Publicerad 27 april 2023
Nyhet

Ökat skatteunderlag äts upp av kraftiga prisökningar

SKR:s senaste prognos visar att ökningen av antalet arbetade timmar bromsar in under 2023–2024. Samtidigt gör höga prisökningar att skatteunderlaget minskar realt sett i år.

Annika Wallenskog.

Annika Wallenskog.

Skatteunderlagstillväxten dämpas av att lågkonjunkturen medför en svag utveckling för antalet arbetade timmar i år och nästa år. Dock justeras underlaget upp något jämfört med SKR:s prognos i februari, till följd av bedömningar om högre löner innevarande och nästa år, samt en upprevidering av antalet arbetade timmar.

Löneökningstakten under 2023-2024 kommer att vara högre än på länge, vilket gynnar de beskattningsbara löneinkomsterna, men precis som för hushåll och företag äts nominella inkomstökningar hos kommuner och regioner upp av stora kostnadsökningar.

Liksom i SKR:s föregående prognoser beräknas i år höga pris- och löneökningar (inklusive pensionskostnader för den egna personalen). Det leder till en stor nedgång av skatteunderlaget (i reala termer), vilket är historiskt unikt. Att återställa det reala värdet av 2022 års skatteunderlag kommer att dröja ända fram till år 2025.

− Relativt starka ökningar av skatteintäkterna kommande år följer av snabbare löneökningar i ekonomin. Men så länge som lönerna hos de anställda i kommuner och regioner ökar i samma grad skapas egentligen inga nya resurser. De växande välfärdsbehoven som följer av den demografiska utvecklingen blir därmed allt svårare att finansiera, när skatteunderlaget realt sett utvecklas så svagt, säger Annika Wallenskog, chefsekonom SKR.

Allt svagare konjunktur i Sverige

En fortsatt konjunkturförsvagning väntar Sverige med en svag utveckling för både produktion och sysselsättning. SKR räknar med att BNP minskar med 1,0 procent i år. Det är effekterna av det senaste årets höga inflation och stigande räntor som för Sverige in i lågkonjunkturen. En liknande dynamik syns i vår omvärld. Hushåll världen över möter kraftigt ökande levnadsomkostnader samtidigt som lönsamheten pressas i räntekänsliga delar av näringslivet.

Fallande inflation i år

SKR räknar med fallande inflation i år, samt att tiden med räntehöjningar från centralbankerna världen över snart är förbi. Inflationen kommer dock under en längre tid att vara högre än innan den sköt i höjden. Vidare slår räntehöjningarna igenom med viss fördröjning i ekonomin. Räntorna beräknas kommande år att ligga klart högre än de mycket låga nivåer som gällde innan den höga inflationen slog till. Att inflationen faller och att räntorna snart toppat kommer därför inte att ge någon stor och omedelbar lättnad.

− Än så länge har sysselsättningen inte dämpats i Sverige. Men vi räknar med att arbetsmarknaden försvagas alltmer i år. Det blir lite av en ny fas i lågkonjunkturen när såväl hushåll och företag kommer att få det allt tuffare. Arbetslösheten börjar stiga i år men vi tror det dröjer till nästa år innan vi ser någon markant minskning av antalet sysselsatta, säger Annika Wallenskog.

Mer om kommunernas och regionernas ekonomiska situation presenteras i Ekonomirapporten den 16 maj.

Fakta

SKR gör prognoser på skatteunderlagets utveckling fem gånger om året. Nästa prognos publiceras den 24 augusti.

Läs vidare

Sakkunnig

Anders Brunstedt
Ekonom

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.