Publicerad 8 december 2022
Nyhet

Utbyggnad av yrkesutbildningen är ett gemensamt ansvar

Det finns stora behov av gymnasialt yrkesutbildad arbetskraft inom flera branscher. Men det finns idag hinder för utbyggnad av yrkesutbildningen. Det visar en ny rapport från SKR.

Monica Sonde.

Monica Sonde.

Rapporten ”Yrkesutbildning, kombinationsutbildning och elevstöd inom komvux” bygger på en enkätstudie till alla kommuner som genomfördes under våren 2022.

Syftet är att synliggöra kommunernas arbete med att utveckla yrkesutbildningar inom komvux, svårigheter och hinder för att lyckas och insatser som kommuner gör för att stödja eleverna inom komvux som helhet.

− Vi vet att vuxenutbildningen spelar en avgörande roll för flera stora samhällsutmaningar, som kompetensförsörjningen i stort, nyanländas etablering och individers möjlighet att byta yrke. Men samtidigt som kommunerna och branscher ser ett behov av utbyggnad finns det en rad hinder som står i vägen för det, säger Monica Sonde, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKR.

Få praktikplatser och få sökande

Enkäten visar bland annat att brist på arbetsplatsförlagt lärande (APL-platser) är ett hinder för att skapa fler platser på yrkesutbildningar inom komvux. Över 60 procent av kommunerna anser att det finns brister på APL-platser inom vård och omsorg, restaurang och livsmedel samt inom industriteknik.

Enkäten visar också på vikten av att synliggöra olika yrken så att elevernas efterfrågan på utbildning ska öka. Det är ett viktigt steg för att studieplatserna bättre ska svara mot arbetsmarknadens behov.

Förslag på åtgärder

Den förra regeringen tillsatte utredningen En långsiktig och behovsanpassad yrkesutbildning för vuxna (Dir. 2022:84). Utredredaren ska presentera sina slutsatser i februari 2024. Men SKR ser behov av åtgärder redan nu.

− Fler viktiga områden lyfts i utredningen men vi har förslag på åtgärder som bör genomföras redan idag – av regeringen, branscherna och av kommunerna. Till exempel behöver regeringen se över utformningen av statsbidraget som idag är alltför detaljstyrt och kortsiktigt för att nå syftet att utöka antal utbildningsplatser, säger Monica Sonde.

SKR lyfter även att mer skulle behöva göras för att eleverna inom komvux ska klara sin utbildning. Här finns ett behov av att kunna använda statsbidraget till stödjande insatser i större utsträckning än vad som är möjligt idag.

Fakta

Regionalt yrkesvux

Regionalt yrkesvux är en statsbidragssatsning på yrkesutbildning inom komvux som har funnits sedan 2017. Statsbidraget regleras i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Enligt förordningen ska kommuner samverka i kluster om minst tre i planeringen och genomförandet av utbildningen för att erhålla statsbidraget.

Nästan 78 000 elever läste statsbidragsfinansierade kurser inom regionalt yrkesvux 2021. Det är en ökning med 30 procent från 2020. Sedan regionalt yrkesvux infördes 2017 har antalet elever som läser statsbidragsfinansierade kurser mer än fördubblats.

Kombinationsutbildningar

Kombinationsutbildningar är ett samlingsnamn på utbildningar som innehåller yrkesutbildning och utbildning i svenska (sfi och/eller svenska som andraspråk sva). Det finns många olika varianter av upplägg och innehåll på dessa utbildningar. Dessa utbildningar är statsbidragsberättigade och har inget krav på medfinansiering. De kan också finansieras enskilt av kommunerna.

Elevstöd inom komvux

Det ökade behovet av stödinsatser för eleverna i komvux har framhållits i ett flertal statliga utredningar. Elevstödet inom komvux är mindre reglerat än i övriga skolformer. Enligt 2 kap. 26 § skollagen (2010:800) får huvudmannen för komvux anordna elevhälsa motsvarande den som måste finnas i övriga skolformer, men det är inget krav. Det finns heller inte någon reglering om särskilt stöd för elever inom komvux..

Läs vidare

Sakkunnig

Tobias Fannkvist
Utredare

Karin Darin
Utredare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.