Publicerad 30 mars 2023
Nyhet

Fler anställda och fler jobbar heltid

Antalet anställda har ökat i kommuner och regioner och fler anställda arbetar heltid. Andelen som arbetar heltid ökar mest inom vård och omsorg. Det visar SKR:s personalstatistik för 2022.

Bodil Umegård

Bodil Umegård

Det är både andelen som är anställda på heltid och andelen som arbetar heltid som ökar. Historiskt har regioner haft en högre andel heltidsarbetande än kommuner, men 2021 var andelen för första gången högre i kommuner. Trenden fortsatte även 2022 då 74 procent arbetade heltid i kommunerna jämfört med 72 procent i regionerna. Ökningen beror både på att fler nyrekry­terade arbetar heltid och på att redan anställda som arbetat deltid gått upp till heltid.

– Att fler arbetar heltid bidrar både till välfärdens kompetensförsörjning och till ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Att andelen heltidsarbetande fortsätter öka är mycket glädjande och ett tydligt resultat av SKR:s och Kommunals partsgemensamma projekt Heltidsresan, säger Bodil Umegård, sektionschef data och analys på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Den största ökningen finns bland anställda inom vård och omsorg i kommuner. Där har andelen heltidsarbetande ökat med 6,8 procentenheter sedan 2020, jämfört med 1-2 procentenheter i de andra verksamheterna. Regioner har fortfarande en högre andel heltidsanställda (91 procent) än kommuner (86 procent).

Fler yngre och fler äldre medarbetare

Jämfört med föregående år har antalet anställda ökat i både kommuner (+2 procent) och regioner (+0,6 procent). Både andelen nyrekryteringar och anställda som lämnar respektive sektor har ökat. 2022 lämnade 8,4 procent av de anställda i kommunsektorn och motsvarande siffra i region var 9,8 procent. Andelen nyrekryteringar var 10,2 procent i kommun och 10,8 procent i region. Ökningen av anställda har främst skett genom en ökning av anställda i åldrarna 25–40 år. Medel­åldern för anställda har sjunkit med 1,2 år i kommuner och 1,8 år i reg­ioner sedan 2012.

Den genomsnittliga avgångsåldern har hittills stigit långsamt. Ökningen av antalet 65 år och äldre som arbetar kvar, eller kommer tillbaka efter pensionering, är däremot större. Sedan 2012 har antalet anställda 65 år och äldre ökat från omkring 19 000 till nära 35 000 anställda i kommuner 2022, och från 9 000 till 20 000 i regioner 2022.

– För att möta välfärdens kompetensutmaning behöver kommuner och regioner fortsätta attrahera, rekrytera och behålla både yngre och äldre medarbetare, säger Bodil Umegård.

Fler vårdbiträden är tillsvidareanställda

Andelen timavlönade vårdbiträden har minskat med 7 procentenheter sedan med 2020. Andelen månadsavlönade tillsvidareanställda vårdbiträden ökade från 40 procent till 44 procent under samma period. En bidragande orsak kan vara den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet, som bland annat syftar till att öka andelen utbildade och tillsvidareanställda på heltid.

– Att fler vårdbiträden är tillsvidareanställda jämfört med föregående år är positivt. Nästan alla kommuner har sökt medel för att kunna utbilda bland annat undersköterskor och vårdbiträden med hjälp av Äldreomsorgslyftet, så förhoppningen är att utvecklingen håller i sig under de närmaste åren. Välfärden behöver fler tillsvidareanställda med rätt kompetens, säger Bodil Umegård.

Nytt verktyg för att utforska statistiken

Rapporten ”Personalen i välfärden” syftar till att ge en översiktlig bild av de anställda i kommuner och regioner och visa på långsiktiga trender. I anslutning till rapporten finns ett visualiseringsverktyg där man själv kan utforska delar av personalstatistiken.

– Fakta och statistik är grunden för att utveckla arbetsgivarpolitiken i vår sektor. Med visualiseringsverktyget blir det enklare för tjänstepersoner, journalister och andra intresserade att jämföra exempelvis personalgrupper och utveckling över tid, säger Bodil Umegård.

Fakta

SKR:s personalstatistik samlas in i november varje år. Statistiken kan användas för att göra jämförelser mellan år och studera trender över tid.

SKR driver tillsammans med Kommunal projektet Heltidsresan sedan 2016. Målet är att heltidsarbete ska vara det normala i välfärden. Heltidsarbete är avgörande för att kunna trygga välfärdens stora behov av kompetens och för att öka jämställdheten i samhället.

SKR har antagit ett arbetsgivarpolitiskt jämställdhetsprogram i nio punkter för att öka jämställdheten i kommuner och regioner.

Äldreomsorgslyftet är en statlig satsning vars syfte är att höja kompetensen i äldreomsorgen. Satsningen omfattar utbildning till undersköterska respektive vårdbiträde och övrig kompetensutveckling samt utbildning av första linjens chefer.

Kommuner och regioner har nästan 1,2 miljoner anställda. Fler än 3 av 4 anställda är kvinnor.

Undersköterskor och lärare är de största personalgrupperna i kommuner, undersköterskor och sjuksköterskor är de största personalgrupperna i regioner.

Jämfört med föregående år har antalet anställda ökat i både kommuner och regioner 2022. Antalet månadsavlönade anställda ökade med 2 procent i kommuner och med 0,6 procent i regioner.

I rapporten ”Personalen i välfärden 2022” finns information om anställda i kommuner och regioner, tidsbegränsade anställningar, personalrörlighet, hel- och deltid, sjukfrånvaro och lön. Rapporten redovisar statistik över tid, för verksamhetsområden samt ett urval personalgrupper.

I det nya visualiseringsverktyget kan du själv utforska delar av personalstatistiken och jämföra exempelvis personalgrupper och utveckling över tid.

Läs vidare

Sakkunnig

Sophia Olofsson
Analytiker

Clara Ferdman
Analytiker

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.