Publicerad 30 april 2020
Debatt

Sex förslag för att minska bidragsberoende i krisens spår

Den pågående pandemin har en enorm påverkan på hela vårt samhälle och landets ekonomi. Arbetslöshetssiffrorna fortsätter att stiga. Många av de som nu blir arbetslösa har redan en svag ställning på arbetsmarknaden. För att inte kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd ska dra iväg och fler människor hamna i utanförskap behövs akuta åtgärder.

Porträtt av SKR:s VD Staffan Isling

Staffan Isling

Ansvaret för arbetsmarknadspolitiska insatser har Arbetsförmedlingen. Det är nu centralt att hitta fungerande samarbetsformer mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna. Kommunerna har kontakter med det lokala näringslivet, är huvudman för vuxenutbildningen och har stor erfarenhet av att jobba med personer med svagare arbetsmarknadsanknytning.

Många åtgärder har presenterats men det behövs fler insatser för att säkerställa stöd och försörjning till personer med svagare förankring på arbetsmarknaden. SKR har därför tagit fram sex konkreta förslag till regeringen:

1. Genomför reformen stegvis och öka kapaciteten

Låt Arbetsförmedlingens reformering ske i två steg, delen som avser de som står långt ifrån arbetsmarknaden måste tas i ett andra steg. Regeringen måste också se till att det finns kapacitet att ta emot nyarbetslösa. Att skriva in, göra omgående arbetsmarknadspolitiska bedömningar och fatta beslut om anvisning till adekvata insatser. Naturligtvis ska detta fungera över hela landet.

2. Nyarbetslösa som saknar a-kassa ska direkt till matchningsprogram

Låt de som skrivs in på Arbetsförmedlingen och saknar a-kassa komma till ett speciellt framtaget arbetsmarknadspolitiskt program. Syftet är att det kapa väntetider och snabbt kunna ge insatser som stödjer snabb återgång till arbete samt ge ersättning på en nivå som gör att den arbetslöse inte blir beroende av kompletterande ekonomiskt bistånd.

3. Förläng etableringstiden för nyanlända

Nyanlända tappar nu viktig tid i etableringsprogrammet, som är begränsat till högst 24 månader. Ge dem möjlighet till förlängd tid i etableringen för att på så sätt få bättre möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

4. Låt fler få möjlighet att studera med hjälp av studiestartsstödet

Utbildning är bra både för individen och för samhället. Gör det möjligt för fler arbetslösa som behöver utbildning att ta del av det reguljära utbildningssystemet genom att se över kravet på minst sex månaders arbetslöshet för att kvalificera sig till studiestartsstödet.

5. Fler åtgärder behövs för att satsningen på yrkesvux ska få fullt genomslag

Fler platser på yrkesutbildningar gör att fler personer kan förbättra sina chanser på arbetsmarknaden. Se över kraven på arbetsplatsförlagt lärande (APL) så att det anpassas efter rådande begränsningar på grund av pandemin och säkra finansieringen för yrkesvux även nästa år.

6. Låt andra än kommunerna vara anordnare av feriejobb

Bredda målgruppen och ge fler unga chans till feriearbete genom att ge enskilda näringsidkare möjlighet att ta del av regeringens sommarjobbssatsning och erbjuda ungdomar feriepraktikplatser.

Aldrig har det varit viktigare med en sammanhållen och välfungerande arbetsmarknadspolitik. Nu behövs samverkan och konstruktiva lösningar för att fler ska komma i arbete eller studier istället för att hamna i bidragsberoende. Då kommer både samhälle och individer snabbare ut ur krisen.

Staffan Isling, vd Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Debattartikeln publicerades i Aftonbladet den 30 april 2020

Läs vidare

Sakkunnig

Roy Melchert
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR