Publicerad 26 juni 2023

Unikt avtal om praktiknära forskning i skolan

Ett förslag på nytt Nationellt ULF-avtal har lämnats till regeringen. ULF-avtalet stödjer organisation för praktiknära forskning i samverkan på utbildningsområdet under de kommande tio åren.

Klassrum.

– ULF-avtalet rör ett av samhällets största åtagande, skola och utbildning, som är avgörande för samhällets framtida utveckling. Genom förslaget kan skolan – över hela landet – utvecklas genom att stå på vetenskaplig, professionell och tillämpbar grund, säger Hans Adolfsson, rektor Umeå universitet och ordförande för den gemensamma arbetsgruppen.

Förslaget till nytt ULF-avtal har arbetats fram av en grupp med bred förankring i akademin och skolans alla delar genom företrädare för samtliga skolhuvudmän och lärosäten.

Idag har företrädare för SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) och de tre nationella organisationerna som organiserar skolans huvudmän, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund lämnas förslaget till regeringen

– Det är unikt att skolhuvudmän och lärosäten gemensamt arbetat fram ett förslag. Med nya ULF-avtalet kan vi skapa förutsättningar för forskare och lärare i hela landet att samverka kring praktiknära forskning, säger Monica Sonde, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKR och vice ordförande i den gemensamma arbetsgruppen.

Den gemensamma arbetsgruppen (ULF-S)

Hans Adolfsson, Rektor Umeå universitet, Ordf SUHF,
Per-Arne Andersson, Ordf Friskolornas riksförbund, v.ordf Ifous,
Ingrid Carlgren, Prof. Ledamot av styrelsen för Idéburna skolors riksförbund,
Ulla Hamilton, VD Friskolornas riksförbund,
Åke Ingerman, Prof. Dekan vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet,
Monica Sonde, Direktör/avdelningschef Sveriges Kommuner och Regioner,
Kerstin Tham, Rektor Malmö universitet, ordf. SUHFs expertgrupp för lärarutbildning och ULF,
Jonas Tosteby, Vicerektor för utbildning Högskolan Dalarna, ledamot i SUHFs expertgrupp för lärarutbildning

Fakta

ULF-avtalet bygger på erfarenheter och utvärderingar från en omfattande försöksverksamhet som pågått sedan 2017 i samverkan av 25 lärosäten och ca 200 skolhuvudmän.

Med praktiknära forskning i samverkan avses forskning som utgår från skolprofessionernas behov av ny kunskap för att utveckla och förbättra verksamheterna i skolväsendet och för lärar- och förskollärarutbildningarna. I denna forskning samverkar yrkesverksamma från lärosäten och skolhuvudmän i hela forskningsprocessen, från initiering till genomförande och redovisning av resultat. Såväl forskare som yrkesverksamma kan vara anställda inom skolväsendet och/eller på lärosäte.

Målet är att successivt bygga upp en gemensam kunskapsbas som är öppet tillgänglig för forskare, yrkesverksamma och ansvariga på olika nivåer.

Mer information: www.ulfavtal.se

Läs vidare

Sakkunnig

Bodil Båvner
Utredare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.