Publicerad 12 maj 2023
Nyhet

Fortsatta krafttag krävs mot otillåten påverkan

Det krävs fortsatta åtgärder för att möta otillåten påverkan i välfärden. Nu uppmanar SKR regeringen att göra fler lagändringar och tillföra mer resurser till polisen.

Foto

SKR har under vintern uppvaktat regeringen om behov av åtgärder för att möta hot, hat och otillåten påverkan som riktas mot förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner. SKR välkomnar de skyndsamma åtgärder som regeringen tagit initiativ till, men det krävs ytterligare kraftfulla insatser.

– Regeringen har lyssnat på flera av de förslag som vi lyft, men det räcker inte. Vi behöver ändrad lagstiftning för att kunna lagföra förövare och skydda de som utsätts, och polisen behöver få ett tydligare utpekat ansvar. Det krävs en gemensam kraftsamling för att bemöta det hot och våld som allt för många förtroendevalda och medarbetare blir utsatta för, säger Anders Henriksson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Anställda i kommuner och regioner mer utsatta än andra

Hot och våld och mot personer som arbetar i kommuner och regioner är betydligt vanligare än inom den övriga arbetsmarknaden. 3 av 10 medarbetare i kommuner och regioner uppger att de blivit utsatta för hot eller våld i arbetet det senaste året. På arbetsmarknaden generellt är motsvarande siffra 13 procent.

– Det är orimligt att medarbetare ska behöva bli hotade och utsatta för våld i sin tjänsteutövning. Att säkerställa att medarbetare och förtroendevalda kan utföra sitt uppdrag är ytterst en fråga om hur stark vår demokrati är. De som arbetar för samhället måste också få samhällets skydd, det är vårt gemensamma ansvar och skyldighet, säger Peter Danielsson, 2:e vice ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Fyra prioriterade åtgärder

SKR har nu skickat in ytterligare en hemställan till regeringen med konkreta förslag på vad som fortsatt bör göras. Bland förslagen finns fyra åtgärder SKR ser som särskilt angelägna att genomföra:

• Inför ett nytt brott: Otillåten påverkan.

Ett sådant brotts skulle göra det möjligt att säkerställa att individer som försöker påverka förtroendevalda och tjänstepersoner - oavsett på vilket sätt påverkan sker - kan ställas till svars för sina handlingar. Handlingar som i dag inte är straffbara i sig, såsom grova förolämpningar, obehagliga mejl, sms eller samtal, skuldbeläggning med mera, skulle inom ramen för brottet otillåten påverkan kunna leda till påföljd om syftet är otillåten påverkan.

• Ändra lagstiftningen så att det är arbetsgivaren som är målsägande när anställda utsätts för brott i tjänsten.

I dag tvingas enskilda anställda själva vara en del i rättsprocessen och det är deras privata uppgifter som röjs under processen, vilket skapar oro för den egna och anhörigas säkerhet och kraftigt minskar den utsattas vilja att anmäla.

• Ändra lagen så att kommuner och regioner får ansvar för förtroendevaldas trygghet.

Uppdraget som förtroendevalda lyder inte under arbetsmiljölagen och innebär därför att det inte finns ett uttalat ansvar för kommuner och regioner att agera om förtroendevalda blir utsatta. Det gör den förtroendevalde extra utsatt och försvårar det förebyggande arbetet. Redan 2016 föreslog 2014 års demokratiutredning en sådan ändring.

• Förtydliga polisens ansvar i ärenden om otillåten påverkan och som skydd för kommuners och regioners personal.

Polisens ansvar när kommuner och regioners personal utsätts för våld, förföljs eller hotas måste tydliggöras. Polisens förmåga att hantera frågan, även när handlingarna i sig inte är olagliga, är avgörande. Polisens förståelse för kommunala behov av hot- och riskbedömningar och vid handräckning måste öka och processen för hur relevant information som finns internt i polisen ska nå lokalpolisområdena behöver säkerställas.

SKR föreslår också att regeringen ska ge Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att genomföra en fördjupad kartläggning av förekomsten av otillåten påverkan gentemot personal i kommuner och regioner, för att få en bättre bild och mer kunskap om området. Det kan bli en komplettering till uppdraget i vårändringsbudgeten om kartläggning av förtroendevalda, politiska partier och beslutande församlingar på alla nivåer.

Läs vidare

Sakkunnig

Gunnar Sundqvist
Utredare

Christina Kiernan
Handläggare

Åsa Furén-Thulin
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.