Publicerad 9 mars 2023
Nyhet

Åtta av tio patienter nöjda med akutsjukvården

Akutsjukvårdspatienter är överlag nöjda med den vård de fått, men andelen nöjda minskar på alla områden som undersöks. Det visar den senaste nationella patientenkäten.

Foto

Fredrik Lennartsson.

De allra flesta patienter som besökt en akutmottagning är överlag nöjda med den vård de fått. De upplever att tillgängligheten till akutsjukvård är god, och att de får ett bra och respektfullt bemötande. Det visar 2022 års nationella patientenkät, där 17 000 patienter i hela landet svarat på frågor om sina erfarenheter av svensk akutsjukvård.

– Att fråga patienterna hur de upplever akutsjukvården är ett effektivt sätt att kunna upptäcka förbättringsområden i vården. Patientenkäterna är ett viktigt underlag till att utveckla den vården som ges på akutmottagningarna, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Enkäten visar också att antalet patienter som är nöjda med akutvården minskar jämfört med tidigare undersökningar. I synnerhet 2020 års undersökning hade bättre resultat på samtliga områden som undersöktes.

– Andelen som är nöjda med den vård de får är kvar på höga nivåer. Under pandemin ökade patienters nöjdhet, nu ser vi att upplevelsen av akutsjukvården är tillbaka på liknande nivåer som före pandemin, säger Fredrik Lennartsson.

Det område där utvecklingen är mest negativ, och där resultatet är lägst, är information och kunskap. Nästan sju av tio tillfrågade patienter upplever att informationen gällande väntetider och turordning på akutmottagningarna är bristfällig.

– Även vid hög belastning är det viktigt att vara transparent med väntetiderna på akuten, och om hur turordningen fungerar. Till exempel kan det vara viktigt att patienterna får information om ungefärlig väntetid, men även får veta att väntetiderna kan komma att ändras om någon sjukare patient inkommer. De behöver också få information om vart de kan vända sig efter besöket på akutmottagningen, säger Fredrik Lennartsson.

Fakta

Nationell Patientenkät, NPE, är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga regioner. Uppföljning av akutmottagningarna sker vartannat år. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

I Nationell Patientenkät redovisas resultat per fråga och i dimensioner, med grupper av frågor om tillgänglighet, information och kunskap, kontinuitet och koordinering, respekt och bemötande, delaktighet och involvering, emotionellt stöd samt helhetsintryck.

Läs vidare

Sakkunnig

Lina Sarv
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.