Publicerad 27 juli 2023
Debatt

”Äldreomsorgslyftet behöver en fortsättning”

Behovet av äldreomsorg ökar och arbetskraften kommer inte att räcka till framöver. För att säkra äldreomsorgen måste staten kliva fram och ta sitt ansvar, skriver SKR och SPF Seniorerna.

I dag utgör personer över 65 år en femtedel av befolkningen, och tack vare medicinska framsteg och sundare livsföring kan de flesta svenskar räkna med att vara förhållandevis friska långt upp i livet. Men mot slutet av livet blir äldre personer ofta sköra och får stora vårdbehov. En central uppgift för staten, kommuner och regioner är att säkerställa att alla kan leva livet ut i trygghet och med värdighet. Om uppgiften inte uppfylls tvingas anhöriga och andra närstående rycka in för att äldres vardag ska hålla ihop.

Andelen äldre ökar medan den arbetsverksamma delen av befolkningen minskar. Det medför en demografisk utmaning för välfärden – inte minst för äldreomsorgen, där personalbehoven redan är som störst. Fram till 2031 beräknas 169 000 sysselsatta tillkomma på svensk arbetsmarknad. Det räcker inte för att möta de kompetensbehov som finns. Bara äldreomsorgen skulle behöva 58 000 personer. Näringslivet har sagt att de behöver runt 118 000 under samma period. Dessutom behövs fler poliser, lärare, tågförare, för att nämna några av alla bristyrken. Ekvationen går inte ihop. I det läget menar vi att fokus även måste riktas på andra åtgärder för att få till stånd en trygg och långsiktigt hållbar äldreomsorg:

• Möjliggör heltidsarbete för fler. Om alla som arbetade deltid inom äldreomsorgen i dag skulle arbeta bara tre timmar mer i veckan, skulle det motsvara 10 000 fler anställda. Kommuner och regioner kommer naturligtvis fortsatt att behöva anställa fler, men fokus måste i lika hög grad ligga på att behålla befintlig personal, på kompetensutveckling, och på att möjliggöra för fler att arbeta mer. På sikt är en fullskalig omställning till heltid nödvändig.

• Tillvarata välfärdsteknikens möjligheter. Med modern välfärdsteknik finns stor potential både att förbättra äldreomsorgen och att göra så att fler äldre kan leva självständigt i större utsträckning. Trygghetskameror och läkemedelsautomater kan göra äldreomsorgen både tryggare och mer effektiv, samtidigt som de frigör tid för personalen på äldreboenden och i hemtjänsten. Såväl omsorgstagare som personal behöver informeras och lära sig mer om tekniken så att möjligheterna kan tas tillvara. Genom delaktighet för både äldre och personalen ökar tryggheten för dem båda.

• Säkra tillgång till och kompetens hos medarbetarna. För att enskilda äldres behov ska kunna mötas måste medarbetares kompetens säkras genom obligatorisk utbildning, fortbildning och handledning. Tekniska stöd måste vara tillgängliga så att personalen kan utföra sina uppgifter på ett säkert sätt. En av erfarenheterna från covid 19-pandemin är att tillgången till sjuksköterskor och läkare i äldreomsorgen inte alltid var tillräcklig. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska regionen säkerställa läkarmedverkan i den kommunala sjukvården. För att uppnå det krävs bättre samverkan mellan kommuner och regioner.

• Staten ska ta sitt ansvar för äldreomsorgen. För att vården och omsorgen för äldre ska utvecklas måste staten stärka kommuners och regioners långsiktiga förutsättningar. Det statligt finansierade äldreomsorgslyftet har inneburit att vård- och omsorgspersonal kunnat vidareutbilda sig på betald arbetstid. Vi menar att det vore bra om äldreomsorgslyftet fortsätter men då med långsiktighet och enklare tillämpning för kommunerna. Statens styrning behöver bli både fastare och tydligare. Nya bestämmelser ska stärka kommuners möjligheter att utveckla äldreomsorgen, inte cementera gamla arbetssätt.

Kommuner och regioner har alltså mycket att göra för att utveckla äldreomsorgen. Svårigheterna att behålla och rekrytera personal utesluter inte förbättringar för de äldre. Även staten måste kliva fram och göra sin del genom att skapa långsiktiga förutsättningar för kommunerna att möta de ökande behoven inom äldreomsorgen.

Anders Henriksson, Ordförande Sveriges Kommuner och Regioner
Eva Eriksson, Förbundsordförande SPF Seniorerna

Debattartikeln publicerades i Dagens Samhälle den 26 juli

Läs vidare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.