Publicerad 12 april 2023
Debatt

Förläng äldreomsorgslyftet med tio år

SKR och Kommunal vill att regeringen förlänger äldreomsorgslyftet – gärna i minst 10 år.

Drygt 25 000 personer hade fram till 2021 valt att utbilda eller vidareutbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska – och då har ännu fler tagit chansen sedan dess.

Äldreomsorgslyftet är en statlig satsning för att höja kompetensen i äldreomsorgen. Satsningen omfattar utbildning till undersköterska respektive vårdbiträde och övrig kompetensutveckling samt utbildning av första linjens chefer. Förutom en bra utbildning, får medarbetare både tillsvidareanställning på heltid och kunskaper som stärker dem i sitt arbete med äldre. Mitt i pandemin lanserade regeringen, SKR och Kommunal denna viktiga satsning gemensamt. Det gjordes i ljuset av pandemin, men också med insikten om framtidens arbetskraftsbrist.

Hela samhället brottas med bristen på arbetskraft. Det saknas personal med rätt kompetens att anställa i praktiskt taget alla branscher. I välfärden är bristen på personal som tydligast i äldreomsorgen. Det beror i huvudsak på att de äldre över 80 år ökar med 50 procent medan personer i arbetsför ålder enbart ökar med 4 procent. Nyrekrytering kommer att behöva kompletteras med andra åtgärder.

Kommuner och regioner måste behålla och utveckla den personal som redan finns i verksamheterna. Det kräver att arbetsgivare och fackliga organisationer gemensamt säkrar en god arbetsmiljö för alla medarbetare i välfärden. Och då är utbildningsmöjligheter en viktig nyckel. Med rätt kompetens på rätt plats stärks också arbetsmiljön.

Ytterligare ett argument för en fortsatt satsning på äldreomsorgslyftet är att undersköterska blir en skyddad yrkestitel i sommar. Då krävs ett bevis från Socialstyrelsen som visar att man har den utbildning som krävs. Många som idag arbetar inom äldreomsorgen kommer vilja komplettera och utbilda sig för att få titeln nu och de närmaste tio åren. Framförallt kommer arbetsgivares efterfrågan på utbildade undersköterskor med utbildning som uppfyller kraven öka. Och då ökar trycket på utbildningarna än mer.

Det är ordinarie utbildningssystem som ska leverera utbildningen, exempelvis vuxenutbildningen för vårdbiträden och undersköterskor och högskolan för utbildning av chefer. Tyvärr finns inte tillräckligt många utbildningsplatser idag, trots viljan hos både medarbetare och deras chefer att verkligen satsa på en utbildning. Men också här kan regeringen göra viktiga förändringar, exempelvis att låta kommunerna använda medlen från äldreomsorgslyftet till att själva köpa in utbildning. Det går inte idag.

Att möta kompetensbehoven är en lång resa. SKR och Kommunal är beredda att göra sitt för att vara långsiktiga och ihärdiga. För att det ska fungera, måste också regeringen titta framåt. Regeringen bör nu i vårbudgeten ge ett tydlig besked om att satsningen på äldreomsorgslyftet kommer att förlängas. Satsningens kortsiktighet har varit problemet hittills och gjort att kommunerna inte har kunnat använda möjligheten fullt ut - kommuner behöver långsiktighet för att kunna planera sin kompetensförsörjning.

Det krävs en långsiktig satsning, gärna under minst tio år, för att det verkligen ska ge effekt. Annars kommer utbildning och kompetensutveckling för de som arbetar och vill arbeta i äldreomsorgen att stanna av. Det har Sverige inte råd med. Äldreomsorgslyftet behöver både förlängas och öka i omfattning för att bidra till kompetensförsörjning och kvalitet i äldreomsorgen.

Anders Henriksson, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Malin Ragnegård, ordförande Kommunal

Artikeln publicerades den 12 april på Altinget.se

Läs vidare

Sakkunnig

Bodil Umegård
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.