Publicerad 2 oktober 2023
Nyhet

Fortsatt högt betyg till specialistsjukhusvård

Nästan alla patienter som varit i kontakt med den specialiserade sjukhusvården har haft en bra helhetsupplevelse, visar 2023 års nationella patientenkät.

Ameli Norling.

Ameli Norling.

2023 års nationella patientenkät, NPE, har tittat på hur patienter upplever den specialiserade sjukhusvården.

Undersökningen visar att nio av tio tillfrågade haft en bra helhetsupplevelse när de varit i kontakt med både den öppna och slutna specialistsjukhusvården.

Enkäten ställer frågor inom olika områden. Högst poäng får områdena tillgänglighet, emotionellt stöd, och respekt och bemötande. Nästan nio av tio tillfrågade upplever att vårdpersonalen är tillgängliga för patienterna och dess anhöriga, att de är lyhörda inför patientens oro och rädslor, och att bemötandet de får av personalen är anpassat till deras individuella behov.

– Det är glädjande att se att så pass många patienter fortsatt har en positiv upplevelse av den öppna och slutna specialistsjukvården. Att patienterna känner sig trygga och väl bemötta av vården är såklart oerhört viktigt, säger Ameli Norling, chef för sektionen för hälso- och sjukvård på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Området information och kunskap har störst förbättringspotential. Åtta av tio patienter upplever att vården är bra på kommunicera på ett sätt som är anpassat till den enskilda patientens förutsättningar.

Enkäten visar också att män överlag har en bättre upplevelse än kvinnor, och att äldre personer har en bättre upplevelse än yngre. Skillnaderna mellan dessa grupper är dock små.

Höga resultat på stabila nivåer

Undersökningarna av specialistsjukvården genomförs vartannat år. På grund av pandemin gjordes ett uppehåll 2020, men arbetet återupptogs året därpå. Årets undersökning visar att skillnaderna är marginella jämfört med tidigare enkäter.

– Att fråga patienterna hur de upplever olika områden av hälso- och sjukvården är ett bra sätt att upptäcka förbättringsområden. Patientenkäten används som underlag till att fortsätta utveckla den specialiserade sjukhusvården, säger Ameli Norling.

Fakta

Nationell Patientenkät (NPE) är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga regioner. Uppföljning av den specialiserade sjukhusvården sker vartannat år. Arbetet samordnas av SKR. I Nationell Patientenkät redovisas resultat per fråga och i dimensioner, med grupper av frågor om tillgänglighet, information och kunskap, kontinuitet och koordinering, respekt och bemötande, delaktighet och involvering, emotionellt stöd samt helhetsintryck.

Läs vidare

Sakkunnig

Lina Sarv
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.