Publicerad 20 juni 2024
Debatt

Kommunerna tar en orimligt stor ekonomisk risk

Nu krävs ett större nationellt engagemang för den gröna omställningen. Det skriver Anders Henriksson och Annika Wallenskog i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Ett historiskt fönster står öppet. Runt om i Sverige ställer industrier om till fossilfri stålproduktion, tillverkning av batterier till elbilar, gröna bränslen och hållbar energi. Men andra länder konkurrerar med oss om att ta del av företagens investeringar.

Den gröna omställningen ökar Sveriges tillväxt och konkurrenskraft och är avgörande för att vi ska nå våra klimatmål. Järn- och stålindustrin står i dag för cirka 13 procent av våra samlade utsläpp. Transportsektorn står för nästan en tredjedel. Att dessa sektorer nu ställer om till hållbara alternativ är viktigt – inte bara för enstaka företag eller för delar av vårt land, utan för hela Sverige.

En ny rapport från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) visar att det planeras företagsetableringar och satsningar på upp emot 750 miljarder kronor i sju av Sveriges kommuner. I Boden, Luleå, Skellefteå, Mariestad, Sundsvall, Härnösand och Timrå satsar kommunerna själva sammanlagt nära 100 miljarder kronor för att stödja etableringarna.

De bygger ut infrastruktur och stickspår, vägar, trafikplatser och hamnar. Välfärden behöver också möta upp med service, skola, kultur, vård och omsorg. Etableringarna beräknas ge drygt 58 000 nya arbetstillfällen fram till 2040. Det kommer att behövas 50 000 nya bostäder.

Samtidigt ger etableringarna goda intäkter till staten – runt 3 miljarder kronor varje år enbart från allmän löneavgift för de arbetstillfällen som skapas i dessa kommuner. Till det kommer inkomster från arbetsgivaravgifter, skatt på höga löner, moms och bolagsskatter.

Efter 2030 beräknas staten få 24 miljarder kronor i merinkomster varje år, bara från satsningar som sker i Norrbottens län. Kommunerna kan dock inte räkna med något överskott från skatteintäkterna från nya invånare, och skulle inflyttningen utebli har kommunerna enbart kostnader.

Det krävs en bättre balans i hur risker, kostnader och intäkter för dessa stora satsningar fördelas. För att företagen ska kunna satsa, och inte välja att istället lägga sin produktion i andra länder, krävs insatser där kommunerna i dag tar en orimligt stor ekonomisk risk.

Regeringen har tillsatt nya industrisamordnare som ska identifiera hinder och lösningar för att den gröna omställningen ska snabbas på. Det är bra och det finns mycket att ta tag i. Vi kan peka ut sju områden där det behövs större statligt engagemang:

  1. En nationell strategi. Regeringens näringspolitiska mål och ansvar behöver tydliggöras i en nationell strategi för den gröna omställningen.
  2. Bättre fördelning av kostnader och intäkter. Det är inte rimligt att kommun- och regioninvånarna ska sitta med notan för hela utbyggnaden av infrastrukturen.
  3. Snabbare planerings- och tillståndsprocesser. Flera statliga aktörer är inblandade och det behövs bättre samordning och snabbare hantering.
  4. Stöd till byggandet av nya bostäder. Åtgärder krävs för att stödja det stora bostadsbyggande som behövs – ett förslag är att införa kreditgarantier.
  5. Underlätta för mer energi. Att energiförsörjningen kan säkerställas är en förutsättning för de gröna satsningarna.
  6. Öka satsningarna på transportinfrastruktur. Regeringen behöver öka ramarna för finansieringen av transportinfrastruktur.
  7. Mer stöd till arbetsmarknads- och kompetensförsörjning. Det behövs satsningar på utbildning, arbetsmarknadsinsatser och arbetskraftsinvandring till både industrin och välfärden.

Omställningen av industrin är avgörande både för att nå uppsatta klimatmål och för att trygga Sveriges konkurrenskraft och välfärd. Företag satsar. Kommuner och regioner satsar. Nu behöver också staten satsa för att stödja etableringarna. Genom att dela ansvaret kan vi skapa ett starkare och mer hållbart Sverige.

Anders Henriksson, ordförande, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Annika Wallenskog, chefsekonom, SKR

Debattartikeln publicerad i Dagens Samhälle 20 juni 2024

Läs vidare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.