Publicerad 26 april 2023
Nyhet

Kommuner positiva till kultursamverkan mellan stat, region och kommun

Var tredje kommun anser att kultursamverkansmodellen påverkar tillgången till kultur positivt. En klar majoritet anser att samverkansformerna om den regionala kulturplanen fungerar bra.

Foto

Gunilla Glasare

Kommunerna har en varierad bild av om deras roll i kultursamverkanmodellen behöver förändras. Det visar en undersökning som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) genomfört tillsammans med den statliga Kultursamverkansutredningen.

– En klar majoritet av kommuner tycker att samverkan med regionen fungerar bra och 34 procent anser att den påverkat tillgången till kulturlivet positivt. Samtidigt finns ett tydligt behov av större flexibilitet och lyhördhet för kommunala perspektiv för att samverkan mellan kommun, region och stat ska nå sin fulla potential säger Gunilla Glasare, avdelningschef på SKR.

Kommunernas roll i samverkansmodellen

Kommunerna spelar en betydande roll inom kultursamverkansmodellen redan idag. De står för cirka en fjärdedel av bidragen till de verksamheter som ingår i modellen, vilket är i nivå med den statliga finansieringen.

Undersökningen ger en bred bild av kommunernas uppfattning om samverkan inom modellen och hur man ställer sig till en eventuellt förändrad roll i framtiden. Mer än hälften av kommunerna tycker att samverkan vid framtagandet av de regionala kulturplanerna fungerar ganska bra och 16 procent att det fungerar mycket bra. Drygt en tredjedel anser att kommunernas roll bör förändras, en tredjedel har svarat att man inte vet om rollen bör förändras medans knappt en tredjedel svarar nej på samma fråga.

Kommunernas erfarenhet av kommunsamverkan Pdf, 2 MB.

Översyn

Just nu görs en översyn av kultursamverkansmodellen. Särskild utredare är Mats Svegfors. I uppdraget ingår bland annat att föreslå hur samverkan inom modellen i ökad grad kan beakta kommunernas betydelse inom kulturområdet. Därför har SKR tillsammans med utredningen undersökt kommunernas erfarenheter och synpunkter på kultursamverkansmodellen.

– Det är av stor vikt att Kultursamverkansutredningen lägger förslag som tar utgångspunkt i de erfarenheter och synpunkter som både kommuner och regioner har. Förslagen behöver ge utrymme för regionala variationer och prioriteringar i högre grad än idag, säger Gunilla Glasare.

Bakgrund

Kommuner och regioner spelar en viktig roll för tillgången till och delaktigheten i kulturlivet i hela landet. Inom kultursamverkansmodellen står kommunerna för 25 procent av de årliga bidragen till regional kulturverksamhet, vilket är i nivå med de årliga bidragen från staten. Regionerna står för mer än 45 procent.Kommunerna bär även betydande kostnader för verksamheter som är viktiga för invånarna som bibliotek, kulturskolor och en stor del av föreningsbidragen. Regionerna är bland annat huvudmän eller uppdragsgivare för regionala kulturinstitutioner, de arbetar också med främjande av konstområden liksom med strategisk utveckling av kulturlivet i regionen. Regionerna finansierar dessutom offentlig (bild)konst och flera regioner har fonder för filmproduktion.

Om Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen är central för det kulturpolitiska arbetet på nationell, regional och kommunal nivå. Syftet med modellen är att den ska bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås och samtidigt ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer. Den medför också att kulturpolitiska beslut fattas närmare medborgarna. Regionernas fleråriga kulturplaner är politiskt beslutade planer som tas fram i samverkan med kommunerna, och efter samråd med civilsamhälle och det professionella kulturlivet i regionen. SKR har sedan införandet av modellen verkat för goda förutsättningar för medlemmarna att bedriva regional kulturverksamhet.

Om Kultursamverkansutredningen

En särskild utredare ska genomföra en översyn av kultursamverkansmodellen. Syftet med översynen är att modellen ska utvecklas så att den i ökad grad kan bidra till kultur i hela landet och till att de nationella kulturpolitiska målen uppfylls. I översynen ska regionernas frihet och ansvar beaktas. Särskild utredare är Mats Svegfors och utredningen ska överlämna sitt betänkande den 29 september 2023.

Fakta om undersökningen

Syftet med undersökningen var att få en bred bild av kommunernas erfarenheter av kultursamverkansmodellen och hur de ser på samverkan inom ramen för modellen.
• Enkäten har gått ut samtliga 263 kommuner i de län som deltar i modellen (Gotland undantaget).
• 194 kommuner har besvarat enkäten vilket utgör en andel om 74 procent.
• Bortfallet är jämnt fördelat i både SKR:s kommungrupper och i relation till invånarantal.
• Enkäten har inte gått till kommuner i Stockholms län då de inte är med i kultursamverkansmodellen idag. Ej heller till Gotland som fungerar som både kommun och region.
• Undersökningen genomfördes januari-februari 2023 i samverkan med Kultursamverkansutredningen.


Läs vidare

Sakkunnig

Louise Andersson
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.