Publicerad 3 juni 2021
Debatt

Så stärker skolans huvudmän den praktiknära forskningen

Fler elever kommer att få en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när Sveriges skolhuvudmän tar över det fristående forskningsinstitutet Ifous, skriver företrädare för SKR, Friskolornas riksförbund, Idéburna skolors riksförbund och Ifous.

Sverige har över 1 100 kommunala och fristående skolhuvudmän. Storleken skiftar stort och de ansvarar för allt från en enda skola till de 400 skolor som finns i Stockholms kommun. Det som de har gemensamt är uppdraget att erbjuda en likvärdig utbildning av god kvalitet och skapa möjligheter för alla elever att utvecklas så långt som möjligt. I det gemensamma uppdraget ingår också att säkerställa att utbildningen vilar på både vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Något som underlättas om huvudmännen själva satsar på forsknings- och utvecklingsarbete. Det gäller framförallt i forsknings- och utvecklingsprojekt som utgår från frågor och problem i skolan och den dagliga undervisningen.

Mot bakgrund av detta kliver vi tre organisationer för skolhuvudmän därför fram och tar ett gemensamt ansvar för den forsknings- och utvecklingsverksamhet som finns i det fristående forskningsinstitutet Ifous. Från den 1 juni övertas Ifous av Sveriges kommuner och regioner (SKR), Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund genom en nybildad ideell förening. På så sätt kan vi bidra till att stärka Ifous som en nationell plattform för forsknings- och utvecklingsarbete inom skolan. Vår ambition är att Ifous verksamhet i och med detta ska nå ut till fler skolor och skolhuvudmän.

När Ifous grundades 2011 var industriforskningsinstituten, och den samverkan mellan näringsliv och akademisk forskning som bedrevs där, en viktig förebild. Tanken när Ifous bildades var att skapa något som liknande dessa, fast på utbildningsområdet, och som ett svar på många skolhuvudmäns önskan att arbeta mer systematiskt och strukturerat med att omsätta befintlig forskning till praktik i klassrummet. Många menade att det saknades ett forskningsinstitut på utbildningsområdet.

Ifous utgör idag – 10 år efter att det grundades – en viktig plattform för att stärka och utveckla skolan. Ett forum där skolhuvudmän tillsammans kan arbeta mer systematiskt med praktiknära skolforskning. Forsknings- och utvecklingsarbetet i Ifous sker huvudsakligen genom att huvudmän går samman för att utveckla sin verksamhet utifrån de behov som de berörda huvudmännen har. Genom att lärare och skolledare tar en aktiv del i kunskapsbyggandet kan ny kunskap skapas som kan användas för att förbättra den egna verksamheten och även spridas vidare till andra.

Genom att huvudmannaorganisationerna övertar Ifous kan vi ta ett gemensamt ansvar för att stärka den praktiknära skolforskningen. Då kan också statliga satsningar på forskning inom utbildningsområdet få en tydligare mottagare. För den enskilde huvudmannens perspektiv har Ifous en viktig roll att spela för att göra det enklare att delta i den samverkan mellan skolhuvudmän och lärosäten som är en nödvändig förutsättning för den praktiknära forskningens utveckling.

När Sveriges skolhuvudmän nu tar ett gemensamt ansvar både för att initiera och finansiera mer praktiknära forskning på utbildningsområdet samt för att stimulera forskningsbaserad skolutveckling kommer fler elever att få en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. På så sätt kan vi tillsammans bygga en skola där eleverna blir ordentligt rustade för ett fortsatt lärande och ett gott arbetsliv.

Mats Gerdau, ordförande för SKRs utbildningsberedning

Sofia Larsen, ordförande för Friskolornas Riksförbund

Håkan Wiklander, ordförande för Idéburna skolors riksförbund

Marie-Hélène Ahnborg, VD för Ifous

Debattartikeln publicerades i Dagens Samhälle den 3 juni 2021

Läs vidare

Sakkunnig

Bodil Båvner
Utredare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakt

Kontakta SKR