Publicerad 23 januari 2020
Debatt

Vi utvecklar en färdplan för vårdens digitalisering

SKR utvecklar en färdplan för vårdens digitalisering, med bland annat en genomlysning av vilka ersättnings- och affärsmodeller som behöver förändras för stöd till den digitala omställningen.

Hälso- och sjukvården har gjort enorma framsteg de senaste åren. Vi lever längre, mår bättre och flera tidigare dödliga sjukdomar har blivit kroniska tillstånd eller kan botas helt. Samtidigt är vården inte så tillgänglig eller personcentrerad som den borde vara.

Digitalisering skapar helt nya möjligheter för en bättre hälsa och en effektivare vård och innebär att vi behöver ändra invanda strukturer inom hälso- och sjukvården. Vi tar digitaliseringens utveckling som självklar inom allt fler områden i vår vardag, det mesta vi behöver kan vi enkelt utföra hemifrån med vår smarta telefon eller surfplatta. Men när det gäller vår hälsa gör de flesta av oss på ett annat sätt: vi ringer och bokar en tid och går till en vård- eller hälsocentral för att få träffa en läkare eller ta prover. De kunde vara annorlunda och enklare för många av oss.

Många aktörer inom svensk hälso- och sjukvård, inklusive kommuner och regioner, har till stor del underskattat kraften och hastigheten i den digitala omställningen. Nu finns ingen tid att spilla. SKR har initierat ett mer samlat grepp för ökad proaktivitet och för att vidareutveckla en målbild och långsiktiga förutsättningar för vårdens digitala utveckling.

Nya förväntningar och ny kunskap gör att vi behöver utforma vården bättre efter människors behov. Kopplingen mellan den fysiska vården och den digitala vården kommer fortsätta att utvecklas snabbt. Inom några få år kommer det inte handla om fysisk eller digital vård, utan om både och. Alla vårdverksamheter, oavsett vem som driver den, kommer att behöva ha ett digitalt utbud. Det har patienterna rätt att förvänta sig.

Digitaliseringen suddar också ut gränser inom och mellan organisationer, nivåer och vårdens medarbetare. Det gör att hälso- och sjukvården nödvändigtvis inte blir en plats man går till, utan en tjänst som erbjuds där den behövs, på det sätt patienten önskar. I dag finns det flera laghinder som gör det svårt för vårdgivare att dela information. SKR har länge påpekat behovet av lagändringar som gör det möjligt att patienters och brukares information kan följa dem genom hela vård- och omsorgssystemet, där lagen utgår ifrån individen istället för organisationen.

De pågående förändringarna kommer också att innebära att de ersättningsmodeller vi har inom hälso- och sjukvården i dag behöver ses över.

Det råder ingen tvekan om att hälso- och sjukvården förändras i grunden och att digitala lösningar kommer att vara en integrerad del. Landets kommuner och regioner gör redan idag stora och viktiga satsningar på digitaliseringen av vården. Inte minst regionerna gör en historisk kraftsamling för att ersätta gamla IT-stöd med moderna system som stödjer nya arbetssätt. Men mer behöver göras.

Mot den bakgrunden har Sveriges Kommuner och Regioner tagit fram en färdplan för vårdens digitalisering. Färdplanen tar ett grepp kring hur den svenska hälso- och sjukvården ska kunna tillvarata den enorma potential som digitaliseringen möjliggör. Färdplanen för vårdens digitalisering ska utvecklas och realiseras. Det ska självklart ske i dialog med andra aktörer, som – liksom kommuner och regioner – arbetar för en god och tillgänglig vård. Inom ramen för färdplanen ska vi utveckla:

  • En målbild för framtidens hälso- och sjukvård med stöd av digitalisering.
  • En genomgång av vilka lagar, regler, ersättningsmodeller och affärsmodeller som behöver förändras, hur, när och av vem.
  • En modell för stärkt uppföljning av hur den vård som i dag erbjuds digitalt fungerar och hur den samspelar med den fysiska vården.

Digitaliseringen gör vården och tillgången till information om den egna hälsan mer tillgänglig. Det kommer innebära att yrkesroller förändras och vårdens medarbetare kommer arbeta på nya sätt. Helt avgörande är även att vi kan utveckla starka partnerskap mellan det offentliga och näringslivet. Den offentliga hälso- och sjukvården bör inte utveckla sådant som marknaden redan kan erbjuda eller utveckla. Om vi kraftsamlar gemensamt kommer vi tillsammans se till att nå Vision ehälsa 2025, där Sverige är bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

En viktig del av färdplanen för digitala vårdtjänster är den stora satsning regionerna och SKR gör på att utveckla vårdens digitala infrastruktur genom 1177 Vårdguiden. Den satsningen finansieras med stöd av regeringen och syftar till att tydligt förenkla och förbättra för alla som söker vård. Samtidigt behöver vi se till att lagar eller ersättningsmodeller skapade för en enbart analog hälso- och sjukvård inte sätter stopp för utvecklingen, utan snarare stimulerar innovation.

Digitaliseringen innebär stora utmaningar, men skapar också större möjligheter för en god, effektiv, jämlik och tillgänglig vård.

Marie Morell (m), ordförande SKR:s sjukvårdsdelegation
Anna-Lena Hogerud (s), vice ordförande SKR:s sjukvårdsdelegation
Daniel Forslund (L), ordförande SKR:s digitaliseringsberedning
Malin Lauber (s), vice ordförande SKR:s digitaliseringsberedning
Mia Frisk (kd), ordförande SKR:s primärvård- och äldreomsorgsberedning
Monica Johansson (s), vice ordförande SKR:s primärvård- och äldreomsorgsberedning

Artikeln publicerades i Dagens Medicin den 22 januari 2020.

Läs vidare

Sakkunnig

Patrik Sundström
Programansvarig

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR