Publicerad 2 november 2022
Nyhet

Besked om stöd till kommuner och regioner brådskar

Lågkonjunkturen ger kommuner och regioner stora ekonomiska utmaningar redan nästa år. SKR begär idag i en hemställan att regeringen ser över statsbidragen och ger stöd för höjda elpriser.

Peter Danielsson

Peter Danielsson

Trots en mycket stark ekonomi under pandemiåren och höga resultat även för 2022 kommer den försämrade konjunkturen och inflationen att kraftigt påverka kommunernas och regionernas ekonomiska förutsättningar redan 2023. Enligt nuvarande bedömning minskar det reala skatteunderlaget kraftigt fram till och med 2025.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) begär i en hemställan till finansminister Elisabeth Svantesson stöd för att kommuner och regioner ska kunna hantera de ekonomiskt tuffare tiderna framöver.

– De negativa ekonomiska förändringarna har kommit snabbt och ger ett bekymmersamt läge i många kommuner och regioner, samtidigt som bristen på arbetskraften blir alltmer påtaglig. Utöver att kommuner och regioner själva vidtar en arsenal av åtgärder, behöver regeringen göra mer för att bidra till att säkra välfärdsverksamheterna i kommuner och regioner, säger Peter Danielsson, ordförande för SKR.

Besked brådskar

SKR bedömer att kommuner och regioner totalt sett skulle få ett årligt underskott på cirka 20-30 miljarder kronor de kommande åren om kostnaderna ökar i takt med förväntade pris- och löneökningar. Skillnaderna mellan kommunernas resultat förväntas bli mycket stora, medan samtliga regioner beräknas gå med stora underskott.

– Eftersom kommuner och regioner snart måste fastställa budgeten för 2023, är de åtgärder som SKR nu lyfter brådskande. Regeringen bör ge flera viktiga besked i nästa veckas budgetproposition, säger Peter Danielsson.

SKR lyfter i sin hemställan bland annat följande åtgärder:

 • Behåll nivån på statsbidragen
  Kommuner och regioner behöver hållbara planeringsförutsättningar. Det behövs bland annat snabba och tydliga besked om statsbidragens omfattning för nästa år och SKR vill se en bibehållen real nivå på statsbidragen.
 • Kompensera för höga elkostnader
  Kommuner och regioner bör, på samma sätt som hushåll och företag, kunna få ekonomiskt stöd för ökade elkostnader.
 • Ge generella statsbidrag och minska regelkrångel
  De riktade statsbidragen behöver bli färre och där de ändå finns kvar klustras till bredare statsbidrag för att ge kommuner och regioner bättre förutsättningar att skapa kostnadseffektiv välfärd. Regeringen bör också se över hur den administrativa bördan kan minska och hur samverkan med kommuner och regioner kan utvecklas för att finna gemensamma effektiva lösningar. På samma sätt som regeringen aviserat förenklingar för företag, så bör motsvarande göras för kommuner och regioner.
 • Se över balanskravet
  Staten behöver se över dagens regelverk för den ekonomiska förvaltningen, så att kommuner och regioner ges möjlighet att hantera sin ekonomi på ett friare, men ändå ansvarsfullt, sätt.

Läs vidare

Pressjour

Informationsansvarig

 • Helene Lindstrand
  Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.