Publicerad 9 december 2021
Debatt

Replik: IVO:s datahantering bör granskas

Det är inte rimligt att en så viktig myndighet som IVO förvränger statistik, generaliserar och ger sken av en sämre äldreomsorg vilket skapar extra oro. Det skriver Anders Knape, SKR, i en slutreplik.

Under 2020 genomförde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en tillsyn på särskilda boenden för äldre. En viktig tillsyn som visade på allvarliga brister på ett antal äldreboenden, precis som IVO:s myndighetsledning beskriver (SvD Debatt, 7/12). Det IVO:s ledning däremot inte är tydlig med, är vilka boenden myndigheten tittat närmare på. IVO genomförde en tillsyn på landets 1700 äldreboenden. Av dessa boenden bedömdes 98 boenden ha brister och flertalet av dem fick kritik. När IVO skriver om brister baserat på den tillsynen rör det sig alltså om en mindre del av äldreboendena.

De brister som upptäckts är allvarliga och behöver naturligtvis åtgärdas skyndsamt. Men det är inte rimligt att en så viktig myndighet som IVO förvränger statistik, generaliserar, ger sken av en sämre äldreomsorg som skapar extra oro bland äldre och deras anhöriga. IVO:s sätt att uttala sig uppfattas av kommunerna som direkt oförskämt mot den personal som arbetar inom äldreomsorgen. Medarbetarna i äldreomsorgen har gjort enorma insatser under pandemin, ofta under tuffa förutsättningar och i långa perioder då smittspridningen varit stor i samhället. De förtjänar allas vår respekt.

Alla kommuner tål och välkomnar granskningar av IVO. En bra tillsynsmyndighet är helt nödvändig för att vi ska kunna säkerställa en god och säker vård för alla äldre i Sverige. SKR och kommunerna har – tvärtom vad IVO vill ge sken av i sin replik – aldrig ifrågasatt att IVO genomför tillsyn, däremot finns det goda skäl att ifrågasätta på vilka sätt tillsynen genomförs.

Omfattningen av den senaste granskningen är inte proportionerlig. Under sommaren och hösten 2021 har IVO begärt in 60 000 journaler, från levande och avlidna äldre. Många kommuner tvingades extraanställa personal, inte för att ge vård och omsorg till äldre, utan för att administrera förfrågningar om stora datamängder från IVO. Ofta är det hårt ansträngda sjuksköterskor som har svarat för redovisningen. Detta utan att IVO misstänkt några särskilda oegentligheter. Det är inte rimligt. IVO menar att informationsinsamlingen inte är en övergripande datainsamling. Det är, minst sagt, svårt att förstå hur 230 000 A4-sidor journalanteckningar från en enskild kommun inte kan bedömas vara en övergripande insamling.

IVO skriver vidare i sin replik att hanteringen av all den data och de personuppgifter de samlar in hanteras på ett säkert sätt. Flera juridiska utredningar pekar dock på motsatsen och visar på brister i deras hantering, något som också granskats av media.

I somras publicerade IVO en enkät på myndighetens webbplats som personal på alla äldreboenden uppmanades svara på. Enkäten låg öppen på webbplatsen och kunde besvaras av vem som helst, utan någon kontroll om det faktiskt var personal som skickade in svaren. Enkäten togs bort efter kritik. Men dessa utredningar och IVO:s till synes ovarsamma hantering kring att säkerställa data, oroar kommunerna. Det är kommunerna som har det yttersta ansvaret för de patientjournaler de lämnar ut till myndigheten och därför måste kommunerna vara helt säkra på att myndigheten hanterar data korrekt.

På uppmaning från flera kommuner överväger nu SKR att skicka en begäran till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om en granskning av IVO:s hantering av personuppgifter, samt begära att Integritetsskyddsmyndigheten ser över om IVO:s insamling av data är proportionerlig. En oberoende granskning av IVO:s datahantering behövs för att återupprätta kommunernas tilltro till myndigheten.

De allra flesta som bor på särskilda boenden trivs och är nöjda med det stöd de får från kommunen. Men det uppstår ibland brister, som måste upptäckas och snabbt åtgärdas. Bristerna är dock undantag och inte regel.

Kommunerna arbetar hela tiden med att utveckla sina verksamheter och att upptäcka och åtgärda de brister som uppstår. För att säkra det arbetet har även flera myndigheter en viktig roll, inte minst IVO. Vi hoppas på en tydlig förändring: Vi behöver en konstruktiv dialog byggd på förtroende och gemensamt ansvarstagande. Det är viktigt för att vi tillsammans ska kunna säkra en god och säker vård och omsorg för alla äldre.

Anders Knape, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Repliken publicerades i SvD Debatt den 9 december 2021

Sakkunnig

Åsa Furén-Thulin
Chef för sektionen för socialtjänst

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakt

Kontakta SKR