Publicerad 25 augusti 2022
Nyhet

Det reala skatteunderlaget minskar framöver

Den svenska ekonomin bromsar in redan under 2022. SKR:s skatteunderlagsprognos visar att inflationen och stigande räntor påverkar såväl investeringar som hushållens konsumtion negativt.

Foto

Annika Wallenskog

När Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i dag publicerar en ny skatteunderlagsprognos är det med en betydligt svagare tillväxt än i den föregående prognosen, som kom i april. SKR bedömer nu att BNP-tillväxten för 2022 kommer att landa på 2,1 procent och 1,0 procent för 2023.

Högre internationella räntor bromsar den globala konjunkturen. Redan innan kriget i Ukraina var inflationen hög, speciellt i USA. Europa präglas i hög grad av kriget i Ukraina, vilket lett till en utbudschock med markant höjda priser på energi och livsmedel. Det ryska hotet om stängda gasflöden har höjt risken för ett mer abrupt bakslag för den europeiska ekonomin.

− Just nu är orderläget för flera branscher relativt starkt, efterfrågan på arbetskraft stor och rekryteringsläget allmänt sett ansträngt. Den svaga produktionsökningstakten som vi förutser lär dock dämpa efterfrågan på arbetskraft framöver, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Hög inflation både 2022 och 2023

Den höga inflationstakten är nu brett förankrad. Ovanligt stora prishöjningar märks för det stora flertalet av varor och tjänster. Därtill kvarstår höga energipriser (el och drivmedel), som redan i fjol var drivkraften bakom inflationsuppgången. Mycket talar för att livsmedelspriserna i höst fortsätter att stiga mer än normalt. Likaså finns det en överhängande risk att de redan höga elpriserna blir än högre i vinter. En fortsatt hög inflation i vår omvärld, liksom en svag svensk krona, talar för att en hög importerad inflation består en tid framöver.

Real nedgång av skatteunderlaget 2023

SKR bedömer att det underliggande skatteunderlaget kommer att öka något starkare under kommande år än genomsnittet för de tio senaste åren. De nominella ökningarna urholkas dock av kostnadsökningar för pensioner och högre insatspriser, så som ökade kostnader för varor och tjänster. Realt sett syns därför snarare en historiskt svag utveckling för skatteunderlaget. Nästa år beräknas skatteunderlaget till och med minska realt sett med två procent.

− Urholkningen av skatteunderlaget försvagar kommunernas och regionernas köpkraft. Trots relativt höga ökningar av skatteinkomsterna kommer det att bli en utmaning att finansiera det ökade behovet av välfärd när allt större andel av befolkningen blir äldre under kommande år, säger Annika Wallenskog.

Nominellt sett ökar intäkterna i kommuner och regioner väl och justeras därmed upp jämfört med förra prognosen. Arbetsmarknaden är stark och staten höjer garantipensionerna. Å andra sidan får den höga inflationen under 2022 och 2023 effekten att prisbasbeloppet stiger kraftigt 2023 och 2024. Det leder i sin tur till att de direkta insatspriserna blir högre. Pensionskostnaderna för kommuner och regioner blir över 40 miljarder kronor högre 2023 än 2022 och fortsätter dessutom att öka kraftigt även under 2024.

Fakta

SKR gör prognoser på skatteunderlagets utveckling fem gånger om året. Nästa prognos publiceras i oktober.
Ekonomirapporten, som ges ut två gånger per år och belyser regionernas och kommunernas ekonomiska situation, beräknas preliminärt att presenteras i början av december.

Läs vidare

Sakkunnig

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.