Publicerad 14 juli 2020
Debatt

Replik: Ökad samverkan är vägen framåt för att stärka vården

Pandemin utsätter hälso- och sjukvården för enorma påfrestningar. SKR är till stora delar överens med Heidi Stensmyren om utmaningarna framöver. Vi ser dock snarare att det är en ökad samverkan mellan stat, regioner och kommuner som är vägen framåt för att stärka vården.

Den pågående pandemin har som bekant slagit olika hårt i olika delar av landet. Den har, mer än någonsin, visat på hur viktigt det är att varje region har möjlighet att anpassa vården och ställa om efter lokala behov. Men det handlar inte om att varje region agerar som ett isolerat system.

Tvärtom. En av grundförutsättningarna för att hantera pandemins konsekvenser är samverkan mellan regionerna. Aldrig tidigare har regionerna arbetat så operativt tillsammans, både tjänstemän och politiker har mötts tätare än någonsin. Gemensamma utmaningar har stötts och blötts. Brister, såsom avsaknaden av lager för skyddsutrustning, och behov av samordning av intensivvård har hanterats gemensamt och snabbt.

Precis som Heidi Stensmyren skriver är det inte rimligt att 21 regioner var för sig ska jaga läkemedel på världsmarknaden. Det är därför de 21 regionerna gemensamt givit ansvaret för att trygga läkemedelsförsörjningen under pandemin till Region Skåne, Region Östergötland, Region Västra Götaland och Region Stockholm genom det sedan länge etablerade fyrlänssamarbetet. En samverkan regionerna nu fortsätter att utveckla tillsammans och i nära samverkan med myndigheter och branschföreträdare.

När pandemin slog till stod många regioner och kommuner mitt i planering, genomförande eller implementering av nya tjänster och arbetssätt inom ramen för omställningen till nära vård. För att säkerställa de långsiktiga förutsättningarna för omställningen har SKR sträckt ut handen till regeringen för att bygga upp en gemensam nationell strategi. Något vi saknat i utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård, vars huvudbetänkande presenterades så sent som i april.

Under vårens kris har vi sett att verksamheter och arbetssätt som utvecklats inom ramen för omställningen till nära vård har haft en viktig roll för att klara sjukvården utanför intensivvården. Nya arbetssätt och tjänster som legat i planeringsfasen har hastigt kunnat sjösättas. Vårdens alla olika yrkesgrupper, medarbetare och chefer, har gjort enorma insatser.

Det har inneburit ökade möjligheter att upprätthålla vård av patienter med kroniska sjukdomar både genom en ökad förmåga att ge vård i hemmet och genom ökad användning av digitala arbetssätt. Vi har också sett en förbättring av samverkan mellan den regionala och kommunala primärvården, något IVO pekat ut som en framgångsfaktor för att kunna hantera pandemin inom äldreomsorgen. Här finns många lärdomar att dra framöver.

För att komma till rätta med de tillgänglighetsproblem som fanns innan pandemin bröt ut och för att säkerställa att patienter får den uppskjutna vård de väntar på, krävs stora insatser. Vi är dock övertygade om att utmaningarna hanteras bäst genom nationell samverkan där regionerna arbetar tillsammans men där planering och styrningen fortsatt görs så nära patienterna som möjligt.

Marie Morell, ordförande i sjukvårdsdelegationen vid SKR

Anna-Lena Hogerud, vice ordförande sjukvårdsdelegationen vid SKR

Repliken publicerades på DN.se den 13 juli 2020

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR