Publicerad 13 juli 2020
Debatt

Regeringen måste backa om återvinning

Om kommunerna ska ta över insamlingen av tidningar och reklam, riskerar vi inom kort att stå inför en orimligt splittrad och kostsam situation. Det skriver Anders Knape, SKR, och Lars Stjernkvist, Avfall Sverige.

Än finns det tid att ompröva förslagen om insamling av hushållsavfall som det inte finns någon riksdagsmajoritet för. De ogenomtänkta förslagen skulle drabba miljön, medborgarna och kommunernas ekonomi.

Sveriges kommuner och regioner och Avfall Sverige menar att regeringen måste backa från sina beslut om dellösningar för insamling och återvinning av returpapper, förpackningar och matavfall från hushållen. I stället krävs en total översyn och samlad lösning. Det måste vara lätt för medborgaren, effektivt för kommunerna, hållbart ur ett samhällsperspektiv och det behövs ett tydligt producentansvar.

Insamling av avfall från hushållen är nödvändigt för att samhället ska fungera och för att nå miljömålen. Men efter att regeringen skickat ut ett förslag där kommunerna ska ta över insamlingen av tidningar och reklam, riskerar vi inom kort att stå inför en orimligt splittrad och kostsam situation där såväl miljö som medborgare och kommuner är förlorare.

Inför 2021 finns stora oklarheter om vad som ska gälla. Dels är det oklart vem som har ansvar för att samla in förpackningar från årsskiftet, eftersom tillståndsansökningar från de enda aktörerna som sökt har avslagits. Dels saknas såväl tydliga som färdiga regler för kommunernas insamling av matavfall, vilka ska börja gälla från 2021. Naturvårdsverket har avbrutit sitt arbete med reglerna men regeringen har ännu inte fattat beslut om till vilken tidpunkt som kraven ska skjutas fram.

Denna oreda hindrar en samordning av insamlingen från hushållen för matavfall, förpackningar och returpapper. Nu krävs att regeringen vaknar och agerar.

Bakgrunden till dagens röriga situation är att regeringen, utan någon utredning som grund, bestämt sig för att ta bort producentansvaret för returpapper, med utgångspunkt att tidningsbranschen inte klarar detta ekonomiskt. I stället läggs insamlingen och återvinningen av returpapper på kommunerna, vilket i slutänden drabbar medborgarna i form av en generell ökad avfallstaxa.

Om producentansvaret avskaffas och kostnaden för insamling och materialåtervinning läggs på kommunerna och medborgarna är det svårt att se något incitament för pappersindustrin att öka materialåtervinningen, om de ursprungliga materialen är billigare och enklare att hantera.

SKR och AVS uppmanar regeringen att:

  • Riva upp beslutet om att ta bort producentansvaret för returpapper.
  • Backa regleringen till de förordningar om producentansvar som antogs 2014, och komplettera med regler om kostnader. Utred ordentligt och i god dialog om hur framtidens insamling bäst kan organiseras.
  • Fatta ett samlat beslut om hur insamling ska ske av returpapper, förpackningar och matavfall från hushållen utifrån en konsekvensanalys av hur det påverkar medborgare, kommuner och återvinningsmål. Bland annat bör samma datum gälla för införande av de olika insamlingarna, så att de aktörer som ska sköta insamlingen kan samordna uppbyggnaden.
  • Lätta på kraven på närhet som finns i 2018 års förordningar. Det är inte rimligt och ekonomiskt försvarbart med samma närhet på landsbygden som i städer. Utgå därför från olika lokala förutsättningar som ger kommunerna rimliga krav samtidigt som medborgarna erbjuds en tillgänglig insamling.

Alla vinner på en praktisk lösning där hushållen får en samlad, eller i vart fall samordnad, lösning. Vi är övertygade om att det tillsammans går att hitta en sådan lösning som både fungerar praktiskt och ekonomiskt.

Anders Knape, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner
Lars Stjernkvist, ordförande Avfall Sverige

Debattartikeln publicerades på svd.se den 12 juli 2020

Sakkunnig

Ann-Sofie Eriksson
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR