Publicerad 31 mars 2023
Nyhet

SKR välkomnar utredning om beredskapsansvar

SKR välkomnar regeringens besked om att kommuners och regioners beredskapsansvar ska utredas. Dagens lagstigning är omodern och ansvaret mellan olika aktörer är idag otydligt.

Anders Henriksson, SKR:s ordförande

Anders Henriksson

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att utreda vilket grundläggande beredskapsansvar kommuner och regioner bör ha inför och under fredstida kriser och höjd beredskap. Enligt regeringen är syftet att på sikt förstärka och utveckla kommuners och regioners beredskap.

– SKR välkomnar att lagstiftningen nu ses över skyndsamt och att regeringen är tydlig med att beredskap för både kris och krig ingår. De senaste årens kriser har tydliggjort att samhället inte är rustat på rätt sätt för kris och ytterst för krig, säger Anders Henriksson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kommuner och regioner ansvarar idag för de mesta av de verksamheter som behöver fungera i kris och krig. Idag sluts ettåriga överenskommelser mellan Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och SKR för att utveckla och bygga upp det civila försvaret.

– Vi har alltför länge haft en kortsiktighet i uppbyggnaden av det civila försvaret där de ettåriga överenskommelserna är ett tydligt exempel på den kortsyntheten. Kommuner och regioner måste få långsiktigt, hållbar statlig finansiering för att kunna bidra i takt med den uppbyggnad som nu sker i de nationella myndigheterna, säger Anders Henriksson.

SKR har nyligen genomfört en bred utvärdering av coronapandemin och samhällets hantering av den krisen. I slutrapporten från den tvärpolitiska beredningen pekas ansvarsprincipen ut som en framgångsfaktor.

– Under pandemin så var krishanteringen som mest effektiv när den följde den ansvarsfördelning som råder under normala tider. När det har gjorts avsteg från ansvarsprincipen har det uppstått osäkerhet och förvirring, och det har gått ut över den samlade handlingskraften. Jag förutsätter att regeringen fortsatt vill värna ansvarsprincipen, säger Anders Henriksson

Regeringens utredning ska lämna sitt slutbetänkande redan den 29 mars 2024. Det är en kort utredningstid, men är samtidigt bra, då ett nytt system då också kan vara på plats snabbt. SKR utgår ifrån att kommuner och regioner inbjuds till att bidra i utredningens arbete.

Läs vidare

Sakkunnig

Ann-Sofie Eriksson
Sektionschef

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.