Publicerad 26 mars 2024
Debatt

Gästkrönika: Visst går det att påverka – trägen vinner

Det är inte ovanligt att höra att det är svårt, eller näst intill omöjligt, att påverka EU-beslut. Men det nya avloppsdirektivet visar att man med uthållighet och nätverkande kan ändrat ett EU-förslag så att det bättre passar svenska förhållanden. Det skriver Ola Odebäck, SKR, i en krönika på Europaportalen.

Det är inte ovanligt att höra att det är svårt, eller näst intill omöjligt, att påverka EU-beslut. SKR:s påverkansarbete i framtagandet av ett reviderat avloppsdirektiv visar på motsatsen. Men det kräver uthållighet och nätverkande.

Efter mer än två års lagstiftningsarbete finns snart ett omarbetat EU-direktiv för avloppsvatten från tätbebyggelse färdigt. EU-kommissionens förslag kom i oktober 2022 och har sedan dess behandlats och förhandlats i EU-parlamentet och ministerrådet. Sedan slutet på januari i år finns en preliminär överenskommelse om en kompromissad lagtext, och när den har granskats juridiskt och översatts till alla EU-språk ska den formellt antas av parlamentet och rådet.

Det nuvarande, fortfarande gällande direktivet, är från 1991. Det har bidragit till att EU:s sjöar, hav och vattendrag har fått kraftigt förbättrad vattenkvalitet genom att till exempel övergödande ämnen som kväve och fosfor har kunnat renas bort. Men sedan 90-talet har många förutsättningar ändrats och nya ämnen tillkommit i avloppsvattnet. Därför behövs nya åtgärder. Vi på Sveriges Kommuner och Regioner,SKR, välkomnade därför revideringen.

Redan tidigt i processen identifierades dock att förslaget inte skulle ta tillräcklig hänsyn till svenska förhållanden och därför leda till stora kostnader utan motsvarande miljönytta för svenska kommuner. SKR har därför, bland annat tillsammans med Svenskt Vatten, och genom sina paraplyorganisationer CEMR och SGI Europe, drivit ett påverkansarbete för att få till ändringar i lagtexten som är bättre anpassade till svenskt klimat och svenska förutsättningar.

En viktig del i påverkansarbetet har varit arbetet med lagförslaget i Europeiska regionkommittén, där folkvalda lokala och regionala politiker från alla EU-länder sitter. De tar fram yttranden över lagförslag som är rådgivande i EU:s fortsatta beslutsprocess. Tack vare att vår svenska regionkommittéledamot Åsa Ågren Wikström har varit rapportör i kommittén för arbetet med yttrandet över kommissionens förslag, kom de svenska synpunkterna högt upp på agendan i EU:s beslutande institutioner.

Efter ett intensivt påverkansarbete är nu många av de ursprungliga skrivningarna i förslaget från kommissionen omarbetade på ett för svenska kommuner mer fördelaktigt sätt. Bland annat finns nu en möjlighet till undantag från det så kallade icke-försämringsförbudet – något som innebär att stora reningsverk även fortsättningsvis kan byggas ut i Sverige när befolkningsmängden i städer ökar.

En annan viktig ändring är att det finns undantag för kväverening för bland annat kalla vatten, något som varit väldigt viktigt för att inte skapa stora problem för avloppsreningsverken i norra Sverige.

Det som återstår nu är en juridisk granskning innan direktivet formellt kan antas och publiceras officiellt. Direktivet ska sedan implementeras i svensk lagstiftning. Då fortsätter påverkansarbetet på hemmaplan.

Ola Odebäck
chef för avdelningen för ekonomi och styrning, SKR

Krönikan publicerades på Europaportalen den 25 mars 2024

Läs vidare

Sakkunnig

Ulrika Palm
handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.