Publicerad 7 november 2022
Nyhet

En enorm reform är inte lösningen på skolans utmaningar

Idag har utredningen om skolans styrning presenterats. SKR anser att utredningen kan vara ett viktigt kunskapsunderlag, men anser inte att ett förstatligande av skolan är rätt väg att gå.

Peter Danielsson och Mats Gerdau.

Peter Danielsson och Mats Gerdau.

I betänkandet "Statens ansvar för skolan - ett besluts- och kunskapsunderlag" beskrivs hur staten skulle kunna ta över huvudmannaskapet för skolan, men också hur staten på andra sätt skulle kunna ta ett ökat ansvar för skolan och dess styrning.

− Vi har ett gemensamt ansvar för skolans bästa och skolan har idag stora utmaningar. Utredningens förslag visar på flera vägar att gå och det ska vi diskutera nu. Men SKR är kritiska till att flytta ansvaret från kommunerna, som finns nära elever och vårdnadshavare, till en gigantisk statlig myndighet, säger Peter Danielsson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR har bidragit med ett stor mängd underlag till utredningen och hela tiden understrukit vikten av att ansvar och befogenheter hänger ihop.

− SKR vill ha tydliga och långsiktiga spelregler. Staten och kommunerna har ett delat ansvar för skolan och det är viktigt att styrningen blir mer konsekvent och ändamålsenlig. Det är viktigt att höja lägstanivån och öka likvärdigheten i skolan, men samtidigt lämna ett stort utrymme åt både professionen och den lokala nivån att fatta vardagsbesluten om skolan, säger Mats Gerdau, ordförande i SKRs beredning för utbildningsfrågor.

Myndighet med 200 000 anställda

Betänkandet innehåller också beskrivningar om hur staten skulle kunna överta arbetsgivarskapet för skolans medarbetare, och hur den nya stora statliga skolmyndigheten skulle kunna fungera.

− En statlig skolmyndighet skulle ha ungefär 200 000 medarbetare och innebära en omfattande skatteväxling från kommun till stat. För att göra det behövs det 10 år av fortsatt utredande och ytterligare 10 år av övergångsregler. Att göra en sådan omfattande reform, som tar så lång tid att genomföra, utan att veta att det att det ger resultat, är inte försvarbart, säger Mats Gerdau.

Idag ansvarar staten för lärarutbildningen. SKR ser idag brister både i dimensionering och spridning i landet. Men hur den skulle kunna utvecklas blir inte tydligt i utredningen.

Olika förutsättningar kräver olika lösningar

SKR anser att det är viktigt att ta fasta på de problembeskrivningar som finns och se vad som går att åstadkomma inom ramen för dagens system, för att ta tillvara de fördelar som en kommunal skola har.

− SKR delar utredarens bild av att likvärdigheten i skolan behöver öka. Skolans förutsättningar och behov varierar stort över landet och därmed behöver också åtgärderna se olika ut. Kommuner och staten behöver arbeta tillsammans, utifrån kommunernas olika förutsättningar. En första konkret åtgärd som staten skulle kunna vidta redan nu, är att förbättra möjligheterna att utbilda lärare i hela landet, säger Mats Gerdau.

Fakta

Om staten ska ta över finansieringen är det en skatteväxling om 225 miljarder som är aktuell.

Om staten ska ta över arbetsgivaransvaret för medarbetarna i en driftsmyndighet blir det 200 000 personer anställda i den.

Utredaren ser behov av cirka 10 års fortsatt utredande och 10 års implementering, med politisk enighet över mandatperioderna om man ska gå vidare mot ett förstatligande.

Läs vidare

Sakkunnig

Bodil Båvner
Utredare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.