Publicerad 16 juni 2023
Nyhet

Överenskommelse om vaccinering mot covid-19 förlängs

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner har förlängt den överenskommelse som slöts i december 2022 om genomförande av vaccinering mot covid-19 under första halvåret 2023.

Foto

Rachel De Basso

Överenskommelsen förlängs med ett halvår, och kommer därför att gälla hela 2023.

– Den här överenskommelsen är viktig för regionernas vaccinationsarbete mot covid-19 i höst. Den skapar förutsättningar att fortsätta säkerställa en jämn och hög vaccinationstäckning, säger Rachel De Basso, ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation.

– Vaccinering mot covid-19 kräver fortsatt omfattande arbetsinsatser och att vi har ett gemensamt mål om att uppnå en så hög och jämnt fördelad täckningsgrad som möjligt. Genom attförlänga överenskommelsen med SKR säkerställer vi att det även fortsatt finns god tillgång till vaccin i hela landet, säger socialminister Jakob Forssmed.

Jakob Forssmed.

Jakob Forssmed

Ansvarsfördelningen mellan staten, regionerna och SKR framgår av överenskommelsen om genomförande av vaccinering mot covid-19, för första halvåret 2023. Den innebär bland annat att staten fortsatt ska stå för kostnaden för inköp av vaccinet till regionerna och distribuera det utifrån behov och Folkhälsomyndighetens prioritetsordning. Regionerna ansvarar bland annat för genomförandet av vaccineringen i enlighet med överenskommelsens målsättningar.

Utöver det som framgår i överenskommelsen om genomförande av vaccinering mot covid-19 för första halvåret 2023 ska regionerna genomföra kommunikationsinsatser utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassa dessa insatser för särskilt utsatta grupper, exempelvis personer 80 år och äldre. SKR ska inkludera regionernas arbete med att genomföra kommunikationsinsatserna i sin kvartalsvisa rapportering till Regeringskansliet.

Förlängningen och tilläggen till överenskommelsen med SKR omfattar totalt 300 miljoner kronor.

Rekommendation om avgiftsfri vaccinering

SKR:s utgångspunkt är att ingen av ekonomiska skäl ska behöva avstå ifrån att ta del av sin regions erbjudande om vaccination mot covid-19.

SKR rekommenderar därför regionerna att under andra halvåret 2023 fortsätta erbjuda avgiftsfri vaccinering till alla som rekommenderas vaccination av Folkhälsomyndigheten och bor eller stadigvarande vistas i Sverige, samt till de grupper som Folkhälsomyndigheten rekommenderar att regionerna tillgängliggör vaccin för.

Varje region beslutar själv om patientavgifter och eventuella kostnader för vaccination. SKR:s rekommendation syftar till att möjliggöra för regionerna att kunna erbjuda vaccination mot covid-19 på ett jämlikt sätt över hela landet.

Läs vidare

Sakkunnig

Susanna Eklund
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.