Publicerad 27 oktober 2022
Nyhet

Europarådets kongress vill se minskad statlig styrning

Den statliga styrningen ökar och det saknas formella samråd. Det är oroväckande anser Europarådets kongress för kommuner och regioner, som har granskat Sveriges tillämpning av självstyret.

Foto

Peter Danielsson

Under onsdagen presenterade Europarådets kongress för lokala och regionala myndigheter (CLRAE) sin rapport om hur Sverige lever upp till den europeiska stadgan om lokalt självstyre, som 46 medlemsstater är anslutna till.

CLRAE konstaterar utifrån granskningen att Sverige har ett stort delegerat ansvar på lokal och regional nivå och att det finns ett högt ekonomiskt oberoende för kommuner och regioner. Kongressen anser även att regionernas utökade befogenheter för regional utveckling stärker det decentraliserade ansvaret för regional utveckling.

Åtgärder krävs för att värna självstyret

Kongressen konstaterar samtidigt att utvecklingen går åt fel håll inom en rad centrala områden. I rapporten uppmanas Sverige att göra mer för att följa det grundlagsskyddade kommunala självstyret. Bland annat konstaterar CLRAE att staten i vissa fall ålägger kommuner och regioner nya skyldigheter utan att ge tillräckligt utrymme för egna prioriteringar, främst på grund av detaljerade bestämmelser.

Redan i den tidigare granskningen 2013 lyftes att den statliga styrningen över den lokala nivån hade ökat avsevärt och CLRAE konstaterar att den utvecklingen har fortsatt.

− Vi ser att granskningen tydligt bekräftar vår bild av att den statliga styrningen ökar i omfattning, komplexitet och detaljeringsgrad, vilket riskerar att ge sämre välfärd. Det begränsar handlingsutrymmet för kommuner och regioner att anpassa och prioritera utifrån de lokala behoven och förutsättningarna, säger Peter Danielsson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Formaliserade samråd behövs

Dessutom ser kongressen, i likhet med SKR, att det saknas ett formellt samrådsförfarande i alla de frågor som rör lokala och regionala myndigheter.

− Samråden mellan staten och kommun- och regionsektorn har utvecklats något, men de former för dialog som finns i dag är otillräckliga. SKR anser att den nya regeringen nu behöver formalisera samråden och få dem att omfatta fler politikområden, säger Peter Danielsson.

CLRAE ser också att statsbidragen till de svenska kommunerna och regionerna inte är indexreglerade under tider av stigande inflation och klimat- och samhällsförändringar.

Fakta

Europarådets kongress för lokala och regionala myndigheter, CLRAE, är en institution i Europa som ansvarar för att bedöma förhållandena för den lokala och regionala demokratin i Europarådets 46 medlemsstater. Kongressen ska regelbundet förbereda landsrapporter om situationen för den lokala och regionala självstyrelsen.

Läs vidare

Sakkunnig

Marcus Holmberg
Sektionschef

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.