöd, inom alla branscher. Den ökade risken att dö inom ett år efter en allvarlig hjärtinfarkt är två gånger högre hos kvinnor jämfört med män. Under 2021 dödades 15 kvinnor av en man som de haft en pågående eller avslutad parrelation med. Kvinnor är i hög grad frånvarande från arbetsmarknaden på grund av deltidsarbete, föräldraledighet och sjukfrånvaro. Ojämställdheten har många exempel. Vi måste göra mer.

Jämställdhetsintegrering är huvudstrategin, som både Sverige och EU valt för ett jämställt samhälle. Det innebär att jämställdhet är en del av ordinarie styrning och ledning och finns med i allt beslutsfattande i alla steg av processen.

SKR har tagit fram En jämställd arbetsgivarpolitik i nio punkter 2023 med en tydlig koppling till kompetensutmaningen. Syftet är att med fakta och konkreta exempel ge stöd till arbetsgivare och förtroendevalda att öka kvinnors närvaro på arbetsmarknaden och skapa jämställda arbetsplatser. Många kommuner och regioner har redan ett aktivt och kraftfullt jämställdhetsarbete igång och har flyttat fram positionerna inom programmets områden.

Kvinnors frånvaro från arbetsmarknaden är den främsta utmaningen och den beror på deltidsarbete, kvinnors huvudansvar för barn och hem och kvinnors utsatthet för våld och trakasserier i nära relation och på jobbet. Frånvaron får konsekvenser, såsom sämre anknytning till arbetsmarknaden, lägre inkomst, sämre karriärmöjligheter och ett beroende av annan part. Kvinnors närvaro på arbetsmarknaden måste öka!

Genom att komma åt grundorsakerna till dessa jämställdhetsutmaningar, kan Sverige bli ett lärande exempel på hur vi kan leverera jämställda välfärdstjänster och skapa jämställda arbetsplatser. Det arbetet kan inte vänta.

Läs vidare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.