Publicerad 29 maj 2023
Nyhet

Samordnat stöd behövs vid skadligt bruk och beroende

SKR är positiva till förslagen i samsjuklighetsutredningen. Personer som lider av psykisk ohälsa och har en missbruksproblematik behöver ett tydligt samordnat stöd.

Foto

Anders Henriksson.

SKR ställer sig bakom flera av förslagen i Samsjuklighetsutredningens slutbetänkande Från delar till helhet: Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja (SOU 2023:5).
SKR är positiva till förslagen på hur en ny tvångsvårdslagstiftning ska utformas för personer med ett allvarligt skadligt bruk eller beroende. Utredaren föreslår en gemensam lagstiftning för personer som i dag vårdas utan samtycke enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) eller lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Den nya lagen skulle göra det möjligt att ge ett bättre sammanhållet stöd och en bättre vård till personer med så kallad samsjuklighet.

– Vi kan inte låta människor falla mellan stolarna. De mest utsatta personerna som i dag har en komplex problematik av psykisk ohälsa, funktionsnedsättningar, missbruk och beroende måste kunna få samhällets fulla stöd. Genom en ny lagstiftning och ökad tydlighet kring ansvar blir det lättare för kommuner och regioner att kunna fånga upp dessa personer och ge dem det samlade stöd och den vård de behöver, säger Anders Henriksson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Utredaren föreslår att vård utan samtycke ska ske enligt LPT och att den ska ges på en sjukvårdsinrättning som drivs av regionen. Det innebär att regionen tar över delar av det ansvar som kommunen har i dag. SKR delar problembilden som utredningen beskriver och ser att förslagen kan bidra till utvecklingen av en mer samordnad, personcentrerad vård och omsorg för personer med skadligt bruk eller beroende.

Stegvist införande

SKR är överlag positiva till de förändringar som föreslås i utredningen, men ser samtidigt att det kommer innebära en stor omställning och stora förändringar för kommuners och regioners verksamheter. SKR anser därför att genomförandet bör ske stegvis.

– För att ge personer med samsjuklighet rätt stöd och vård krävs anpassade lokaler och tillgång till personal med rätt kompetens. Reformen är en viktig och nödvändig ambitionshöjning som behöver ske stegvis för att säkerställa att kommuner och regioner hinner förbereda de förändringar som krävs, säger Anders Henriksson.

Även om ekonomisk reglering genomförs mellan huvudmännen kommer förslagen innebära ökade kostnader för både kommuner och regioner, som staten behöver finansiera.

Läs vidare

Sakkunnig

Zophia Mellgren
Handläggare

Mikael Malm
Samordnare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.